Mobbeombodet

Aina Drage og Mari-Kristine Morberg er mobbeombod for elevar og barnehagebarn i Vestland.

Om mobbeomboda

Aina Drage og Mari-Kristine Morberg er mobbeombod for barn og unge i Vestland fylkeskommune. Vi jobbar for at barn skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skulen. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet.

Vi kjenner barn og unge sine rettar og kan fortelje deg korleis du skal gå fram om eit barn ikkje har det bra i barnehagen eller på skulen. Vi har teieplikt, det tyder at vi ikkje seier noko vidare utan at du vil det.

Ta kontakt

Du kan ta kontakt med oss via ulike kanalar. Vi vil helst snakka med deg, då unngår vi å sende sensitiv informasjon på e-post eller via sosiale media.

 • Fortel det til nokon du stoler på (til dømes føresette, søsken, vener).
 • Fortel det til nokon på skulen (til kontaktlærar eller nokon andre du stoler på).
 • Fortel det også om du blir mobba/krenka digitalt eller på fritida.
 • Ta kontakt med oss (mobbeombodet) om du ikkje blir høyrt på skulen eller ønskjer råd.
 • Husk òg at du kan melde saka til Fylkesmannen i Vestland 

Kva skal skulen gjere?

 • Skulen skal ta deg på alvor! Det er di oppleving av korleis du har det som betyr noko.
 • Alle tilsette i skulen har plikt til å hjelpe deg.
 • Den du fortel det til skal varsle rektor.
 • Skulen skal undersøkje saka.
 • Skulen skal halde deg oppdatert undervegs om kva dei gjer og kva dei planlegg å gjere. Det er vanleg å bli invitert til eitt eller fleire møte.
 • Skulen skal snarast lage ein aktivitetsplan. Du skal få vere med å utforme planen. Planen skal innehalde dei tiltaka du og skulen meiner vil sørgje for at du får det bra på skulen.
 • Skulen skal sette i gong eigna tiltak for at du skal få det betre på skulen. Det kan til dømes vere oppfølging av dei som plagar deg eller opplegg for å betre klassemiljøet.
 • Tiltaka skal bli evaluert. Om tiltaka ikkje hjelper, må skulen sette i gong nye tiltak.

Husk også at skulen skal følgje med på om alle har det bra. Alle som jobbar på skulen skal gripe inn om dei ser eller mistenkjer at nokon blir plaga eller krenka.

Kva skal aktivitetsplanen innehelde?

 • Kva problem ein skal løyse
 • Kva skulen har planlagt
 • Når tiltaka skal gjennomførast
 • Kven som er ansvarleg
 • Når tiltaka skal evaluerast
 • Det må også stå noko om evaluering og korleis skulen skal følgje deg opp

Dei må og skrive at dei har vurdert kva som er til det beste for deg (barnet sitt beste).

Kva om skulen ikkje gjer nok(o)?

Du kan gje skrifteleg melding til:

 • Skulen (ved rektor)
 • Opplæring-/utdanningsavdelinga i din kommune (for barne- og ungdomsskulen) /fylkeskommune (for vidaregåande) eller styret om du går på privatskule

Har du allereie gitt melding og skulen har fått tid å jobbe med saka (minst ei veke) kan du melde frå til Fylkesmannen i Vestland Om du ønskjer råd eller vil drøfte saka, kan du kontakte oss

Her finn du informasjon om mobbeombodet, kva ombodet skal jobbe med, mandat, årsrapport og pressefoto.

Mobbeombodet i Vestland er eit lågterskeltilbod for barn, elevar og føresette i Vestland. Det betyr at alle kan spørje ombodet om råd om barnehage- og skulemiljø. Ombodet skal bidra til at barn og unge får oppfylt rettane sine til trygge og gode barnehage- og skulemiljø.

Dette gjer mobbeombodet:

 • Støttar og rettleiar barn, elevar og føresette i saker om psykososialt miljø
 • Gjev informasjon og opplæring til barn, elevar og føresette (førebygging)
 • Jobbar for å skape dialog og oppfølging, også etter at saker er handtert
 • Samarbeider med barn og unge, samt aktørar som arbeider med barn og ungdom på ulike nivå (til dømes: elevråd, ungdomsråd og ungdommens kommunestyre, Elevorganisasjonen, kommunar, barnehage- og skuleeigarar, PPT, skulehelsetenesta, helseaktørar, politiet, frivillige organisasjonar, høgskular og universitet).
 • Er ein informasjonsressurs og rettleiar for tilsette i barnehage og skule
 • Støttar elev- og lærlingombodet i arbeid med psykososialt miljø i vidaregåande opplæring

Bidrar til dokumentasjon og erfaringsdeling i fylket og nasjonalt

Årsmelding 2018-2019 i tildlegare Sogn og Fjordane

Årsmelding 2018-2019 i tidlegare Hordaland

Mobbeombodet på Snapchat (mest for deg mellom 13 og 18 år)

På Snapchat har vi brukarnamn «mobbeombod». Vi snapper tips og råd, litt om kva vi driv på med og ting vi tenkjer det kan vere nyttig for deg å vite. Vi er logga på i arbeidstida, omtrent klokka 08.00-15.00. Vi sjekkar som regel snap kvar morgon og svarer då på spørsmål. Vi går ikkje inn på «My story», så om du vil ta kontakt må du sende oss ein direkte snap eller chat.

Mobbeombodet på Facebook (mest for føresette og lærarar)

På Facebook legg vi ut nyttige lenker, tips, råd og nyhende. Vi er logga på i arbeidstida, omtrent klokka  09.00-15.00.

Treng du å snakke på kveldstid?

Om du treng nokon å snakke med på kveldstid kan du til dømes chatte med nokon på www.snakkommobbing.no eller www.korspahalsen.no.

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge som er døgnopen 116 111.

Vi treng ikkje vite kven du er eller kor du går på skule. Du kan velje om du vil vere anonym eller ikkje når du er i kontakt med oss.

Vi må lagre nokre opplysningar sjølv om du vil vere anonym. Det kan vere: dato du tok kontakt, korleis du tok kontakt (til dømes SMS), kven som tok kontakt (du sjølv/ein ven/far/mor/lærar), om du går på barneskule eller vidaregåande og stikkord om kva det handlar om (til dømes utfrysning). Inga av opplysningane vi lagrar kan identifisere deg om du vil vere anonym.

Om det ikkje er viktig for deg å vere anonym lagrar vi i tillegg namn/kontaktinformasjon. Det er for å kunne følgje deg opp om du ønskjer det, eller for å finne tilbake til deg, slik at du får eit betre tilbod, om du tar kontakt med oss fleire gonger.

Vi gjev ikkje ut opplysningar om deg til andre.

Rapportering og oversikt

Vi rapporterer årleg til politikarane i Vestland. Då fortel vi kor mange førespurnader vi har fått i løpet av skuleåret som gjekk. Vi fortel dei kva type førespurnadar vi får og om det gjeld gutar, jenter, barnehage, ungdomsskule osb.

Vi fortel og om noko av det barn og unge opplev når vi held føredrag og av og til på Snapchat. Dette er sjølvsagt anonymisert.