Kontakt og bestilling - kart-, statistikk- og analysearbeid

Vestland fylkeskommune har ein eigen seksjon for statistikk, kart og analyse (SKA), plassert i stabsavdeling for strategisk utvikling og digitalisering.

Vestland fylkeskommune skal bidra til god kunnskaps- og kompetanseutvikling som skal tene heile vestlandssamfunnet. Fylkeskommunen har ei rekke lovpålagde oppgåver og forpliktingar der kompetanse på statistikk, analyse og geografiske informasjonssystem er viktig for at vi skal vere i stand til å utføre desse oppgåvene.

Seksjon for statistikk, kart og analyse har i oppgåve å støtte, koordinere og formidle fylkeskommunen sin kunnskapsproduksjon. Noko av denne produksjonen føregår i fagavdelingane, noko føregår eksternt, og noko blir utført av SKA.

Analysane blir produserte utan politisk innverknad på innhaldet, og kan innehalde funn som ikkje er i tråd med fylkesdirektøren sine tilrådingar til utval og fylkesting. Dei treng derfor ikkje vere representative for kva fylkesdirektøren meiner om ei sak, eller kva fylkesutvalet eller fylkestinget har vedteke om ei sak.

Dersom du representerer ein kommune, eit regionråd eller annan offentleg aktør, eller dersom du jobbar i fylkeskommunen, og har behov for støtte til statistikk, kart eller analysar, kan du ta kontakt med oss.

Sjå Vestlandsanalysar og rapportar og analysar etter tema for oversikt over vår analyseproduksjon.

Tilsette i seksjon for statistikk, kart og analyse

Analyserådgjevarar
Jannicke Holmseth Bukve, rådgjevar, Leikanger
Mob 484 94 806
E-post: jannicke.holmseth.bukve@vlfk.no
Fagfelt: Molekylærmedisin, folkehelse, demografi, statistikk

Kamilla Haugsbakk Lyssand, rådgjevar, Bergen
Mob 481 56 036
E-post: kamilla.haugsbakk.lyssand@vlfk.no
Fagfelt: Sosiologi, folkehelse, demografi, statistikk

Mie Dahl Pind, rådgjevar, Leikanger (i permisjon)
Mob 451 18 231
E-post: mie.dahl.pind@vlfk.no
Fagfelt: Helsefremjande arbeid, berekraft, folkehelse, demografi, statistikk

GIS-rådgjevarar
Abebe Girmay Adera, rådgjevar, Leikanger
Mob 45630911
Epost: abebe.girmay.adera@vlfk.no
Fagfelt: GIS, kart, energi, vann og miljø

Max Koller, rådgjevar, Bergen (til 14. juni)
Mob 40469314
Epost: max.koller@vlfk.no
Fagfelt: GIS, kart, statistikk, fjernmåling