Folkehelsebarometer Vestland

(trykk på pila for å utvide)

Folkehelsestatistikk i interaktive kart

Folkehelseinstituttet publiserte folkehelseprofilar for kommunar og bydelar 16. ferbuar, og for fylka 16. mars 2021.

Vestland fylkeskommune har laga ei samla oversikt over resultata i folkehelsebarometeret for alle 43 kommunar i Vestland fylke, for bydelane i Bergen, og for fylka i landet.

Folkehelsebarometeret 2021: lenke (du kan òg kome til barometeret ved å klikke på ingressen).
Folkehelsebarometeret 2020: lenke 

Dette er eit nyttig verktøy for å raskt å få overblikk over folkehelsesituasjonen i kommunane og fylket. I karta viser vi om bydelane, kommunane og fylka skil seg signifikant frå landssnittet, og du kan sjå tala bak og utvikling for kvar bydel/kommune/fylke med få tastetrykk.

Ver merksam på at også «grøne» verdiar kan innebere viktige folkehelseutfordringar for kommunane og fylka, for landsnivået representerer ikkje alltid eit ønska nivå. For meir detaljerte analysar bør ein lese dei enkelte folkehelseprofilane og supplere med annan informasjon. Folkehelseprofilane for dei enkelte kommunane kan lastast ned her. Alle indikatorane med utfyllande informasjon finns i Kommunehelsa statistikkbank.