Regional vassforvaltningsplan 2022–2027 for Vestland vassregion

Regional vassforvaltningsplan for Vestland vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram vart godkjent i mars 2022.

Regional vassforvaltningsplan for Vestland vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram vart vedteken av fylkestinget for Vestland i mars 2022. Alle nabofylka har eit lite areal inn i Vestland vassregion, dei har òg vedteke plandokumenta for Vestland i sine fylkesting.

Fylkestinga har vedteke desse dokumenta:

  1. Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022–2027 – utkast til politisk behandling
  2. Tiltaksprogram for Vestland vassregion 2022–2027 – utkast til politisk behandling haust 2021
  3. Handlingsprogram for Vestland vassregion 2022–2027 – utkast til politisk handsaming haust 2021

Planen er godkjent av Klima- og miljødepartementet 31.10.22. Inntil vidare er gjeldande vassforvaltningsplan

  • planen som vart sendt til godkjenning til Klima- og miljødepartementet
  • godkjenningsdokumentet for Vestland av 31.10.22

Desse to dokumenta for Vestland vert samkøyrde til ein oppdatert vassforvalningsplan vinteren 2023.

Tiltaksprogrammet og handlingsprogrammet treng ingen godkjenning og er vedtekne med vedtaka i fylkestinga.

Heilskapleg vern og berekraftig bruk

Planen bygger på vassdirektivet til EU som vert gjennomført i heile Europa. I tråd med vassforskrifta set dei regionale vassforvaltningsplanane miljømål for alt vatn, både elvar, innsjøar, kystvann og grunnvatn. Miljømåla skal sikre eit heilskapleg vern og berekraftig bruk av vatnet og er skildra som miljøtilstanden som skal verte nådd i planperioden 2022–2027.

Planane viser korleis miljøtilstanden er i dag, og kva for tiltak som er nødvendige for å førebygge, forbetre eller rette opp att tilstanden der det er nødvendig.

Gjeld kommunar, fylkeskommunar og staten

Vassforvaltningsplanen set miljømål for vassførekomstane, tiltaksprogrammet skisserer tiltak for å nå miljømåla, og handlingsprogrammet koordinerer prosessen med å nå miljømåla.

Kommunar, fylkeskommunar og statlege etatar er gjennom planen plikta til å legge miljømåla til grunn for deira planlegging og verksemd.

Vi har laga fleire dokument som syner hovudutfordringar for dei ulike vassområda i fylket. Desse er samla på vannportalen.no (nedste rad i tabellen der).

Forslag til plandokument har vore jobba fram i samarbeid med kommunar, fylkeskommunar og statlege etatar.

Planen låg ute på høyring og offentleg ettersyn i tre månadar med høyringsfrist 30. juni 2021. Vi gjennomførte sju høyringsmøte i høyringsperioden.

Oppdaterte plandokument etter høyring vart godkjent av Vestland vassregionutval 07.10.21.

Du kan lese meir om høyringa og høyringsmøta på denne sida.