Nyskapande aktivitetsanlegg

Gode møteplassar er viktig for god folkehelse og gode nærmiljø. Vestland fylkeskommune vil stimulere til å utvikle og bygge enkle, lokale møteplassar med varierte og attraktive lågterskeltilbod for fysisk aktivitet. Desse skal vere nyskapande i funksjon, organisering og aktivitetar.

Bilete av barn som leikar på ramper og nett mellom tre, som i ein park.
Foto: Lokale og Anlægsfonden

Utviklingstrendar viser nye fritidsvaner og ulik deltaking i fritidsaktivitetar. Mange unge fell frå i idrett i ungdomsåra, og berre halvparten av 15-åringane er aktive nok (Handlingsplan for fysisk aktivitet). I tillegg rapporterer fleire om aukande grad av einsemd og psykiske utfordringar. Så korleis kan vi legge forholda til rette for meir aktivitet, også for dei som ikkje finn si plass i den organiserte idretten? Prosjektet Nyskapande aktivitetsanlegg tek utgangspunkt i lokalmiljøa sine behov innan idrett og fysisk aktivitet, basert på medverknad, eit breitt kunnskapsgrunnlag og berekraftige løysingar. Anlegga skal bygge på arkitektur av høg standard og bli naturlege samlingsstadar i lokalsamfunnet.

Mange kommunar har vist stor interesse for denne måten å jobbe på, og erfaringane så langt er gode. Gjennom prosjektet håpar vi å auke kompetansen både i fylkeskommunen, kommunane, idretten og blant ulike arkitektkontor. 

Plankart som illustrasjon

Eitt mål er å utvikle modellanlegg for uteområde ved skular. Eitt anna er å påverke ny politikk og innretting av statlege, fylkeskommunale og kommunale verkemiddel til anleggsutvikling. Fylkeskommunen skal samarbeide med Vestland idrettskrets, danske Lokale og Anlægsfonden (LOA), Tverga, KS og andre aktørar.

Pilotfasen - Skuleområde: I 2020 har vi jobba med fire pilotprosjekt knytt til uteområde ved skular. Langeland barneskule på Stord, Fusa ungdomsskule i Bjørnafjorden, Austevoll ungdomsskule og Haugamyr i Kvam herad. 

Fase 2 - skuleområde: Denne fasen har også fokus på skuleområde, og alle kommunar og vidaregåande skular i Vestland fylke kan søke om å delta. Det er ei søknadsbasert ordning.

Kommunar og vidaregåande skular i Vestland fylke har søkt tilskot til prosjektering og planlegging av gode og nyskapande aktivitetsanlegg, knytt til uteområde ved ein skule. Inntil åtte kommunar eller prosjekt blir valde ut. Dei utvalde prosjekta får tilbod om oppfølging og rettleiing frå Vestland fylkeskommune og Lokale og Anlægsfonden. Innti Fire av desse er no valt ut, og får tilgang til arkitektfagleg prosesskompetanse. Dei fire som er med i fase 2 er Hyllestad skule, Florø ungdomsskule i Kinn, Etne skule og Olsvikåsen vidaregåande skule i Bergen. 

Fase 3 – idretts- og aktivitetshallar: Den siste planlagde fasen skal ha fokus på innandørs anlegg, både nybygg og anlegg som skal rehabiliterast. Det er søknadsfrist 15. mai 2022. 

Les meir i prosjektskissa.

Vi hadde ein erfaringskonferanse 12. mars 2021 som oppsummerte pilotprosjekta. Her får de høyre konkret om korleis kommunane har jobba med dette.

 

Vidare hadde vi eit oppfølgingswebinar 30. april som hadde fokus på kunnskapsgrunnlag. Her hadde vi fleire spanande føredragshaldarar og mykje godt grunnlag som kan vere relevant for alle som skal i gang med tilsvarande prosessar.

Begge desse webinara ligg i opptak og kan framleis sjåast (lenke). 

Desse fire kommunane deltok med pilotprosjekt då vi starta prosjektet om nyskapande aktivitetsanlegg.

Kommunane Etne, Bergen, Hyllestad og Kinn deltok i fase to av prosjektet med nyskapande aktivitetsanlegg. Fase to har handla om skuleområde. Våren 2022 leverte arkitektane sluttrapportane for kvart av prosjekta:

Oppstart våren 2022

Vestland fylkeskommunefekk i 2021 to millionar kroner frå Agenda Vestlandet til prosjektet Nyskapande aktivitetsanlegg. Pengane skal delast likt på dei fire pilotprosjekta som har vore med sidan 2020.

Stian Davies er leiar for hovudutval for kultur, idrett og integrering er glad for gåva og deltok på overrekkinga i Fusa 2. juni 2021.

– Dette er eit viktig prosjekt for fylket, og vi set enormt stor pris på gåva frå Agenda Vestlandet. Prosjektet går ut på å tenkje nytt om korleis vi skaper lokale møteplassar med varierte og attraktive lågterskeltilbod for fysisk aktivitet. Det handlar om å skape gode lokalsamfunn med plass til alle, og vi er glade for at Agenda Vestlandet støttar dette, seier han.

Agenda Vestlandet er ei stifting under Sparebanken Vest.

Lenke til nyheitssak.