Regional plan for klima 2022-2035

Fylkesutvalet la utkast til planprogram ut på høyring 20. april. Planprogrammet er fyrste fase i utarbeiding av ein ny klimaplan. Det er ein "plan for planen". I høyringsperioden er det mogeleg for alle som vil å komme med tilbakemelding på kva vi bør prioritere i planprosessen.

(trykk på pila for å utvide)

Dersom du ikkje får opna klimadashbordet, trykk her for å opne det i eiga fane.

Regional klimaplan skal gi grunnlag for klimaomstilling av Vestland fylke for å nå målet om nullutsleppssamfunnet, og dette er planen sitt oppdrag. Dette inneber ei brei samfunnsendring der vi både reduserer klimagassutsleppa, samtidig som vi tilpassar oss til dagens og framtida sitt klimaòg tek i vare naturmangfaldet.

Omstillingsprosessen gjeld heile Vestlandssamfunnet: innbyggjarar, næringsliv, kommunar og fylkeskommunen. Planen skal skildre korleis vi skal legge klima og miljø som premiss for samfunnsutviklinga, og tydeleggjere kva dette vil bety i praksis. Planen vil vise strategisk retning i klimaarbeidet, og vurdere ulike strategiar og verkemiddel for å vere pådrivar for klimaomstilling og nullutslepp innan 2030. 

Fylkestinget vedtok 29. september 2020 Utviklingsplan for Vestland 2020-2024, som set strategisk retning for utviklinga i fylkes dei neste fire åra. Utviklingsplanen set seg særs ambisiøse mål, mellom anna at klima og miljø skal vere premiss for samfunnsutviklinga i Vestland.

Strategiane for å nå dette målet inkluderer mellom anna at Vestland skal vere pådrivar for klimaomstilling og nullutslepp innan 2030. For at vi skal nå både måla i  utviklingsplanen og dei internasjonale forpliktingane Noreg har på klimafeltet, lagar vi no ein klimaplan for Vestland. Dette for at fylket skal posisjonere seg som leiande i klimaomstillinga og grøn verdiskaping.

 

Her vil vi legge ut meir om tema som skal vere med i planen etter kvart som dei er klare.

I planprogrammet som ligg ute på høyring fram til 18.juni er det føreslått følgjande tematisk inndeling:

  • Redusere klimagassutslepp med mål om nullutslepp innan 2030
  • Redusere klimafotavtrykket til Vestlandssamfunnet
  • Trygt og robust Vestland
  • Sikre naturmangfald
  • Klimarettferd og folkehelse

Vi ynskjer gjerne tilbakemelding på valg av plantema gjennom høyringsinnspel. 

Inntil ein ny klimaplan vert vedtatt i Vestland, gjeld dei eksisterande klimaplanane i dei to gamle fylka for kvart sitt geografiske område.

Klimaplan for Hordaland 2014-2030

Regional plan for klimaomstilling 2018-2021