Klimaplanar og rapportar

Klimaplan for Hordaland 2014-2030 og Regional plan for klimaomstilling 2018-2021  er regionale klima- og energiplanar etter plan- og bygningslova. Når fylkestinget har vedtatt planen, er den gjeldande regional politikk på feltet, og den skal leggjast til grunn for fylkeskommunal, kommunal og statleg planlegging og verksemd. Planane gjev grunnlaget for fråsegner og ev. motesegn til planar o saker som fylkeskommunen på høyring.

Inntil ein ny klimaplan vert vedtatt i Vestland, vil dei to eksisterande klimaplanane i dei to gamle fylka vere gjeldande for sitt geografiske område.

Fylkeskommunen er også med i fleire FoU-prosjekt for å auke kunnskapen og styrke prosessane for å lukkas med ei klimaomstilling. Desse vil du kunne lese om her, og finne nyttige rapportar og andre resultat.