Regionale planar og strategiar

Planar og strategiar er dei overordna reiskapane fylkeskommunen nyttar i rolla som utviklingsaktør for samfunnet.

Regionale planar skal følgje prosess og krav til medverknad og høyring etter plan- og bygningslova. Endeleg vedtak skjer i fylkestinget. Planen skal følgjast opp med årlege handlingsprogram og budsjett. For regional plan er det mogelegheit for rettsleg bindande bestemmelsar for areal. Staten kan òg pålegge regional plan.

Regionale planer er den overordna reiskapen fylkeskommunen nyttar i rolla som utviklingsaktør. Fylkeskommunen samarbeider med organisasjonane i næringslivet, kommunar, regional statsforvaltning, ulike kompetansemiljø og frivillige organisasjonar om utforming og gjennomføring av planane.

Det kan også utarbeidast fylkeskommunale strategiar. Dei bør vere forankra i regional plan eller regional planstrategi.

Du finn oversikt over kva regionale planar som er under arbeid på denne sida.

Utviklingsplan for Vestland 2020–2024. Regional planstrategi.

Fylkestinget vedtok utviklingsplanen 28. september 2020.

Regional plan for attraktive senter i Hordaland 2015–2026

Regional plan for attraktive senter i Hordaland 2015–2026 (PDF)

Strategi for tettstadutvikling og senterstruktur 2018–2022 i Sogn og Fjordane

Strategi for tettstadutvikling og senterstruktur 2018–2022 (PDF)

Handelsføresegn for Sogn og Fjordane – med retningslinjer

Handelsføresegn for Sogn og Fjordane – med retningslinjer

Merknad:

Setninga: "Kommunen kan sjølv regulere inn fleire sentrumsområde i same regionsenter (BAS område)" under punkt 1.3. i handelsføresegna gjeld ikkje, då Statsforvaltaren i Vestland har varsla vesentleg innvending til det. Resten av føresegna gjeld inntil Vestland fylkeskommune har på plass ein revidert plan for senterstruktur. Arbeidet med ein slik plan startar i 2021.

Arbeidet med regional plan for kultur, idrett og friluftliv i Vestland er i gang, og du kan følgje prosessen her. Inntil vidare gjeld planane frå dei gamle fylka:

Regional plan for kultur, vedteke i gamle Sogn og Fjordane

Regional plan for kultur - kultur for alle 2019-2027 (PDF)

Handlingsprogram for regional plan for kultur - kultur for alle 2019-2022 (PDF)

Meir bakgrunnsinformasjon

Regional plan for kultur, vedteke i gamle Hordaland

Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025 (PDF)

Regional strategisk plan for kysten (Sogn og Fjordane)

Regional strategisk plan for kysten 2018-2029 (PDF)

Meir bakgrunnsinformasjon

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger blei vedteke av fylkespolitikarane i 2017, og stadfesta 20.03.2020 av Kommunal og moderniseringsdepartementet med endringar i nokre retningsliner. 

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger (PDF)

Meir bakgrunnsinformasjon