Postliste og innsyn

Sjå offentlege dokument, postjournalar, søk innsyn eller sjå eigen tannhelsejournal.

Vestland fylkeskommune har valt å gjere sin elektroniske journal, postlista, tilgjengeleg for alle. 

Kvar finn du postlista?

Postlista er levert av Digitaliseringsdepartementet sin innsynsløysing eInnsyn.no.

Gå til postlista

Kven kan be om innsyn?

Alle kan be om innsyn i saker og dokumenter.

Kva kan du få innsyn i?

Alle har rett til innsyn i forvaltninga sine offentlege dokument og postjournalar.

Kva gir ikkje fylkeskommunen innsyn i?

Vestland fylkeskommune har plikt å nekte innsyn i dokument som er omfatta av teieplikta. Desse vil ikkje vera synlege på postlista.

Elevmapper og personaldokumentasjon som ikkje direkte er omfatta av teieplikta vil ikkje kome på postlista for at ein ikkje skal samstille opplysningar om enkelpersonar, dette kan føre til brot på teieplikta.

Dokument om TT-ordning, skuleskyss, varslingsarkiv, tannhelsearkiv, klientarkiv og § 9a aktivitetsplikt blir heller ikkje publisert.

Vi kan gjere unntak i innsyn i organinterne dokument som er utarbeidd for eiga saksførebuing.

Bestill innsyn

Om du skulle få avslag på innsynet skal dette skal grunngiast med ein lovheimel. Du kan også søke meirinnsyn. Det betyr at sensitivt innhald vil bli skjerma, og ein kan vurdere om dokumentet eller informasjon kan offentleggjerast.

Når du bestiller innsyn på eInnsyn.no kan du legge fleire innsyn i handlekurven før du bestiller.

Postlista blir normalt publisert fem dagar etter postregistrering.

Skal du søke innsyn i dokument som ikkje er publisert på postlista kan du senda ein førespurnad til dokumentsenter@vlfk.no.

Kor raskt får du svar på innsynskravet ditt?

Innsynskrav skal etter offentleglova handsamast "utan ugrunna opphald". Det betyr så snart som praktisk mogleg. Dei fleste innsynskrava Vestland fylkeskommune får, vert handsama innan 0 til 3 dagar.

I enkelte tilfelle kan det ta lengre tid. Omfanget eller karakteren av ei sak kan tilseie at det er bruk for meir tid.

Søk innsyn i din eigen tannhelsejournal

Slik søker du innsyn i journal frå tannhelsetenesta

Lover og forskifter

Offentleglova

Offentlegforskrifta