Tilskot til nyskapande aktivitetsanlegg

Vi inviterer alle kommunar i Vestland fylke til å søkje om tilskot til prosjektering og planlegging av gode og nyskapande idretts- og aktivitetshallar. Søknadsfristen er 15. mai.

illustrasjonsfoto frå ulike idrettshallar
Foto: Lokale og Anlægsfonden

Det kan vere alt frå store nybygg til mindre rehabiliteringsprosjekt, eller transformasjon frå ein type bruksområde til eit anna. Det er ikkje alltid dei store grepa som skal til for å gje nytt liv i ein hall, eller for å auke attraktiviteten for nye og fleire grupper, som kanskje elles ikkje nyttar hallen i dag. Bruksområda må gjerne vere på tvers av eigenorganisert eller organisert idrett, fysisk aktivitet, kultur og fritid. Stikkord er sosial berekraft og nye møteplassar.

Lågterskeltilbod for fysisk aktivitet

Prosjektet Nyskapande aktivitetsanlegg er ei målretta satsing på gode lokale møteplassar med varierte og attraktive lågterskeltilbod for fysisk aktivitet. Møteplassane skal bygge på arkitektur av høg standard og vere nyskapande i funksjon, organisering og aktivitetar og bli naturlege samlingsstadar i lokalsamfunnet.

Prosess

Etter fristen blir inntil åtte kommunar/prosjekt valde ut på bakgrunn av søknadane. Dei utvalde prosjekta får tilbod om oppfølging og rettleiing frå Vestland fylkeskommune, Lokale og Anlægsfonden og Tverga. Etter ein fase med arbeid med blant anna interessentanalysar, kartlegging og visjon for prosjektet vil det bli gjort eit siste val, av inntil fire kommunar/prosjekt til siste runde.

Vestland fylkeskommune koordinerer og finansierer arkitektkompetanse til prosjektering, som vert kopla på kvart av prosjekta som er igjen til slutt. Det er denne finansieringa og koordineringa som er tilskotet til kommunane. Det er med andre ord ikkje snakk om ei konkret utbetaling til kommunane.

Kven kan søkje?

 • kommunane i Vestland
 • Vestland fylkeskommune, når det gjeld hallar knytt til vidaregåande skular
 • idrettslag, dersom det er etablert samarbeid med kommunen

Kva får ikkje støtte?

 • ferdig prosjekterte prosjekt
 • detaljprosjektering – byggeklare teikningar
 • realisering av bygget/ byggekostnadar

Søknadsfrist

15. mai 2022

 • Kommunane må vise eit reelt behov for å etablere denne type anlegg. Behovsvurderingane bør kunne dokumenterast.
 • Kommunen må ha ambisjonar om å sette ein ny standard for korleis tradisjonelle hallar kan avløysast av meir funksjonelle anlegg både i bruk og utsjånad. Ein hall skal gjerne vere eit midtpunkt i ein stad, og det er naturleg at han inneheld eit mangfald av aktivitet.
 • Kommunen må vere innstilt på stor grad av medverknad i utviklingsprosessen, og at visjonen for prosjektet skal ta utgangspunkt i lokalmiljøa sine behov og tankar. Søknad og prosjekt må vere politisk forankra.
 • Kommunen må opprette ei tverrfagleg samarbeidsgruppe og utpeike ein prosjektleiar lokalt. Gruppa skal saman vurdere og skildre kvifor kommunen ønsker å delta i prosjektet, og kvifor kommunen treng eit nytt innovativt anlegg.
 • Samarbeidsgruppa skal vurdere og skildre kva utfordringar de har, behov som skal løysast, og kva ambisjonar de har for dykkar prosjekt. Samarbeidsgruppa skal sjekke av ønskjer og behov med tre innbyggarar i ulike aldersgrupper. Lag eit forslag til “suksess- oppskrift” for dykkar prosjekt.
 • Det er ikkje krav om ferdig finansiering, men kommunen må vise til finansieringskjelder og plan for finansiering (eigendel, tilskotsordningar, gåver m.m.).
 • Søknaden må også innehalde ei kort skildring av korleis de ser for dykk ein ny hall med rom for eit mangfald av aktivitet. Kva funksjonar må med? Korleis ser han ut – om du slepp fantasien laus? Kva behov i dag og i framtida skal løysast? Kven er brukarane? Korleis skal organiseringa vere?
 • tilgang på kompetanse på prosess og design av nyskapande uteområde (Lokale- og Anlægsfonden, Tverga og ev. arkitektfirma med rett kompetanse)
 • rådgjeving, nettverk og kunnskapsdeling med andre kommunar med tilsvarande utfordringar og høve
 • evaluering av arbeidet
 • finansiering av arkitektkompetanse for prosjektering og gjennomføring av medverknadsprosess (gjeld dei som vert valde ut i siste utval). Det er dette som er det økonomiske tilskotet til dei som blir valde ut.

Målet med ordninga er mellom anna å utvikle modellanlegg og å påverke ny politikk og innretting av statlege, fylkeskommunale og kommunale verkemiddel til anleggsutvikling.

 • Korleis ser ein ny og moderne idrettshall ut?
 • Kva inneheld han av aktivitetar og moglegheiter?
 • Kven er idrettshallen til for?

Prosjektet skal føre til modellanlegg for rehabiliterte eller nybygde hallar med fleirfunksjon, rom for nye og etablerte aktivitetar, kultur, kreativ utfalding og sosialt fellesskap.

Sosial berekraft handlar om å fremme god samfunnsutvikling som set folk sine behov i sentrum og fremmar inkludering og deltaking. Nye tider stiller nye krav. Demografisk utvikling, nye vanar og trendar, nye brukargrupper, forandring i bruksmønster m.m. er med på å stille nye krav til utforming av idrettsanlegg.

 • Vere motivert for å delta i ein spennande og lærerik prosess
 • Deltaking på samlingar og bidra med kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og evaluering
 • Visjonsarbeid – visjonen for prosjektet må ta omsyn til at vanar og bruksmønster er i konstant endring. Ein må vere open for å inkludere andre kultur- og fritidsaktivitetar
 • Lokalt engasjement – prosjektet må vise til solid lokalt engasjement og forankring både i frivilligheit og administrativt i kommunen
 • Kvalitet – ambisjonar om eit bygg med høge arkitektoniske og byggtekniske kvalitetar må ligge til grunn i prosjektet
 • Fleksibilitet – prosjektet må vere ope for moglegheiter både i høve moglege aktørar og romforløp. Same areal kan ha fleire funksjonar og ulike brukargrupper.
 • Berekraft – sosial, miljømessig og økonomisk skal ligge til grunn for prosjektet.