Konsekvensar av Covid-19 og oljeprisfall for næringslivet

Rapport nr 14 frå analysegruppa som har som formål å kartlegge og gjere tilgjengeleg statistikk og analysar knytt til den pågåande covid-19-epidemien og oljeprisfallet og kva påverknad dette har på næringslivet i Vestland. Nytt denne veka er ny prognose for utviklinga i arbeidsløyse frå NAV og ferske tal fra NHO si medlemsundersøking. Dette er siste rapport før sumarferien.

[Sist oppdatert 25. juni 2020]

Konsekvensar av korona og oljeprisfall for næringslivet i Vestland - felles kunnskapsgrunnlag v.14_Side_01.png

15.000 færre heilt ledige sidan april...

Sidan utgangen av april er det blitt 14.984 færre heilt ledige. 23. juni var 9,7% av arbeidsstyrken i Vestland heilt eller delvis arbeidsledig, eller på tiltak. Dette er ein nedgang på 0,7 prosentpoeng frå førre veke, og ned 4,9 prosentpoeng frå toppunktet før påske. Frå 16. til 23. juni har det blitt 774 færre heilt ledige, og 825 færre delvis ledige. 

... men venta 13.000 heilt ledige i snitt i 2021

Estimat frå NAV Vestland ventar mellom 10.000 og 20.000 heilt ledige og arbeidssøkjarar på tiltak i Vestland i 2021, med eit hovudscenario på 13.000 (3,9 % av arbeidsstyrken).

Betring for mange verksemder i Vestland...

Situasjonen for mange verksemder i Vestland blei markant betre i løpet av mai, men tre av fem rapporterer framleis om lågare etterspørsel.

... men få planlegg å hente tilbake tilsette

Tal frå medlemsundersøkinga til NHO i veke 26 viser at berre ein av tre verksemder planlegg å ta tilbake heile eller nesten heile arbeidsstokken etter permitteringane. Ein av fire vil ta inn færre lærlingar enn i fjor.

284 millionar til Vestland frå kompensasjonsordninga, og 1,33 milliardar frå Lånegarantiordninga 

Per 24. juni har 3 133 unike verksemder i Vestland fått kompensasjon på til saman 284 millionar kroner, som er 10% av midlane som er tildelt i Noreg under denne ordninga. 402 verksemder i Vestland har òg fått litt over 1,3 milliardar kroner gjennom Lånegarantiårdninga som vert forvalta av GIEK. Mest gjekk til verksemder innan varehandel, overnatting og servering, samt industri.

Last ned og les meir om dette i arbeidsgruppa sitt siste felles kunnskapsgrunnlag før sumaren! 

Sjå også Vestland fylkeskommune sine rapportar om andre samfunnsmessige konsekvensar av koronakrisa!