Bli lærling eller lærekandidat

Her finn du informasjon om korleis du søkjer læreplass anten du er elev på ein vidaregåande skule eller ikkje.

Ein lærling er ein arbeidstakar under utdanning. Å vere lærling betyr at du får opplæring i eit fag som fører fram til eit bestemt yrke og at du får fag- eller sveinebrev i faget. 

Ein lærekandidat får opplæring i delar av læreplanen ut frå individuelle evner. Målet er at lærekandidaten skal oppnå så høg kompetanse som mogleg og bli best mogleg kvalifisert for arbeidslivet.

Du får ikkje tildelt ein læreplass. Om du er elev på ein vidaregåande skule og ønskjer læreplass må du søkje i Vigo før 1.mars. Du kan søkje læreplass heile året, men om du ønskjer å søkje via Vigo, må det skje før 1.mars.

Det er ingen garanti at du får læreplass når du søkjer i Vigo. Difor må du sjølv vere aktiv og kontakte moglege lærebedrifter. Send søknad og CV direkte til bedrifta.

Du kan berre teikne lærekontrakt med ei bedrift som er godkjent lærebedrift.

Hugs at du må registrere ønskje i Vigo sjølv om du har inngått avtale om læreplass med ei bedrift. 

Dersom du:

  • takkar nei til læreplass vil du ikkje få anna tilbod frå fylkeskommunen
  • har søkt skuleplass (til dømes påbygg) på lågare ønskje enn læreplass, får tilbod og takkar nei, vil du ikkje få anna tilbod frå fylkeskommunen, som til dømes alternativ Vg3-opplæring i skule
  • er kvalifisert søkjar med ungdomsrett og ikkje har fått tilbod om læreplass eller skuleplass, kan det bli gitt tilbod om alternativ Vg3-opplæring i skule i eige eller eit anna fylke
  • har bestått fag- eller sveinebrev har du rett til eitt år Påbygg til generell studiekompetanse ut det året du fyller 24

Viktige datoar ved søking via Vigo

  • 1. mars er søknadsfrist for å søkje læreplass gjennom Vigo.
  • Ca. 20. juni blir alle søkjarar som ikkje har ungdomsrett og som ikkje har fått læreplass tatt ut av formidlinga.
  • Ca. 1. august mottar alle søkjarar som ikkje har fått læreplass og ikkje er kvalifisert ein invitasjon til undervisning for å ta manglande fag på nytt. Dei som har meir enn 2 stryk, IV i fellesfag, stryk i programfag eller stryk i tverrfagleg eksamen blir rekna som ikkje kvalifiserte.
  • 15. august tar Vestland fylkeskommune kontakt med alle kvalifiserte søkjarar med ungdomsrett som ikkje har fått læreplass. Det er då svært viktig at du svarer oss dersom du framleis ønskjer læreplass. Dersom du ikkje svarer, får du ikkje anna tilbod.

Om du ikkje er elev ved ein vidaregåande skule, men ønskjer å søkje om læreplass kan du ikkje søkje gjennom Vigo.

Du må då søkje om læreplass på same måte som du ville søkt på ein jobb. Det gjer du ved å kontakte lærebedrifta og sende søknad og CV direkte til dei. 

Du kan berre teikne lærekontrakt med ei bedrift og bedrifta må vere ei godkjend lærebedrift.

Det finst fleire alternative utdanningsløp som fører fram til yrkeskompetanse. Dersom du er usikker på kva løp som er relevant for deg kan du bruke Utdanning.no si side Veien til fagbrev.

Den vanlegaste vegen til fagbrev er å gå 2-3 år på vidaregåande skule og deretter 2-3 år i lære før du går opp til ein fag- eller sveineprøve.

Full opplæring i bedrift

Du kan ta full opplæring i bedrift. Opplæringstida blir då 4 år i dei fleste fag og du må sjølv finne ei godkjend lærebedrift som vil ta ansvar for opplæringa.

I denne ordninga må du ta fellesfag og programfag på skulen undervegs i læretida.

TAF/YSK

TAF/YSK fører deg i løpet av 4 år fram til både studiekompetanse og fagbrev.

Under utdanninga kombinerer du arbeid i bedrift med å gå på skule.

Dei første to åra har du status som elev, dei to siste er du lærling med lærekontrakt.

Les meir om ordninga på taf.no

Du kan bli lærling når som helst på året og uansett kor gammal du er. Det viktige er at du sjølv skaffar deg ein læreplass i ei bedrift.

Lærekontrakt
For å bli lærling må du teikne ein lærekontrakt med ei godkjend lærebedrift. Lærekontrakten må godkjennast av fylket. Bedrifta har ansvar for å innhente denne godkjenninga.

Fag- og sveineprøve
Når læretida er over går du opp til ein fag- eller sveineprøve. Dette markerer avsluttinga på utdanningsløpet som etter hovudmodellen er to år i skule og to år i lære. Står du på fag- eller sveineprøven får du yrkeskompetanse i faget ditt. Fag- og sveinebrevet er beviset på at du har denne kompetansen.

Som lærling pliktar du å ta imot rettleiing og informasjon frå lærebedrifta. Ein lærling er under opplæring samtidig som han er arbeidstakar. Både opplæringslova og arbeidsmiljøloven inneheld dermed rettar som gjeld for deg.

Løn, lån og stipend
Løn under utdanning skal avtalast med lærebedrifta. Som lærling kan du søke om stipend og lån frå Lånekassen.

Rabatt på reiser
I Vestland fylkeskommune får lærlingar og lærekandidatar studentrabatt på kollektivtransport. Du må dokumentere at du har godkjend lærekontrakt.

Påbygg til generell studiekompetanse
Alle som har fullført yrkesfagleg utdanning har rett til å ta påbygg for studiekompetanse innan året dei fyller 24 år.

Når eit dokument blir sendt til deg frå Vestland fylkeskommune, mottar du e-post eller tekstmelding frå posten si signeringsteneste. E-posten eller tekstmeldinga inneheld ei lenke til Posten si signeringsteneste: https://signering.posten.no.

E-postadressa eller mobilnummeret blir henta frå Kontakt- og reservasjonsregisteret og det er derfor viktig at du har registrert riktige opplysningar der. Opplysningane kan oppdaterast på nettsida til norge.no

Det er Posten som administrerer signeringsløysinga i forhold til digitale signeringsdokument. På Digitaliseringsdirektoratet si heimeside finn du framgangsmåte for signering.

Får du problem med digital signatur, kan du kontakte dei som sendte ut dokumentet til deg.

Dersom du treng rettleiing kan du ta kontat med Rettleiingstenesta som ligg nærast der du bur. 

Rettleiingstenesta Bergen sentrum-vest

Sentralbord: 55 23 94 70
E-post: rettleiingstenesta.bergen.sentrum-vest@vlfk.no
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 6, 5008 Bergen
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

Ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing.

Rettleiingstenesta Bergen nord

Sentralbord: 55 53 91 30
E-post: rettleiingstenesta.bergen.nord@vlfk.no
Besøksadresse: Åsane videregående skole, 5116 Ulset
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

Rådgjevarane våre - kven gjer kva og kor

Ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing.

Rettleiingstenesta Bergen sør

Sentralbord: 55 11 74 50
E-post: rettleiingstenesta.bergen.sor@vlfk.no
Besøksadresse: Østre Nesttunvei 20, 5221 Nesttun
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

Rådgjevarane våre - kven gjer kva og kor

Ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing.

Rettleiingstenesta Vestland nord

Sentralbord: 57 63 70 80
E-post: rettleiingstenesta.vestland.nord@vlfk.no
Besøksadresse: Sophus Lie veg 1, 6770 Nordfjordeid og
Firdavegen 6, Concordbygget, 6800 Førde
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

Rådgjevarane våre - Kven gjer kva og kor

Ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing.

Rettleiingstenesta indre Vestland

Sentralbord: 57 63 82 05
E-post: rettleiingstenesta.indre.vestland@vlfk.no
Besøksadresse: Sogndal vgs., Lunnamyri 2, 6856 Sogndal,
Voss gymnas, Gymnasvegen 5, 5700 Voss og
Årdal vgs., Farnesvegen 5, 6884 Årdal
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

Rådgjevarane våre - Kven gjer kva og kor

Ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing.

Rettleiingstenesta Vestland sør

Sentralbord: 53 40 20 40
E-post: rettleiingstenesta.vestland.sor@vlfk.no
Besøksadresse: Sæ 21, 54 17 Stord og
Odda vgs., Eidesbrotet 5, 5750 Odda
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

Rådgjevarane våre- kven gjer kva og kor

Ta kontakt med ein rådgivar for å avtale rettleiing.

Som lærling i Vestland kan du ta delar av læretida i eit anna europeisk land. Les meir om mogelegheiter her.