Tilskot til friluftslivet ferdselsårer

Friluftslivets ferdselsårer er eit nytt nasjonalt prosjekt (2019–2023) som mellom anna skal betre turvegar, turstiar, turløyper og turled i kommunane. Fristen for å søkje om midlar er 15. februar.

Føremål med ordninga

Målet med ordninga plan for friluftslivets ferdselsårer er eit verkemedel for å identifisere, ivareta og utvikle stiar, turvegar, løyper og leder som er viktige og skal bli lett tilgjengeleg for alle. Dette skal gjerast ved å betre kunnskapsgrunnlaget, fremje planlegging av samanhengande nettverk av friluftslivets ferdselsårer (turvegar, turstiar, turløyper og led) i kommunane, opparbeide og rehabilitere ferdselsårer i friluft, og skilting og merking av desse.

Friluftslivets ferdselsårer er ei naturleg vidareføring av det gode arbeidet kommunane har gjort med kartlegging og verdisetting av friluftsområde (som vert fullført i alle kommunane i Hordaland i 2019) og det nasjonale turskiltprosjektet (2014-2018) knytt til merking og gradering av turløyper. Prosjektet er forankra i Handlingsplan for friluftsliv (2018).

Kven kan søkje

Kun kommunar. Fortenestebaserte verksemder kan ikkje få tilskot.

Kva kan ein få støtte til

Midlane skal gå til at kvar kommune skal utvikle ein heilskapleg plan for friluftslivets ferdselsårer i tråd med rettleiar M-1292. Vi oppmodar kommunar til å samarbeide med organisasjonar. Det blir ikkje løyvd tilskot til anlegg som kan søke spelemidlar eller til drift.

For oppstart er totalt søknadsbeløp 60 000 kr for steg 1 og steg 2 per kommune.

Prioriterte prosjekt

  • Registrering av data inn i nasjonal database for tur- og friluftsruter (rettikartet.no)
  • Utarbeiding av ein heilskapleg kommunal plan for friluftslivets ferdselsårer, i samsvar med rettleiar M-1292 frå Miljødirektoratet.

Fylkeskommunalt tilskot kan ikkje vere høgare enn 50% av dei totale ressursane for prosjektet. Dugnad kan reknast som eigenfinansiering (inntil 300 kroner per time).

Ein må følgje den nasjonale rettleiar M-1292 for friluftslivets ferdselsårer frå Miljødirektoratet. Ein kan ikkje søke om tilskot til anlegg og ordinær drift av anlegg. Tilskot til tiltaket kan ikkje overstige 50 % av den totale kostnaden. Tiltaket skal sluttførast innan 1,5 år etter motteke tilsagnsbrev.