Fagbrev som praksiskandidat

Har du erfaring frå eit yrke, men er ufaglært? Då kan du ta fagbrev / sveinebrev som praksiskandidat.

Du kan ta fagbrev som praksiskandidat dersom du kan

  • dokumentere om lag 5 år med allsidig erfaring frå yrket
  • dokumentere bestått teorieksamen i lærefaget (VG3-nivå)

Med bestått eksamen og relevant praksis frå yrket kan du melde deg opp til fag- eller sveineprøve.

Lurer du på om du har nok praksis?

Bruk dette skjema for å rekne ut praksisen (pdf)

Har du spørsmål eller treng rettleiing?

Ta kontakt med rettleiingstenestene i Vestland fylkeskommune.

Du finn kontaktinformasjon til retteleiingstenesta di på denne sida.

Les meir om gjennomføringa av fag-/sveineprøven

Her finn du ei oversikt over saksgangen frå du blir meldt opp til fagprøve og til du og lærebedrifta får resutlatet.

Forklaringar
  • Når vi skriv bedrift meiner vi lærebedrift eller opplæringskontor
  • Når vi skriv prøve omhandlar det fag-/ sveine- og kompetanseprøve

Praksiskandidat

Praksiskandidat
Fylkeskommunen
Teori må være bestått i forkant av oppmelding til fagprøve.  
Melder seg opp og tek teoretisk eksamen, oppmeldingsfrist 1.2 om våren, 15.9 om hausten
Vlfk.no/praksiskandidat
 
Betaler oppmeldingsavgift og melder seg opp til praktisk prøve på vlfk.no/praksiskandidat, ingen frist Sakshandingstid på 4 - 6 mnd.
Fylkeskommunen sender automatisk kvittering på at oppmeldinga er motteken.
  Praksiskandidaten får vedtak om at oppmeldinga er godkjent.
Godkjent oppmelding blir sendt til prøvenemnd
  Prøvenemnd tek kontakt med kandidaten og avtaler prøvetid -stad og innhald
Praksiskandidaten må sjølv dekkje utgifter til prøve gjennomføring  
  Prøvenemnda gjennomfører og vurderer prøven og sender resultatet til fylkeskommunen
  Prøvenemnda har ei oppsummerande samtale etter prøven og formidlar resultatet til kandidaten.
  Fylkeskommunen sender melding om resultatet til kandidaten
  Fylkeskommunen sender ut kompetansebevis
  Fylkeskommunen sender ut fag-/sveinebrev evt. inviterer til utdeling
Praksiskandidat mottek skriftleg melding om at prøve ikkje er bestått med tilleggsprotokoll.
Klagefristen er tre veker. Merk at du berre kan klage på fag-/sveineprøven dersom du har fått resultat ikkje bestått.
Du kan lese meir om klage under overskrifta "Bestod du ikkje prøven?" på denne sida.
 
Praksiskandidaten kan melde seg til 2. gongs prøve tidlegast 6 månader etter at han var oppe til prøve  
  Saksbehandlingstid 4 -6 mnd
  Gjennomføring, sjå 1. gongs prøve.