Idrett

Idrett er ei viktig del av mange sitt liv, og noko ein kan drive med gjennom heile livet. Idrett gir fellesskap, meistring og levande lokalsamfunn. Idrett skapar felles opplevingar på tvers av alder, kjønn, religion og sosial status. Fylkeskommunen er ein regional utviklingsaktør, og gjennom spelemiddelordninga er fylkeskommunen saman med kommunane, idrettslaga og andre organisasjonar ei viktig aktør for utvikling av nye idrettsanlegg, idrettsaktivitetar og frivilligheita ute i kommunane.