Integrering og inkludering

God inkludering er ein føresetnad for å skapa gode lokalsamfunn i fylket vårt. Lokalsamfunna skal vere ramme for gode kvardagsliv i heile Vestland, og vere inkluderande og sosialt berekraftige. Sosial berekraft handlar mellom anna om deltaking, fellesskap, tillit, og tryggleik, for alle innbyggarane, i alle fasar av livet. Integrerings- og inkluderingsarbeid krev samarbeid mellom kommunar, fylkeskommunen, frivilligheita og regionale mynde.

Tilskot