Kva er og kva gjer mobbeombodet

Mobbeombodet i Vestland er eit lågterskeltilbod for barn, elevar i grunnskulen og føresette i Vestland. Alle kan spørje ombodet om råd om barnehage- og skulemiljø.

Ombodet skal bidra til at barn og unge får oppfylt rettane sine til trygge og gode barnehage- og skulemiljø.

Dette gjer mobbeombodet:

  • Støttar og rettleiar barn, elevar og føresette i saker om psykososialt miljø
  • Gir informasjon og opplæring til barn, elevar og føresette (førebygging)
  • Jobbar for å skape dialog og oppfølging, også etter at saker er handtert
  • Samarbeider med barn og unge, samt aktørar som arbeider med barn og ungdom på ulike nivå (til dømes: elevråd, ungdomsråd og ungdommens kommunestyre, Elevorganisasjonen, kommunar, barnehage- og skuleeigarar, PPT, skulehelsetenesta, helseaktørar, politiet, frivillige organisasjonar, høgskular og universitet).
  • Er ein informasjonsressurs og rettleiar for tilsette i barnehage og skule
  • Støttar elev- og lærlingombodet i arbeid med psykososialt miljø i vidaregåande opplæring
  • Bidrar til dokumentasjon og erfaringsdeling i fylket og nasjonalt

Oppgåver

Mobbeombodet skal bidra til at barn og unge i Vestland fylke får ivaretatt rettane sine til eit godt barnehage- og skulemiljø.

Ombodet er eit lågterskeltilbod for barn i barnehage, elevar i grunnskulen og deira føresette. Omboda skal utføre arbeidet sitt på eit fritt og sjølvstendig grunnlag.

Mobbeombodet skal også, i samarbeid med elev- og lærlingombodet i Vestland, bidra til at elevar og lærlingar får ivaretatt rettane sine til eit godt psykososialt miljø i vidaregåande opplæring.

Målgruppe

Målgruppa til mobbeombodet er barn og unge i barnehage og grunnskule i Vestland, samt deira føresette.

Teieplikt

Ombodet har teieplikt og opplysningar blir ikkje brakt vidare utan samtykke

Rapportering og initiativrett

Ombodet skal utarbeide årsmelding til fylkestinget.

Ombodet skal ha systematisk kontakt med administrativ og politisk leiing i fylkeskommunen med faste møtepunkt fleire gonger i året.

Mobbeombodet er ein del at eit nasjonalt nettverk for fagleg utvikling og erfaringsdeling på tvers av fylka.

Her er informasjonsplakatar som kan skrivast ut og hengast opp på skulen eller i barnehagen:

Informasjonsplakat (pdf)

Informasjonsplakaten (pptx)