Forsking

Bedrifter kan få hjelp til å finne aktuelle program å søke på og forskarar å samarbeide med. Kommunar og bedrifter kan få hjelp til å starte opp prosjekt og søkje om midlar til større forskingsprosjekt med innovasjonspotensial. Forskingsorganisasjonar og andre aktørar kan få råd og støtte til utvikling av større forskings- og innovasjonsprosjekt, der det er krav om forankring og medverking frå privat eller offentleg sektor.