Regionale planar, temaplanar og strategiar

Planar og strategiar er dei overordna reiskapane fylkeskommunen nyttar i rolla som utviklingsaktør for samfunnet.

Regionale planar skal følgje prosess og krav til medverknad og høyring etter plan- og bygningslova. Endeleg vedtak skjer i fylkestinget. Planen skal følgjast opp med årlege handlingsprogram og budsjett. For regional plan er det mogelegheit for rettsleg bindande bestemmelsar for areal. Staten kan òg pålegge regional plan.

Regionale planer er den overordna reiskapen fylkeskommunen nyttar i rolla som utviklingsaktør. Fylkeskommunen samarbeider med organisasjonane i næringslivet, kommunar, regional statsforvaltning, ulike kompetansemiljø og frivillige organisasjonar om utforming og gjennomføring av planane.

Det kan også utarbeidast fylkeskommunale strategiar. Dei bør vere forankra i regional plan eller regional planstrategi.

Regional tranportplan

Vestland sin første regionale transportplan vart vedtatt i desember 2021. Sjå hovuddokument, handlingsprogram og faglege grunnlag i lenken nedanfor:

Regionale areal- og transportplanar

Regional areal- og transportplan for bergensområdet

Regional areal- og transportplan for Haugalandet

Sjekkliste til fylkesdelplan for arealbruk

Handlingsprogram for folkehelse

Vestland fylkeskommune vedtok nytt handlingsprogram for folkehelse våren 2022.

Trykk her for å opne side med handlingsprogram for folkehelse 2022–2025

Regional plan for folkehelse, vedteken i tidlegare Hordaland:

Regionale planar for folkehelse, vedtekne i tidlegare Sogn og Fjordane:

Regional plan for attraktive senter i Hordaland 2015–2026:

Strategi for tettstadutvikling og senterstruktur 2018–2022 i Sogn og Fjordane:

Handelsføresegn for Sogn og Fjordane – med retningslinjer

Merknad:

Setninga: "Kommunen kan sjølv regulere inn fleire sentrumsområde i same regionsenter (BAS område)" under punkt 1.3. i handelsføresegna gjeld ikkje, då Statsforvaltaren i Vestland har varsla vesentleg innvending til det. Resten av føresegna gjeld inntil Vestland fylkeskommune har på plass ein revidert plan for senterstruktur. Arbeidet med ein slik plan startar i 2021.

Regional plan for klima, med tilhøyrande handlingsprogram, blei vedtatt i fylkestinget 15. desember 2022.

Regional plan for vindkraft i tidlegare Sogn og Fjordane:

Arbeidet med regional plan for kultur, idrett og friluftliv i Vestland er i gang, og du kan følgje prosessen her. Inntil vidare gjeld planane frå dei gamle fylka og den felles anleggspolitikken og kriterium for utdeling av spelemidlar.

Regionale planar for kultur, vedtekne i gamle Sogn og Fjordane:

Regional plan for kultur, vedteken i gamle Hordaland

Regional strategisk plan for kysten (Sogn og Fjordane):

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger blei vedteke av fylkespolitikarane i 2017, og stadfesta 20.03.2020 av Kommunal og moderniseringsdepartementet med endringar i nokre retningsliner:

Berekraftig verdiskaping – regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021–2033, set retning for næringslivet i Vestland dei neste tolv åra.