Konsekvensar av Covid-19 og oljeprisfall for næringslivet

Rapport nr 21 frå analysegruppa som har som formål å kartlegge og gjere tilgjengeleg statistikk og analysar knytt til den pågåande covid-19-epidemien og oljeprisfallet og kva påverknad dette har på næringslivet i Vestland.

[Sist oppdatert 18. desember 2020]

Konsekvensar av korona og olje felles kunnskapsgrunnlag v.22 3.png

Nøkkelfunn frå denne versjonen

Arbeidsløyse

Tal arbeidssøkjarar i Vestland i midten av desember er marginalt lågare enn ved utgangen av november.

Etterspurnad framleis råka av korona

Framleis rapporterer 55 % av respondentane frå Vestland i NHO si medlemsundersøking at dei har lågare etterspurnad eller kanselleringar grunna korona.

Kraftig auke i netthandelen

Sjølv om netthandelen har auka kraftig innanfor nesten alle segment, utgjer netthandelen framleis ein liten del av handelen innan dei fleste kategoriar.

Framleis låg vekst i 2021

SSB sin nyaste konjunkturrapport slår fast at den globale økonomiske veksten vil vere svak også første halvår av 2021, i påvente av utrullinga av ei effektiv vaksine.

Last ned og les meir om dette i arbeidsgruppa sitt siste felles kunnskapsgrunnlag

Sjå også Vestland fylkeskommune sine rapportar om andre samfunnsmessige konsekvensar av koronakrisa!