Regionale planar og strategiar

Planar og strategiar er dei overordna reiskapane fylkeskommunen nyttar i rolla som utviklingsaktør for samfunnet.

Regionale planar skal følgje prosess og krav til medverknad og høyring etter plan- og bygningslova. Endeleg vedtak skjer i fylkestinget. Planen skal følgjast opp med årlege handlingsprogram og budsjett. For regional plan er det mogelegheit for rettsleg bindande bestemmelsar for areal. Staten kan òg pålegge regional plan.

Regionale planer er den overordna reiskapen fylkeskommunen nyttar i rolla som utviklingsaktør. Fylkeskommunen samarbeider med organisasjonane i næringslivet, kommunar, regional statsforvaltning, ulike kompetansemiljø og frivillige organisasjonar om utforming og gjennomføring av planane.

Det kan også utarbeidast fylkeskommunale strategiar. Dei bør vere forankra i regional plan eller regional planstrategi.

Vestland fylkeskommune har sikte på vedta ny planstrategi innan slutten av 2020

Les meir om arbeidet med ny regional planstrategi her.

Planstrategiane for 2016-2020 frå dei gamle fylka finn ein her:

 

Regional planstrategi for Hordaland 2016-2020

Regional planstrategi for Hordaland 2016-2020 (PDF)

Meir bakgrunnsinformasjon

Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 2016-2020

Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 2016-2020 (PDF)

Meir bakgrunnsinformasjon

 

Regional plan for attraktive senter i Hordaland 2015–2026

Regional plan for attraktive senter i Hordaland 2015–2026 (PDF)

Strategi for tettstadutvikling og senterstruktur 2018–2022 i Sogn og Fjordane

Strategi for tettstadutvikling og senterstruktur 2018–2022 (PDF)

Handelsføresegn for Sogn og Fjordane – med retningslinjer

Handelsføresegn for Sogn og Fjordane – med retningslinjer

Merknad:

Setninga: "Kommunen kan sjølv regulere inn fleire sentrumsområde i same regionsenter (BAS område)" under punkt 1.3. i handelsføresegna gjeld ikkje, då Fylkesmannen i Vestland har varsla vesentleg innvending til det. Resten av føresegna gjeld inntil Vestland fylkeskommune har på plass ein revidert plan for senterstruktur. Arbeidet med ein slik plan startar i 2021.

Regional strategisk plan for kysten (Sogn og Fjordane)

Regional strategisk plan for kysten 2018-2029 (PDF)

Meir bakgrunnsinformasjon

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger blei vedteke av fylkespolitikarane i 2017, og stadfesta 20.03.2020 av Kommunal og moderniseringsdepartementet med endringar i nokre retningsliner. 

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger (PDF)

Meir bakgrunnsinformasjon