Kom i gang med forsking i kommunar og annan offentleg sektor

Fylkeskommunen jobbar saman med Forskingsrådet, KS og andre for å auke offentlig sektor, spesielt kommunane, si bruk av forsking i sitt innovasjonsarbeid. FORREGION Kommune Vestland er eit nytt tilbod frå 2022.

Målet er å hjelpe kommunar med forskingsbehov å finne rett veg til samarbeidspartnarar og finansiering. 

FORREGION Kommune Vestland gir starthjelp

FORREGION Kommune Vestland er eit nytt tilbod frå hausten 2022. Her kan kommunar som har forskingsbehov og treng hjelp til å finne ut av kva som er rett veg vidare, få gratis hjelp av ein kompetansemeklar. Kompetansemeklar kan vere med å utvikle prosjektideen og finne rett forskingsmiljø å samarbeide med. Vi kan også hjelpe med å finne rett finansieringskjelde til prosjektet.

Regionalt forskingsfond Vestland (RFF Vestland) prioriterer kommunar

Vestland har sitt eige forskingsfond. RFF Vestland har løpande utlysing av forprosjekt så lenge det er budsjettmiddel. Forprosjekta skal vere eit innleiande forskingsarbeid som medverkar til å utvikle eit større forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) med potensial til å bidra til innovasjon og berekraftig verdiskaping i kommunal sektor og næringsliv i Vestland. 

Ein gong i året er det utlysing av fleirårige forskingsprosjekt

RFF Vestland har eiga nettside. Der kan du lese om fondet og få meir detaljert informasjon om finansiering av FoU-prosjekt i kommunal sektor.

Forskingsrådet satsar på offentleg sektor

Kommunar, fylkeskommunar og verksemder i offentleg sektor kan søke finansiering frå Forskingsrådet for å bygge kunnskap og få fram forskingsbasert innovasjon i offentleg sektor. På nettsida til Forskingsrådet er det god informasjon om utlysingar, råd i  søknadsprosessen og prosjekteksempel. Sjå til dømes «19 tips for å lykkes med innovasjon i offentlig sektor»

Forskingsrådet har også nyttige sider om forsking i offentleg sektor, korleis utvikle forskingsprosjekt og nyttige eksempel.