Spelemidlar til ordinære idretts- og friluftsanlegg

Fylkeskommunen forvaltar og fordeler spelemidlar, som kjem av overskotet til Norsk Tipping og er administrert av Kulturdepartementet. Midlane skal nyttast til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Vestland fylke.

Kven kan søke?

Dei som kan søkje om spelemidlar er hovudsakleg kommunar, idrettslag, enkelte friluftslivsorganisasjonar og velforeiningar. Andre lag og organisasjonar kan også bli godkjende søkarar avhengig av laget sine vedtekter.

Søknadsfrist

15. januar 2020

Kva kan du søke om?

Du kan søkje om tilskot til etablering og rehabilitering av mange ulike typar idrettsanlegg, anlegg for friluftsliv og anlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet. Søknadsordninga er delt inn i to hovudgrupper, ordinære anlegg, som er vanlege idrettsanlegg, og nærmiljøanlegg, som er mindre anlegg hovudsakleg for eigenorganisert fysisk aktivitet.

Korleis søker du?

Du søker via www.anleggsregisteret.no. Søknaden vert først behandla av kommunen, som vidaresender den til fylkeskommunen.

Korleis blir pengane fordelte?

Vestland fylkeskommune får i 2020 truleg i overkant av 200 mill. kr til fordeling blant søkjarane. Midlane vert fordelte på bakgrunn av fastlagde kriterium frå Kulturdepartementet, vedteken anleggspolitikk for Vestland fylkeskommune, samt kommunane sine prioriteringslister.