Tilskot til plan for friluftslivets ferdselsårer

Plan for friluftslivets ferdselsårer er eit nasjonalt prosjekt som skal føre til betre planlegging og forvaltning av ferdselsårer som nyttes til rekreasjon og friluftsliv.

Døme på friluftslivets ferdselsårer er turvegar, turstiar, turløyper og turleier. Fristen for å søkje om midlar er 15. februar 2022.

Føremål med ordninga

Målet med prosjektet plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ta i vare og utvikle viktige stiar, turvegar, løyper og leier i kommunane. Gjennom ein slik plan vil kommunane betre kunnskapsgrunnlaget og få ei meir heilskapleg planlegging og tilrettelegging av ferdselsårene.

Friluftslivets ferdselsårer er ei naturleg vidareføring av det gode arbeidet kommunane har gjort med kartlegging og verdsetting av friluftsområde og det nasjonale turskiltprosjektet. Prosjektet er forankra i Handlingsplan for friluftsliv (2018) og Anleggspolitikk for Vestland fylkeskommune (2020-2024).

Kven kan søkje?

Berre kommunar kan søkje om tilskot.

Kva kan få støtte?

Midlane skal gå til at kvar kommune skal utvikle ein heilskapleg plan for friluftslivets ferdselsårer i tråd med rettleiar M-1292

Arbeidet med å lage ein plan for friluftslivets ferdselsårer skal følgje fire steg. Kvar kommune kan søke om 60 000 kr til dei to første stega og 60 000 kr til dei to siste – tilsaman 120 000 kr til heile prosjektet.

Tilskotet kan nyttast til å engasjere BOF i planarbeidet. BOF kan fyrst og fremst bistå med å kartlegge no-status og registrere nye turruter i kartet, men kan og bidra med gjennomføring og rådgjeving i dei andre fasane av prosjektet. Vi oppmodar kommunane til å nytte seg av bistand frå BOF, da dette sikrar ei effektiv gjennomføring av prosjektet. BOF kan søke om tilskot på vegne av kommunane som vel å nytte seg av deira hjelp.

Kommunar som har utarbeidd ein plan for friluftslivets ferdselsårer, kan søke om tilskot til tilrettelegging som er omtala i planens tiltaksdel. Vi vil i år og vurdere søknader om tilrettelegging frå kommunar som er ferdig med steg 1 og 2 og som har laga ein tiltaksplan, men som førebels ikkje har ein vedtatt plan. Det kan berre søkast om tiltak som fell utanom andre nasjonale og fylkeskommunale stønadsordningar. Det kan søkast om tilskot til tilrettelegging på inntil kr 50 000 per kommune.

Vilkår og rapportering

Fylkeskommunalt tilskot kan ikkje vere høgare enn 50 prosent av dei totale ressursane for prosjektet, dette gjeld og for tilskot til tilretteleggingstiltak. Dugnad kan reknast som eigenfinansiering (inntil 300 kroner per time).

Ferdselsårer som vert registrerte i prosjektet skal leggast inn i nasjonal database for tur- og friluftsruter. Datasett sendast inn til Kartverket eller registrerast i rettikartet.no.

Vi oppmodar kommunar til å samarbeide med relevante lag og organisasjonar, t.d. turlag og idrettslag, for informasjonsinnsamling, planlegging og gjennomføring av plan for friluftslivets ferdselsårer.

Søkjarar må følgje den nasjonale rettleiar M-1292 for friluftslivets ferdselsårer frå Miljødirektoratet.

Tilskot til tiltaket kan ikkje overstige 50 prosent av den totale kostnaden.

Dei som får tilskot skal sende inn ein statusrapport for prosjektet innan 6 mnd, og ein sluttrapport innan 12 mnd etter at dei har fått tilskot.

Tiltaket skal sluttførast innan 1,5 år etter motteke tilsagnsbrev.