Søk midlar til praksisopphald og kompetanseutvikling gjennom Erasmus+

Via fylkeskommunen kan du søke om midlar til praksisopphald for elevar og lærlingar, deltaking i internasjonale yrkeskonkurransar, hospitering i skule eller i bedrift, delta på kurs eller invitere ein ekspert frå utlandet til Noreg.

Kven kan søkje?

Vidaregåande skular, opplæringskontor og lærebedrifter kan søkje på vegne av elevar, lærarar, lærlingar og opplæringsansvarlege.

Kva kan du få støtte til?

De kan få støtte til reise og opphald, og kursavgift i samband med aktivitetar som:

  • Praksisopphald i Europa for yrkesfagelevar (YFF)
  • Lærlingar kan ta delar av læretida si i Europa
  • Yrkesfaglærarar og opplæringsansvarlege kan hospitere eller undervise i ulike skular eller bedrifter i Europa
  • Skulen, opplæringskontoret eller lærebedrifta kan invitere ein ekspert frå utlandet til Noreg eller delta på kurs i Europa

Gode grunnar til å delta i Erasmus+

  • Du vil få arbeidserfaring i eit internasjonalt miljø
  • Du vil få utvida fagkunnskap
  • Du vil få utvida interkulturell kompetanse
  • Du vil få utvida språkerfaring
  • Du vil få inspirasjon og motivasjon, og bidra til kvalitetsutvikling i undervisning og opplæring
  • Du får moglegheit til å utveksle erfaringar og kunnskap med kollegaer i ein internasjonal kontekst

Slik søkjer du

Fylkeskommunen sender inne ein fellessøknad som skular og opplæringskontor/lærebedrifter kan delta i.  For å delta sender de inn ein forenkla søknad til oss ved å bruke skjemaet under. Hugs vedlegg.

Søknadsskjema blir lagt ut i desember.

Vedlegg som må følgje med søknaden:

Signaturskjema - VET (Fag- og yrkesopplæring)

Signaturskjema ADU (Vaksenopplæring)

Fristar

Søknadsfrist er 1. februar 2022.

Erasmus+ er verdas største utdannings- og opplæringsprogram, og gjer det mogleg å søke om midlar til å gjennomføre ulike aktivitetar som bidreg til kvalitet og utvikling i opplæringssektoren gjennom europeisk samarbeid.

Erasmus+ støttar mobilitet (utveksling) og samarbeidsprosjekt i heile utdanningsløpet; barnehage, grunnskule, vidaregåande opplæring, høgare yrkesfagleg utdanning, høgare utdanning og vaksenopplæring.

Sentrale satsingsområde er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koplinga mellom utdanning og arbeidsliv.

Du kan lese meir om Erasmus+, og dei ulike aktivitetane ein kan søke midlar til på diku.no

Vestland fylkeskommune har søkt og fått innvilga «Erasmus+ Akkreditering» innan sektorane fag- og yrkesopplæring og vaksenopplæring i perioden 2021-27.

Akkrediteringa betyr at fylkeskommunen koordinerer, og lyser ut midlar til internasjonale mobilitetsprosjekt innan yrkesfagleg opplæring i Vestland.

Vidaregåande skular, opplæringskontor, lærebedrifter, fagskule, vaksenopplæring, kommunar og ev. andre organisasjonar innan utdanning og opplæring som ønsker kan søke på midlane.

Fylkeskommunen deltek i Erasmus+programmet for å bidra til å auke kvaliteten i opplæringa og styrke kompetanse til dei tilsette.

Tema det er lagt vekt på i akkreditering for fag- og yrkesopplæring er auka gjennomføring, kompetanseheving for tilsette, interkulturell kompetanse, og styrka lokalt og regional samarbeid.

I akkreditering for vaksenopplæring er det kompetanseheving for tilsette, mangfaldsleiing, integrering, og kvalifisering av innvandrarar til auka deltaking på arbeidsmarknaden som er hovudtema.