Tilskot til nyskapande aktivitetsanlegg

Vi inviterer alle kommunar i Vestland fylke til å søkje om tilskot til prosjektering og planlegging av gode og nyskapande aktivitetsanlegg, knytt til uteområde ved ein skule.

Prosjektet Nyskapande aktivitetsanlegg er ei målretta satsing på enkle, lokale møteplassar med varierte og attraktive lågterskeltilbod for fysisk aktivitet. Møteplassane skal bygge på arkitektur av høg standard og vere nyskapande i funksjon, organisering og aktivitetar og bli naturlege samlingsstadar i lokalsamfunnet.

Inntil åtte kommunar eller prosjekt blir valde ut på bakgrunn av søknadane. Dei utvalde prosjekta får tilbod om oppfølging og rettleiing frå Vestland fylkeskommune og Lokale og Anlægsfonden.

Inntil fire av desse blir deretter valde ut vidare og får tilgang til arkitektfagleg prosesskompetanse. Målet er mellom anna å utvikle modellanlegg for uteområde ved skular, og å påverke ny politikk og innretting av statlege, fylkeskommunale og kommunale verkemiddel til anleggsutvikling.

Kven kan søkje?

Kommunane og dei vidaregåande skulane i Vestland.

Kva får ikkje støtte?

Prosjekt som allereie er prosjekterte, eller der det allereie er bestemt kva som skal byggast.

Søknadskriterium

 • Kommunane må vise eit reelt behov for å (vidare)utvikle eit aktivitetsanlegg
 • Tverrfagleg samarbeid: Kommunen må opprette ei tverrfagleg samarbeidsgruppe og vel ein prosjektleiar. Gruppa skal saman vurdere og skildre kvifor dei ønsker å delta i prosjektet og kvifor kommunen treng eit nyskapande aktivitetsanlegg for aktivitet, leik og moro.
 • Prosjektskisse: Samarbeidsgruppa skal vurdere og skildre kva utfordringar kommunen har, behov som skal løysast, og kva ambisjonar de har for dykkar prosjekt.
 • Finansieringsplan: Det er ikkje krav om ferdig finansiering, men kommunen må vise til moglege finansieringskjelder og plan for finansiering (eigendel, tilskotsordningar, gåver m.m.)

Søknadsfrist

15. mai 2021

 • Tilgang på kompetanse på prosess og design av nyskapande uteområde (Lokale- og Anlægsfonden, Tverga og erfaringar og evaluering frå dei ulike pilotprosjekta).
 • Tilgang til arkitektkompetanse for gjennomføring av medverknadsprosess (dei kommunane som vert valt ut i siste utvelging får tildelt arkitektkompetanse, finansiert av VLFK)
 • Nettverk og kunnskapsdeling med andre kommunar med tilsvarande utfordringar og høve
 • Evaluering av arbeidet
 • VLFK søker samarbeidspartnar som kan vere med å delfinansiere utbygginga – dei utvalde kommunane vil kunne få tilskot til gjennomføring dersom slik finansiering kjem på plass.
 • Motivasjon for å delta i ein spennande og lærerik prosess.
 • Kommunane må jobbe tverrfagleg og søke nye spennande samarbeid.
 • Prosjektarbeidet skal forankrast i kommunen
 • Kommunen er prosjektansvarleg og skal involvere lokale aktørar frå ulike sektorar i kommunen (administrativt og politisk), lag og organisasjonar og representantar frå ulike brukargrupper t.d. elevråd.
 • Det skal etablerast ei tverrfagleg arbeidsgruppe som forpliktar seg til å sette av tid til prosjektet i prosjektperioden.
 • Deltaking på samlingar og bidra med kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og evaluering.
 • Eigenfinansiering på inntil 30 prosent av totalkostnad (det vert ikkje krevd at midlar er avsett ved søknad).
 • Kommunen forpliktar seg til å gjennomføre bygging av minst eitt nyskapande aktivitetsanlegg.

Tildeling av tilskot til søknader som fyller vilkåra, blir vurdert med utgangspunkt i formålet med ordninga, der det mellom anna blir lagt vekt på kommunen sin motivasjon for å delta.

Ei gruppe av fagpersonar frå m.a. Vestland idrettskrets, Vestland fylkeskommune, Lokale og Anlægsfonden og eventuelt andre relevante aktørar vurderer innkomne søknader og vel ut inntil åtte ulike prosjekt som får delta vidare i prosessen. Siste utvelging skjer innan 1. oktober. Prosjekta skal forankrast i kommunale planer.

Vestland fylkeskommune og fylkeskommunen sin revisor skal ha rett til innsyn i rekneskap og dokumentasjon i slik grad som fylkeskommunen og revisor finn naudsynt av kontrollomsyn.

Vilkår for rapportering blir skissert i tilsegnsbrev ved løyvde midlar ved utvelging til prosjektet. Administrasjonen kan gje utsetjing frå kravet om frist for innlevering av sluttrapport ved særlege høve. Brot på krava til rapportering/kontroll kan føre til at tilsegn vert gjort om heilt eller delvis. Om tiltaket ikkje vert gjennomført skal midlane førast attende til fylkeskommunen.

Vesentlege avvik frå prosjektsøknaden kan føre til tilsegn vert gjort om heilt eller delvis.