Investeringstilskot til anlegg der ein kan arrangere større nasjonale og internasjonale meisterskap

Investeringstilskotet til Vestland fylkeskommune skal medverke til at regionen får fleire store idrettsanlegg som har regional og nasjonal verdi, der ein kan arrangere nasjonale og internasjonale meisterskap.

Slike anlegg er viktige for at for at unge, lovande utøvarar og toppidrettsutøvarar skal kunne utvikle seg vidare i fylket.

Fylkestinget har sett av to millionar kroner til ordninga i 2020, og søknadsfristen er 30. april.

Kven kan søkje

Kommunar og andre anleggseigarar.

Kva kan få støtte

Vestland fylkeskommune kan gi støtte til kostnadskrevjande idrettsanlegg, der ein kan arrangere nasjonale og internasjonale meisterskap. Fylkeskommunen føreset tidleg dialog om utvikling av prosjektet. Anlegget det vert søkt om støtte til, skal vere forankra i ein kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv eller ein kommunedelplan for kultur. Investeringstilskot vert berre løyvd til faste bygg/anlegg.

Storleiken på tilskotet vert vurdert utfrå godkjent finansieringsplan. Tilskot frå det fylkeskommunale investeringstilskotet vert vurdert ilag med anna fylkeskommunal støtte.

Søknad om investeringstilskot skal sendast via kommunen og innehalde skildring av anlegget med finansieringsplan og kostnadsoverslag. Anlegget skal vere forankra i kommunal plan.

Søknaden skal òg innehalde ei vurdering av den nasjonale verdien til anlegget, med uttale frå respektivt særforbund. Om det vert søkt om investeringstilskot til eit anlegg med regional verdi som finst frå før i Vestland, er det opp til søkjar å skildre kva som skil anlegget frå dei som alt eksisterer.

Part eller andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket innan ein frist på tre – 3 – veker. Fristen vert rekna frå den dagen søkjar fekk melding om vedtaket. Den fylkeskommunale klagenemnda er klageinstans.

Ei klage må innehalde opplysningar om kva vedtak det vert klaga over, årsaka til klaga, og kva endringar ein meiner bør gjerast. Klaga skal sendast til Vestland fylkeskommune.