Prosjektet VET in Urban Centres

Her finn du dokument om prosjektet.

Litt om prosjektet "Development of Sustainable Urban Centres with Active Involvement of Vocational Education and Training"

Hordaland fylkeskommune vedtok Regional plan for attraktive senter med verknad frå 2015. På bakgrunn av denne planen inviterte regionalavdelinga i samarbeid med opplæringsavdelinga til eit internasjonalt strategisk partnarskap under Erasmus+.

Målsetjinga var å skapa auka interesse og engasjement for ei aktiv utvikling av dei regional sentera i fylket, samstundes som fagutdanning vart kopla nærare på «det verkelege liv». Det var eit mål å gjera utdanninga meir relevant og interessant, og få utdanningsprogram som var meir i samsvar med behova i samfunnet no og i framtida, og som bidrar til at næringsliv og offentleg tenesteyting får tilgang på nok og rett kompetanse.

Det vart invitert lokale partnarar direkte og internasjonale partnarar gjennom nettverket til EARLALL i Brussel. 10 formelle partnarar frå 5 ulike land har deltatt i prosjektet som vara i 27 månader og vart avslutta 29.02.2020. Hordaland fylkeskommune var koordinator for prosjektet.

Det er gjennomført 6 internasjonale prosjektmøte og det er arbeidd med to «Intellectual Outputs»;

1: Etableringa av tre-part samarbeid: skule – næringsliv - kommune.

2: Korleis påverka opplæringsprogram slik at dei er best mogeleg tilpassa noverande og framtidige behov.

Det er utarbeidd rapportar frå alle dei internasjonal møta og frå arbeidet med og konklusjonane på «Intellectual Outputs». Desse dokumenta er alle tilgjengeleg her.

Development of Sustainable Urban Centres with Active Involvement of Vocational Education and Training

This strategic partnership was established on the background of a regional plan for development of regional urban centres in Hordaland (2015). With ambitions to stimulate implementation of the plan, combined with the challenges of making VET education more relevant and more interesting department of regional development and department of education invited for a strategic partnership under Erasmus+ to address these issues. Invitations were sent out locally by Hordaland county, and internationally through the network of EARLALL in Brussels. 10 partners in 5 countries were selected and participated.

The project had two focuses:

  • A total of 6 transnational meetings; hosted in all participating countries. Each meeting included site visits, presentations, and discussions. Reports were made from all meetings presenting information gained.
  • Two intellectual outputs were addressed, and conclusive documents made:
    • Intellectual Output 1 focused on establishment and benefits of three-parts cooperation on VET education; VET schools – business – municipality.
    • Intellectual Output 2 focused on the importance of training for real and future competence needs.
    • For both of the IO´s a Model description was made (Project Document 6 and 11)

 

Dokument

 

Prosjektet er finansiert gjennom Erasmus+