Søk tilskot frå Regionalt forskingsfond Vestland

Regionalt forskingsfond (RFF) Vestland lyser ut midlar til mindre og større forskingsprosjekt. Bedrifter, kommunar og forskingsorganisasjonar i fylket kan søkje.

Fondet støttar forsking som bidrar til innovasjon og verdiskaping i Vestland.

For 2021 har fondet lyst ut 9 millionar kr. til forprosjekt. Bedrifter, kommunale organisasjonar og forskingsorganisasjonar kan søkje om kr. 200 000 - 500 000 i støtte per prosjekt. Det er løpande innsending og behandling av søknader. Utlysinga er aktiv så lenge det er midlar igjen.

nettsida til RFF Vestland kan du lese meir om utlysinga og få meir detaljert informasjon om kven som søkje, krav til søknader med vidare. Andre utlysingar av midlar vil også verte publisert her.