Fagskule

Fagskuleutdanning er høgare yrkesfagleg utdanning frå eit halvt til to år i omfang. Utdanningane er sidestilt med anna høgare utdanning og er på nivået over vidaregåande opplæring i utdanningssystemet. Fagskuleutdanning skil seg frå anna høgare utdanning på ein del område. Du kan mellom anna søkje opptak på grunnlag av fullført fagbrev, og det er ikkje krav om at undervisinga i fagskulane skal vere forskingsbasert, men det er eit krav at utdanningane skal ha yrkesrelevans. Ei fagskuleutdanning skal såleis i større grad være direkte kopla til arbeidslivet sine behov. Vestland fylkeskommune er skuleeigar for fagskulane i Vestland og styra for fagskulane blir valt av fylkestinget.