Rapportar og analysar etter tema

Under finn du statistikk, rapportar og analysar sortert etter tema

Planar, forvaltningsrevisjonar, årsmeldingar, tilsyn og andre overordna styringsdokument er gjenstand for politisk handsaming. Andre rapportar og analysar kan vere vedlegg i politiske sakar. Det kan derfor førekome at det er gjort politiske vedtak knytt til desse dokumenta, som vi ikkje kan gi oversikt over her. Dersom du ønskjer å spore den politiske handsaminga av eit tema, ber vi deg bruke offentleg journal via arkiv og dokumentasjon.

Budsjett og rekneskap for Vestland fylkeskommune

Gjeldande og siste års budsjett finn du på denne sida

Statistikk

Statistikk over tilskotsforvaltning

Planar og andre overordna styringsdokument
Forvaltningsrevisjonar
Statistikk
Planar og andre overordna styringsdokument
Vestlandsanalysar
Andre fag- og temarapportar
Siste nytt
Statistikk
Planar og andre overordna styringsdokument
Vestlandsanalysar
Andre fag- og temarapportar

Aktuelt

Statistikk

Planar og andre overordna styringsdokument

Vestlandsanalysar

Andre fag- og temarapportar

Forvaltningsrevisjonar

Aktuelt
Statistikk
Planar og andre overordna styringsdokument
Vestlandsanalysar
Andre fag- og temarapportar
Forvaltningsrevisjonar
Siste nytt
Planar og andre overordna styringsdokument
Vestlandsanalysar
Andre fag- og temarapportar
Forvaltningsrevisjonar
Siste nytt
Planar og andre overordna styringsdokument
Vestlandsanalysar
Andre fag- og temarapportar
Forvaltningsrevisjonar
Aktuelt
Statistikk
Planar og andre overordna styringsdokument
Fag- og temarapportar
Forvaltningsrevisjonar og tilsyn
Planar og andre overordna styringsdokument
  • "Årsmelding 2018". 2019: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest / Hordaland
Forsking
Vestlandsanalysar