Kom i gang med forsking i kommunar/offentleg sektor

Fylkeskommunen jobbar saman med Forskingsrådet, KS og andre for å auke offentlig sektor, spesielt kommunane, si bruk av forsking i sitt innovasjonsarbeide.

Som mål har vi at kommunar, bedrifter og forskingsorganisasjonar skal få hjelp og råd til å nytte dei forskings- og innovasjonsordningar vi i fylkeskommunen og andre har, som Noregs forskingsråd.

Regionalt forskingsfond (RFF) Vestland har normalt løpande utlysing av forprosjekt - dersom det er midlar på budsjettet. Forprosjekta skal vere eit innleiande forskingsarbeid som medverkar til å utvikle eit større forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) med potensial til å bidra til innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv og kommunal sektor i Vestland. 

RFF Vestland har eigen nettside. Der kan du lese om fondet og få meir detaljert informasjon om søknadsfrister, kva midler vi lysar ut, kven som kan søkje med vidare.

Forskingsrådet har også nyttige sider om forsking i offentleg sektor, korleis utvikle  forskingsprosjekt og nyttige eksempel