Regional plan for klima 2022–2035

Fylkesutvalet vedtok planprogrammet for ny regional plan for klima i Vestland 24. august 2021. Vinteren og våren 2022 står medverknad i sentrum for å sikre innspel i utforming av klimaplanen.

Ein viktig del av planprosessen er å arbeide med medverknad for å samle inn innspel både på innhald, mål og prioriteringar. Dette er ein måte å samarbeide om planutforminga på. Vi gjennomfører brei medverknad i perioden fram til planutkastet vert lagt ut på høyring. Ulike aktørar vert involvert i perioden.

Kommunemøte

Vi inviterer klima- og miljøkontaktane i kommunane til digitalt innspelsmøte 14. juni kl. 12–14. Målet med møtet er å få inn inn behov og prioriteringar før prosjektleiinga produserer høyringsutkastet og sender det til politisk handsaming.

I møtet presenterer prosjektleiinga noko av innhaldet i klimaplanen og tilhøyrande handlingsprogram. Kommunane har ei viktig rolle i klimaarbeidet i regionen, og vi er interesserte i tilbakemeldingar på behova som er ute i kommunane. Det vert tre førebudd innlegg frå Voss, Bergen og Lærdal kommune.

Dersom du ynskjer å delta må du melde deg på her. Lenke for pålogging vert sendt ut dagen før møtet.

Over halvparten av kommunane i Vestland er i gang med å lage eigne klimaplanar. Kommunane er viktige aktørar for å redusere klimagassutsleppa i Vestland gjennom si rolle som byggeigar, arealforvaltar og i kommunale tenester. Fylkeskommunen driv eit nettverk for å støtte kommunane i dette arbeidet. Der har kommunane moglegheit for fagleg påfyll, diskusjonar seg i mellom og å dele erfaringar.

I samband med klimaplanprosessen vert desse tematiske samlingane utvida slik at det er mogeleg for alle kommunane i fylket å delta, sjølv om du ikkje er fast medlem i nettverket. Dette gjer vi for å auke kompetansen knytt til utvalde tema som også er inkludert planprosessen for ny regional klimaplan.

Vi legg opp til ulike temamøte 2022:

1. februar: klimafotavtrykk og indirekte utslepp
8. mars: naturmangfald og klima
30. mars: sirkulærøkonomi
24. mai: klimarettferd og folkehelse
14. juni kl. 12–14: digitalt innspelsmøte for klima- og miljøkontaktar i kommunane. Meld deg på her.

 


Andre utgreiingar

Utsleppssanalyse frå CICERO og TØI

CICERO Senter for klimaforsking og Transportøkonomisk institutt (TØI) har på bestilling frå Vestland fylkeskommune gjennomført ein utsleppsanalyse for regionen. Utgreiinga inngår som del av kunnskapsgrunnlaget til regional plan for klima, og gir oss eit bilete av kva resultat vi kan få med ulike tiltak.

Utsleppsanalysen frå CICERO og TØI syner kor mykje klimagassutslepp det er mogleg for Vestland å redusere fram mot 2030. Ein konklusjon er at ambisiøse mål krev modige og radikale tiltak. Det er viktig å streke under at analysen ikkje seier noko om kva som faktisk kjem til å skje, men gir ein peikepinn på kva innsats som krevst for å nå målet om netto nullutslepp i 2030. 

Analysen inkluderer ei referansebane og tre ulike tiltakspakkar. Tiltakspakkane har aukande ambisjonsnivå, i tillegg til aukande potensial for utsleppsreduksjon. Analysen gjeld berre dei direkte klimagassutsleppa frå Vestland, ut frå same tal som Miljødirektoratet presenterer i sitt kommunefordelte klimarekneskap.

Her kan du lese heile utsleppsanalysen frå CICERO og TØI.

Kunnskapsgrunnlag

Ulike arbeidsgrupper har som del av planprosessen utarbeida eit kunnskapsgrunnlag til klimaplanen. Klimafeltet er breitt, men dette dokumentet inkluderer noko informasjon som grunnlag for vidare diskusjonar.

Les heile kunnskapsgrunnlaget for regional plan for klima 2022–2035 her.

Regional klimaplan skal gi grunnlag for klimaomstilling av Vestland fylke for å nå målet om eit samfunn med netto nullutslepp, og dette er planen sitt oppdrag. Dette inneber ei brei samfunnsendring der vi både reduserer klimagassutsleppa, samtidig som vi tilpassar oss til dagens og framtida sitt klima, òg tek i vare naturmangfaldet.

Fylkestinget vedtok 29. september 2020 Utviklingsplan for Vestland 2020-2024, som set strategisk retning for utviklinga i fylkes dei neste fire åra. Utviklingsplanen set seg særs ambisiøse mål, mellom anna at klima og miljø skal vere premiss for samfunnsutviklinga i Vestland. Vestland skal vere pådrivar for klimaomstilling og nullutslepp innan 2030. For at vi skal nå både måla i  utviklingsplanen og dei internasjonale forpliktingane Noreg har på klimafeltet, lagar vi no ein klimaplan for Vestland. 

Fylkeskommunen skal som regional planmynde utarbeid regionale planar for dei spørsmål som er fastsett i den regionale planstrategien (plan- og bygningslova §8-1). Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 har løfta utarbeiding av ny klimaplan for Vestland som ei prioritert planoppgåve framover.   

Ein regional plan skal leggast til grunn for regionale organ si verksemd , og for kommunal og statleg planlegging og verksemd i regionen (§ 8-2). Difor vil denne klimaplanen påverke heile regionen, innbyggjarar, næringsliv, lag og organisasjonar, kommunar, og ikkje berre fylkeskommunen sitt arbeide.  

Klimapartnere Vestland

Klimapartnere Vestland er eit viktig nettverk av partnarskapsverksemder som systematisk arbeider for nullutslepp innan 2030. Partnarskapen er viktig både som samarbeidspart i planprosessen og for å fremje dei gode og grøne løysingane. Klimapartnere vil invitere dei 65 medlemsverksemdene sine til å komme med innspel til klimaplanen og vil fungere som eit viktig bindeledd mellom verksemdene og arbeidet med klimaplanen.

Samarbeidsgrupper

Det er vedteke å etablere to samarbeidsgrupper som del av denne planprosessen, ei politisk og ei regional. Dette er etter mal frå dei to tidlegare fylka, og gruppene vil undervegs fungere som gode diskusjons- og forankringsgrupper og som ressursar i utarbeiding av klimaplanen. Gruppene er tenkt vidareført etter at planen er vedteken, men då som gode samarbeidsarenaer for klimaarbeidet i regionen og oppfølging av vedtekne mål og tiltak.

Regional samarbeidsgruppe

Statens vegvesen, Statsforvaltaren, KS, NVE og Vestland fylkeskommune

Politisk samarbeidsgruppe

Fylkesvaraordførar Natalia Golis leiar gruppa, som består av ordførarar frå dei ulike regionråda og samarbeidsråda i Vestland, i tillegg til politiske representantar frå Bergensalliansen og Bergen kommune. Vestland ungdomsutval har to deltakarar med i gruppa, då ungdom er ein prioriterte deltakarar i denne prosessen.

Gjestebod

Gjestebod er ein metode for å få innspel frå innbyggjarane som ikkje vanlegvis stiller på folkemøte eller skriv høyringsuttalar. Det er eit høve for alle å kome med direkte innspel til Vestland sin fyrste regionale klimaplan! Det er viktig for oss å lage ein god plan, som befolkninga i Vestland kjenner seg att i, og som vil bidra til eit meir robust og klimavenleg vestlandssamfunn.

Vi er difor ute etter gjestebodsvertar som kan invitere 3–6 kollegaer, vener, naboar eller familiemedlemar til å snakke saman om klima, og korleis vi kan klimaomstille Vestland. Eit gjestebod kan vere ein samtale over lunsjen, ein rusletur ute. Det kan vere digitalt eller fysisk.

Vi gjennomførte gjesteboda som del av planprosessen.

Les meir om gjestebod og korleis du melder seg som gjestebodsvert her.

Prioritert ungdomsmedverknad

Ungdom er løfta fram som ekstra viktige i medverknadsprosessen når vi skal lage regional klimaplan. Vi har gjennomført eit eige prosjekt for å sikre at innspel frå  ungdomsskular i Vestland vert så målretta som mogeleg. Innspela er relevante både for klimaplanen og for morgondagens vaksne i Vestland.

Vill Mer AS og prosjektleiar Agnes Tvinnereim har reist rundt på tre skular i Vestland. 100 10.-klassingar frå Kaupanger, Meland og Nordbygdo skule har delteke i arbeidet.

Arbeidet er no avslutta, og rapporten frå arbeidet kan de lese her.

Her vil vi legge ut meir om tema som skal vere med i planen etter kvart som dei er klare.

I planprogrammet som ligg ute på høyring fram til 18.juni er det føreslått følgjande tematisk inndeling:

  • Redusere klimagassutslepp med mål om nullutslepp innan 2030
  • Redusere klimafotavtrykket til Vestlandssamfunnet
  • Trygt og robust Vestland
  • Sikre naturmangfald
  • Klimarettferd og folkehelse

Vi ynskjer gjerne tilbakemelding på valg av plantema gjennom høyringsinnspel. 

Inntil ein ny klimaplan vert vedtatt i Vestland, gjeld dei eksisterande klimaplanane i dei to gamle fylka for kvart sitt geografiske område.

Klimaplan for Hordaland 2014-2030

Regional plan for klimaomstilling 2018-2021

Planprogrammet for regional plan for klima var på høyring våren og sommaren 2021. Informasjon om sjølve høyringa finn du på denne sida.

Høyringsutkastet blei sendt ut til 199 høyringsinstansar til uttale. Det kom inn 33 skriftlege høyringssvar, i tillegg til munnlege tilbakemeldingar som kom inn gjennom høyringsmøta og planforum. I høyringsperioden blei det arrangert ulike høyringsaktivitetar, inkludert internt dialogmøte i administrasjonen, der til saman m.a. 30 kommunar var, forskingsinstitusjonar innan klimafeltet, samt regional stat var representert. Høyringsfrist blei sett til 18. juni 2021. 8. juni blei utkast til planprogram drøfta i regionalt planforum.

Her kan du lese ein høyringsrapport, der dei innkomne innspela blir oppsummerte. Her kjem det også fram korleis innspela er tekne med vidare i prosessen.

Høyringsinnspel

Her kan du lese alle høyringsinnspela som kom inn: