Integrering og inkludering

1. januar 2020 overtok fylkeskommunen fleire nye integreringsoppgåver frå Inkluderings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi). Det er oppgåver knytt til blant anna frivilligheit, førebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting, busetting, ulike tilskotsordningar, kvalifiseringsarbeid og samarbeid med regionale sektormyndigheiter og fylkeskommunar.

Tilskot