Konsekvensar av Covid-19 og oljeprisfall for næringslivet

På initiativ frå Næringsforum Vestland er det oppretta ei ad-hoc analysegruppe som har som formål å kartlegge og gjere tilgjengeleg statistikk og analysar knytt til den pågåande covid-19-epidemien og oljeprisfallet og kva påverknad dette har på næringslivet i Vestland.

[Sist oppdatert 04. juni 2020]

Konsekvensar av korona og oljeprisfall for næringslivet i Vestland - felles kunnskapsgrunnlag v.11_Side_01.png

Talet arbeidssøkande under 40.000 for første gong sidan 17. mars

Sidan utgangen av april er det blitt 11 180 færre heilt ledige. 2. juni var 11,6% av arbeidsstyrken i Vestland heilt eller delvis arbeidsledig, eller på tiltak. Dette er ein nedgang på 0,4 prosentpoeng frå førre veke, og ned 3 prosentpoeng frå toppunktet før påske. Frå 28. mai til 2. juni har det blitt 1 180 færre heilt ledige, og 462 færre delvis ledige. 

Betring for mange verksemder i Vestland...

Situasjonen for mange verksemder i Vestland blei markant betre i løpet av mai, men to av tre rapporterer framleis om lågare etterspørsel.

... men konkursbølge er på veg...

Det offentlege har i april vore tilbakehalden med å kreve konkursopningar, men dette talet har stige mykje dei siste vekene. 10. juni må verksemder betale inn meirverdiavgift, samstundes som feriepengar skal betalast ut rundt same tid. Det kan medføre kraftig auke i krav om konkursopningar. Veke 22 var den førebels verste konkursveka i 2020 på landsbasis, med 107 konkursar mot 60 på same tid i fjor.

... og verksemder i Vestland er mindre optimistiske enn nokon gong

Både resultata og forventningane til verksemder på Vestlandet er på sitt lågaste sidan Vestlandsindeksen blei starta i 2012. Dei mest oljeavhengige verksemdene er òg klart mest negative. 

202 millionar til Vestland frå kompensasjonsordninga, og over 1 milliard frå Lånegarantiordninga 

Per 4. juni har 4 019 verksemder i Vestland fått kompensasjon på til saman 202 millionar kroner, som er 10% av midlane som er tildelt i Noreg under denne ordninga. Verksemder i Vestland har òg fått om lag 1,1 milliardar kroner gjennom Lånegarantiårdninga som vert forvalta av GIEK.

Større BNP-nedgang i mars enn tidlegare berekna

BNP gjekk ned med 6,9% frå februar til mars. Det er 0,5 prosentpoeng større nedgang enn SSB hadde venta basert på førebelse berekningar i slutten av april.

42% vil feriere på Vestlandet (men 2 av 3 vil gjere gratisaktivitetar)

42% av respondentane i Turistundersøkinga 2020 svarar at det er sannsynleg at dei vil feriere på Vestlandet (75% av desse bur i landsdelen). 

Last ned og les meir om dette i arbeidsgruppa sitt felles kunnskapsgrunnlag

Sjå også Vestland fylkeskommune sine rapportar om andre samfunnsmessige konsekvensar av koronakrisa!