Vestlandsanalysar

Rapportar og analysar frå fagavdelingane og frå seksjon for statistikk, kart og analyse i Vestland fylkeskommune vil fortløpande bli publiserte her i vår publikasjonsserie "Vestlandsanalysar". For åra 2019 og tidlegare vil du finne rapportar publisert av Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar.

Vestlandsanalysane blir produserte utan politisk innverknad på innhaldet, og kan innehalde funn som ikkje er i tråd med fylkesrådmannen sine tilrådingar til utval og fylkesting. Dei treng derfor ikkje vere representative for kva fylkesrådmannen meiner om ei sak. Vestlandsanalysane kan likevel vere bestilt som vedlegg/kunnskapsgrunnlag til politiske saker. Det kan derfor førekome at det er gjort politiske vedtak knytt til desse dokumenta, som vi ikkje kan gi oversikt over her. Dersom du ønskar å spore den politiske handsaminga av eit tema, ber vi deg bruke offentleg journal via arkiv og dokumentasjon.

Alle lenker er i pdf-format om ikkje anna er oppgjeve.

Under finn du eit utval framleis relevante rapportar frå 2018

Under finn du eit utval framleis relevante rapportar frå 2017

Under finn du eit utval eldre, men framleis relevante rapportar