Friluftsliv

Friluftsliv er ei viktig kjelde til glede, allsidige naturopplevingar, rekreasjon og meistring. Omgrepet nytta i vid samanheng, med eit stort mangfald av aktivitetar i eit breitt spekter av område. Fysisk aktivitet i friluft kan alle drive med ved tilrettelegging og personleg utstyr, og det kan tilpassast dei aller fleste ferdigheitsnivå. For at fleire skal få delta i friluftslivet, er tilrettelegging av område for fysisk aktivitet, til dømes sentrum, parkar og grøntområde, ein del av arbeidet til fylkeskommunen.

Tilskot

Friluftsliv i Vestland