Søk drosjeløyve

Vi har for tida ingen ledige drosjeløyve.

 

Bakgrunnsinformasjon

Vestland fylkeskommune deler ut drosjeløyve. Det gir deg som får løyvet rett til å drive persontransport utanfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personar. 

Vilkår for drosjeløyve

Alle selskap (eller føretak) som ønskjer å drive drosjeverksemd i Noreg må søkje om løyve (tillateleg til å transportere menneske i personbil mot betaling). Søkjaren må ha forretningsadresse i Noreg og være registrert i einingsregisteret.

Etter det nye regelverket som trer i kraft 1. november 2020 må løyvehavar/løyvesøkjar oppfylle desse krava:

  • Attest frå Konkursregisteret som viser at søkjaren ikkje har vesentlege, forfalte restansar til det offentlege eller er under konkurshandsaming
  • Attest på skatt og moms
  • Ha god vandel. Dokumenterast med politiattest - må ikkje vere eldre enn tre månader

Er den som har eller søkjer om drosjeløyve eit selskap eller anna juridisk person, må den til ein kvar tid dagleg leiar fylle krava til vandel og faglege kvalifikasjonar. Viss søkjaren er eit nyoppretta selskap må også den daglege leiaren fylle kravet til økonomi. Har selskapet to eller fleire daglege leiarar må alle oppfylle kvalifikasjonskrava. Det same gjeld for ansvarleg selskap (ANS) og for selskapstypen delt ansvar (DA).

For drosjesjåfør gjeld desse krava:

  • Køyreseddel
  • Fagleg kompetanse. Ta kontakt med Statens vegvesen for meir informasjon om eksamen/kompetansebevis for drosje.
  • Må vere 20 år og ha hatt førarkort i minst to år samanhengande

Alle køyretøy som skal nyttast som drosje:

  • Må vere registrert i motorvognregisteret som drosjebil
  • Ha taksameter
  • Gjennomføre EU-kontroll årleg
  • Ha merka dørene på bilen med fylkesbokstav og løyvenummer (eigne krav til merking)

Gebyr

Gebyret for løyvedokument er for tida 3400 kr for kvart dokument.