Sende faktura til Vestland

Alle faktura til Vestland fylkeskommune må sendast elektronisk i EHF-format. Alle einingar under Vestland fylkeskommune skal opprettast som kunde på vårt hovudorganisasjonsnummer, 821 311 632.

Det er svært viktig at du stilar fakturaen til Vestland fylkeskommune. Plasser eininga/avdelinga/seksjonen der vara eller tenesta er levert i feltet for leveringsadresse på fakturaen.

  • Elektroniske fakturaadresse: 9908:821311632
  • Aksesspunkt: Visma

Nettbasert fakturaportal

Mange små og mellomstore bedrifter har ikkje eit eige fakturasystem som kan produsere elektronisk faktura direkte. Eit alternativ er å registrere faktura i ein nettbasert fakturaportal. Oversikt over ulike portalar finn du på Difi sine sider:

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/fakturasystemer-som-kan-levere-elektronisk-handelsformat-ehf

Merking av faktura

Dersom fakturaen er basert på ein ordre frå vårt bestillingssystem skal eit ordrenummer (åtte siffer, som startar med 13…) plasserast i feltet «kundens ordrenummer». «Kundens ordrenummer» må stå tomt dersom fakturaen ikkje er basert på ein ordre, slik at den elektroniske flyten ikkje blir forseinka.

  • «Ordrenummer» i xml-fila: OrderReference/ID

Dersom fakturaen ikkje har opphav i ein ordre frå vårt bestillingssystem skal fakturaen merkast med eit fem- eller sekssifra ressursnummer oppgitt av bestillar. Dette skal plasserast i feltet «Deres referanse», som er eit obligatorisk felt i EHF-standarden.

  • «Deres referanse» i xml-fila: cbc:AccountingCost eller cbc:BuyerReference

NB! Ingen tilleggsinformasjon skal plasserast i desse felta, berre desse siffera. Faktura som manglar merking vert returnert.

Betalingsvilkår

Vi har betalingsfrist på 30 dagar frå fakturadato. I dei tilfella der vi ikkje har motteke EHF-faktura, skal krav om rente og gebyr dokumenterast med ei leveringskvittering frå dykkar aksesspunkt. Der må dato og tidspunkt for overføringa vere stadfesta.

 

Suppliers must send all invoices to Vestland fylkeskommune electronically in Ecommerce Format (EHF). The Norwegian EHF Billing format is compatible with the European format called Peppol BIS Billing 3.0. For all our sub-units, the invoice must be addressed to Vestland fylkeskommune, organization number 821 311 632. The sub-unit where the goods or services are delivered must be placed in the delivery address field on the invoice.

  • Electronic invoice address: 9908:821311632
  • Access point: Visma

 

Online invoice portals

If you do not have an invoice system that can provide electronic invoices, we recommend that you use an online invoice portal.

How to send an electronic invoice

Invoice reference

If the invoice originates from an order from our ecommerce shopping system, our internal order number must be placed on the invoice. We use an eight-digit code, which is preferably placed in “Order reference”.

  • In the xml-file this number should be placed here: OrderReference/ID

 

“Your reference” is a required field in the EHF-standard. Here you must place a five or six digit reference. The employee from our organization will provide this when placing the order.

  • In the xml-file this number should be placed here: AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID

 

NB! No additional information in these fields, only these digits.

Payment requirements

Invoices will be paid within 30 days of the invoice date.