Politikk

Dei administrative oppgåvene til fylkeskommunen er politisk styrte. Det inneber at Vestland fylkeskommune utfører den politikken som blir vedteken av dei folkevalde politikarane som sit i fylkestinget, fylkesutvalet og andre politiske utval. Fylkestinget er det øvste styringsorganet og utgjer Vestland sitt ”storting”. I Vestland har vi i likheit med dei fleste andre fylkeskommunar formannskapsmodellen og ikkje parlimentarisme. Jon Askeland (Sp) er fylkesordførar i Vestland.

Kontaktinfo

Politiske saksarkiv frå før 2022