Korleis fungerer demokratiet, og korleis kan du påverke?

Fylkeskommunen er politisk styrt og basert på demokrati.  Men kva betyr det, og korleis kan du påverke politisk?

Du som innbyggjar kan påverke fylkestinget sin politikk og fylkeskommunen si verksemd. Den viktigaste måten du kan påverke på er å bruke røysteretten din, og røyste på dei som skal styre fylkeskommunen. Det er val på fylkesting kvart fjerde år. Siste val var 9. september 2019. Du kan og påverke gjennom innbyggarinitiativ.

Demokratiet fungerer slik at dei partia som har fleirtal på fylkestinget, skal styre fylkeskommunen i den komande fireårsperioden. Ved neste val, er det det nye fleirtalet på fylkestinget som skal styre dei nye fire åra. 

Slik kan du stille til val, eller starte eit parti

Dei som vil stille til val til fylkestinget, må bli nominert på vallista til eit registrert parti. Du kan starte eit nytt parti om du får 500 underskrifter for det. 

Innbyggarinitiativ

Alle innbyggjarar i Vestland kan fremje initiativ til saker dei meiner fylkestinget bør behandle. Kravet er at minst 500 innbyggjarar står bak forslaget, og at saka ikkje er behandla i fylkestinget tidlegare. Har du spørsmål som gjeld politiske vedtak eller andre saker innafor fylkeskommunen si verksemd kan du få svar frå fylkesordføraren eller andre representantar direkte i fylkestingsmøta. 

Du kan seie di meining gjennom høyringar

Nokre politiske saker kjem ut på høyring

På regjeringa.no står det: "Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgåvene sine."

Det er ein demokratisk rett for alle å få vere med på å utforme offentleg politikk. Synspunkta for dei som sakene kjem ved, skal verte kjende for dei som skal fatte avgjerder.