Regional plan for kultur, idrett og friluftsliv

Vestland fylkeskommune har starta arbeidet med ein regional plan for fylket. På denne sida legg vi ut informasjon og oppdateringar om arbeidet.

Dette skal bli den langsiktige planen for utviklinga av kulturfeltet i Vestland fylke og kjem til å gjelde frå 2023 til 2035. Planen skal også syne korleis feltet kan bidra i samfunnsutviklinga.

Fylkestinget skal vedta planen hausten 2022.

(trykk på pila for å utvide)

Dersom du ikkje får opna dashbordet, trykk her for å opne det i eiga fane.

Fire sentrale tema i vidare arbeid med planen

Plantema er område som vi skal arbeide med dei neste 12 åra. Det er difor viktig at dei er overordna, samtidig som dei er relevante for alle aktørane i heile planperioden. Dei skal gir rom for konkret handling og utforming av dei felles satsingane dei neste åra. Måla i utviklingsplanen styrer også prioriteringane i arbeidet vidare. 

Fylkesutvalet har i planprogrammet for planen vedteke desse fire sentrale plantema:

 • Vestland – ein leiande region for kultur, idrett og friluftsliv
 • Berekraft
 • Demokrati, deltaking og mangfald
 • Verdiskaping

Det breie kulturfeltet er vidt og mangfaldig. Når vi i planen snakkar om kulturfeltet inkluderer det alle sektorane, både frivillig og profesjonelt kunst- og kulturliv, frivilligheita, friluftsorganisasjonar, idretten og andre aktørar i feltet. Ingen vert ekskluderte i det store fellesskapet, sjølv om nemninga kan vere framand for enkelte sektorar.

Det er utfordrande å omhandle og omtale feltet under eitt. Målet med den regionale planen er likevel å finne fellesnemnarar og felles satsingar som heile feltet kan einast om og trekke saman fram mot felles mål, sjølv om alle sektorar arbeider etter eigne føresetnader. 

 

Regional plan

Regional plan skal i utgangspunktet dekke eit stort og variert fagfelt som dreier seg om så vidt forskjellige sektorar som idrett og friluftsliv, kulturminne og kulturarv og den kulturelle grunnmuren i kommunane, der opne møteplassar som bibliotek og kulturhus er viktige.

Vidare dreier det seg om anlegg for fysisk aktivitet og for kunst og kultur – og om institusjonar, museum, arkiv og kulturhistorie og kunnskap om og tilhøyrsle til stadar.

Formidling og oppleving av kunst og kultur, profesjonell kunst samt kulturell og kreativ næring. Frivillig arbeid og engasjement, inkludering og integrering, demokrati og fellesskap.

Opplevingsøkonomien er sterk, med t.d. reiseliv, filmnæring og turisme basert på kulturell eigenart.

Tidsplan

Regional plan skal gjelde frå 2023, og fylkestinget skal etter planen gjere vedtak i oktober 2022.

No arbeider vi med planprogrammet som vert vedteke i fylkesutvalet 22. juni 21. Før dette er planprogrammet på høying i perioden 3. mars–20. april.

Vi skal også lage eit fireårig handlingsprogram, som fylkestinget også skal vedta i oktober 2022. Handlingsprogrammet skal gjelde for heile kulturfeltet.

tidsplan reg. plan kultur.JPG

Medverknad

Vi legg opp til brei medverknad. Innspel frå alle delar av fylket er viktig i arbeidet med planen. Det skal vere innspelsmøte om ulike delar av planarbeidet og høyringar i fleire rundar. 

 • planprogrammet blir sendt på høyring i mars 2021
 • sjølve planutkastet blir sendt på høyring i mars 2022

Uformell spørjeundersøking

Vi vil også gjerne ha innspel på kva som er viktig for deg og kjem til å lage ei uformell spørjeundersøking om kva tema du meiner er viktig å ha med i ein ny regional plan. Vi legg ut lenke til spørjeundersøkinga når ho er klar.

Styringsgruppe

I høyringsperioden inviterer vi deltakarar til å vere med i ei styringsgruppe, som skal representere det breie kulturfeltet i Vestland. På bakgrunn av forankring i kulturlivet i Vestland, skal gruppa gi retning og innhald til arbeidet med regional plan for kultur, idrett og friluftsliv under dei føringar og retningsliner for planarbeidet som ligg føre frå planmyndet.

Styringsgruppa skal vere ein lyttepost for feltet og bringe inn eitt breitt og representativt syn på utvikling av feltet i Vestland.

Interesserte kan melde seg til kontaktpersonane. Styringsgruppa skal vere på plass ca. 1. juli 2021.

Arbeidsgrupper

Vi skal ha arbeidsgrupper som har ansvar for å løfte fram plantemaa, altså område vi skal arbeide med dei neste 12 åra. Arbeidsgruppene skal utgreie feltet basert på fagleg kunnskap og kompetanse og skal peike på utfordringar og moglegheiter, satsingar og samarbeidsformer for å løfte feltet inn i framtida.

Arbeidsgruppene skal setjast saman av eit breitt og representativt utval av aktørar innan feltet i Vestland og vere på plass innan 1. september 2021.

Plantema er område som vi skal arbeide med dei neste 12 åra. Det er difor viktig at temaa er overordna, samtidig som dei er relevante for heile planperioden og gir rom for konkret handling og utforming av dei felles satsingane dei neste åra. 

Plantema skal vere relevante for alle aktørane i regionen. Dei skal løfte på tvers og mobilisere til utvikling og saman skape eit større, sterkare og meir heilskapleg kulturfelt, som bidreg til å oppfylle ambisjonane i utviklingsplanen på kulturen sine premissar.

På bakgrunn av måla i utviklingsplanen er det peika ut fire sentrale plantema der heile kulturfeltet vert invitert til å utvikle innhald, utfordringar og handlingar som kan løfte kulturfeltet inn i framtida.

 • Vestland som ein leiande kulturregion
 • Eit berekraftig kulturliv
 • Deltaking, medborgarskap og mangfald
 • Kulturell verdiskaping

Dei vedtatte regionale planane for kultur i Hordaland og Sogn og Fjordane set rammene for det kulturpolitiske arbeidet inntil ein regional plan for Vestland er på plass:

Planane og strategiane gjeld i det geografiske området dei er vedtatt.

Realiseringa av dei regionale planane er eit ansvar for partnarskapen, dvs. staten, kommunane, frivillig sektor, private, kulturinstitusjonane og fylkeskommunen.

I tillegg gjeld temaplan Anleggspolitikk og kriterier for tildeling av spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Vestland fylkeskommune med handlingsprogram 2020–2024.

Vi har laga ein eittårig handlingsplan 2021 for Vestland fylkeskommune, som byggjer på dei regionale planane for kultur. 

Planprogrammet for kulturplanen var på høyring fram til 20. april 2021. Planprogrammet er "planen for planen" og gjer greie for blant anna

 • målet med planarbeidet og kva tema planen tek føre seg
 • planprosessen med fristar og deltakarar
 • korleis vi legg til rette for medverknad, spesielt når det gjeld grupper vi reknar med blir særleg berørte av planen

Høyringsinnspel

Vi har samla alle høyringsinnspela til planprogrammet i dette dokumentet.

Høyringsmøte

Fylkeskommunen arrangerte tre høyringsmøte om planprogrammet 16. mars. Mange aktørar innan det utvida kulturfeltet deltok, kom med gode innspel og ytra ønske om å vere med vidare i prosessen.

Geir Kjell Andersland er nestleiar i hovudutval for kultur, idrett og integrering og saksordførar for den nye regionale planen. Han innleia høyringsmøta med denne presentasjonen. Her kan du også sjå presentasjonen fylkesdirektør Per Morten Ekerhovd heldt i møta.