Regional plan for klima 2022-2035

Fylkesutvalet vedtok planprogrammet for ny regional plan for klima i Vestland 24. august 2021. Planprogrammet er «planen for planen», og skal skildre korleis vi skal lage ein ny klimaplan for regionen. På denne sida vil du kunne finne meir informasjon om prosessen vidare.

Regional klimaplan skal gi grunnlag for klimaomstilling av Vestland fylke for å nå målet om eit samfunn med netto nullutslepp, og dette er planen sitt oppdrag. Dette inneber ei brei samfunnsendring der vi både reduserer klimagassutsleppa, samtidig som vi tilpassar oss til dagens og framtida sitt klimaòg tek i vare naturmangfaldet.

Omstillingsprosessen gjeld heile Vestlandssamfunnet: innbyggjarar, næringsliv, kommunar og fylkeskommunen. Planen skal skildre korleis vi skal legge klima og miljø som premiss for samfunnsutviklinga, og tydeleggjere kva dette vil bety i praksis. Planen vil vise strategisk retning i klimaarbeidet, og vurdere ulike strategiar og verkemiddel for å vere pådrivar for klimaomstilling og nullutslepp innan 2030. 

Fylkestinget vedtok 29. september 2020 Utviklingsplan for Vestland 2020-2024, som set strategisk retning for utviklinga i fylkes dei neste fire åra. Utviklingsplanen set seg særs ambisiøse mål, mellom anna at klima og miljø skal vere premiss for samfunnsutviklinga i Vestland. Vestland skal vere pådrivar for klimaomstilling og nullutslepp innan 2030. For at vi skal nå både måla i  utviklingsplanen og dei internasjonale forpliktingane Noreg har på klimafeltet, lagar vi no ein klimaplan for Vestland. 

Fylkeskommunen skal som regional planmynde utarbeid regionale planar for dei spørsmål som er fastsett i den regionale planstrategien (plan- og bygningslova §8-1). Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 har løfta utarbeiding av ny klimaplan for Vestland som ei prioritert planoppgåve framover.   

Ein regional plan skal leggast til grunn for regionale organ si verksemd , og for kommunal og statleg planlegging og verksemd i regionen (§ 8-2). Difor vil denne klimaplanen påverke heile regionen, innbyggjarar, næringsliv, lag og organisasjonar, kommunar, og ikkje berre fylkeskommunen sitt arbeide.  

Her vil vi legge ut meir om tema som skal vere med i planen etter kvart som dei er klare.

I planprogrammet som ligg ute på høyring fram til 18.juni er det føreslått følgjande tematisk inndeling:

  • Redusere klimagassutslepp med mål om nullutslepp innan 2030
  • Redusere klimafotavtrykket til Vestlandssamfunnet
  • Trygt og robust Vestland
  • Sikre naturmangfald
  • Klimarettferd og folkehelse

Vi ynskjer gjerne tilbakemelding på valg av plantema gjennom høyringsinnspel. 

Inntil ein ny klimaplan vert vedtatt i Vestland, gjeld dei eksisterande klimaplanane i dei to gamle fylka for kvart sitt geografiske område.

Klimaplan for Hordaland 2014-2030

Regional plan for klimaomstilling 2018-2021

Planprogrammet for regional plan for klima var på høyring våren og sommaren 2021. Informasjon om sjølve høyringa finn du på denne sida.

Høyringsutkastet blei sendt ut til 199 høyringsinstansar til uttale. Det kom inn 33 skriftlege høyringssvar, i tillegg til munnlege tilbakemeldingar som kom inn gjennom høyringsmøta og planforum. I høyringsperioden blei det arrangert ulike høyringsaktivitetar, inkludert internt dialogmøte i administrasjonen, der til saman m.a. 30 kommunar var, forskingsinstitusjonar innan klimafeltet, samt regional stat var representert. Høyringsfrist blei sett til 18. juni 2021. 8. juni blei utkast til planprogram drøfta i regionalt planforum.

Her kan du lese ein høyringsrapport, der dei innkomne innspela blir oppsummerte. Her kjem det også fram korleis innspela er tekne med vidare i prosessen.

Høyringsinnspel

Her kan du lese alle høyringsinnspela som kom inn: