Opplæring for minoritetsspråklege

Slik kan du som er ny i landet gå på vidaregåande skule i Vestland.

For å kunne ta vidaregånde opplæring

Krav for å søkje:

  • Fullført norsk grunnskuleopplæring eller tilsvarande frå heimlandet.
    Dersom du ikkje kan dokumentere grunnskuleopplæring, skal kommunen du bur i gjennomføre ei realkompetansevurdering for å sjå om du kvalifiserer til inntak til vidaregåande opplæring. Dersom du ikkje er kvalifisert til inntak, er det kommunen din som skal gi deg grunnskuleopplæring før du kan bli tatt inn til vidaregåande opplæring.
  • Lovleg opphald i Noreg.
    Lovleg opphald betyr at du har fått innvilga fast eller mellombels opphald. Du har også lovleg opphald dersom du kan dokumentere at du har klaga på avslag på opphaldsløyve. Elevar som er tatt inn i vidaregåande opplæring har ikkje rett til å fullføre skuleåret dersom søknad om opphald er avslått.

Treng du meir grunnskuleopplæring?

Vi tilbyr grunnskuleopplæring gjennom kombinasjonsklasse. Undervisningar føregår på ein vidaregåande skule.

Dette er eit frivillig tilbod som kommunar i Vestland, som har samarbeidsavtale med fylkeskommunen, kan la aktuelle deltakarar søkje på.

For å søke inntak til dette tilbodet, må du ha eit A2-nivå i norsk munnleg og skriftleg før du startar. Om du har eit lågare nivå enn A2, vil du ikkje få nok utbytte av dette året til å ta eksamen.Om du ikkje har nådd A2, rådar vi deg til å ta meir norskopplæring i kommunen din.

Kombinasjonsklassane skal førebu og kvalifisere elevane til å starte i vg1. Målet er å gje elevar som treng det litt meir tid, og å auke gjennomføringa for innvandrarungdom.

Elevane i kombinasjonsklassar brukar ikkje av retten sin til vidaregåande opplæring før dei faktisk startar på vg1, sjølv om undervisninga går føre seg på ein vidaregåande skule.

Innsøking til kombinasjonsklasse

Kommunar som har samarbeidsavtale med fylkeskommunen kan søkje inn elevar på dette tilbodet. Du søkjer ved å fylle ut søknadskjemaet.

Innsøking til vidaregåande opplæring

Dersom du er under 25 år med enkeltvedtak om særskild språkopplæring (etter opplæringslova §2-8 eller §3-12) skal du søkje 1. februar.

Vaksenopplæring

Frå det året du fyller 25 kan du søke vidaregåande opplæring for vaksne.

Informasjon for vaksne minoritetsspråklege

Oversikt over det norske utdanningssystemet

Vi heiter Marie, Mona, Emma og Line og er IMDi sine minoritetsrådgjevarar i Vestland. Vi er utplassert ved Årstad vgs, Fyllingsdalen vgs, Bergen Katedralskole og Eid vgs. Både elevar og tilsette ved dei andre vidaregåande skulane i fylket er velkomne til å ta kontakt med oss.

Er du elev og synest det er utfordrande å leve med fleire kulturar samstundes? Opplever du at du ikkje har friheit til å ta eigne val? Lever du eit dobbeltliv? Er det vanskeleg å handtere alle forventningane som vert stilt til deg på skulen og heime?

IMDi sine minoritetsrådgjevarar jobbar for at unge menneske skal ha moglegheit til å bestemme over eigne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning, har alle som bur i Noreg rett til å leve eit fritt liv og har krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlesting og alle former for vald.

Minoritetsrådgjevarane har teieplikt og kan gje deg råd, samtaler og praktisk hjelp.

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr vi også rettleiing og kompetanseutvikling til skulane og støtteapparatet

Les meir om ungdom og negativ sosial kontroll på: NORA

Kontaktinformasjon

Line Sunde Kvalheim – utplassert ved Eid vidaregåande skule
Tlf. 97561738
E-post: line.sunde.kvalheim@vlfk.no
Teams: Line Sunde Kvalheim
Facebook-side: Line Minoritetsrådgjevar

Marie Brokstad – utplassert ved Årstad videregående skole
Tlf. 41205578
E-post: Marie.Brokstad@vlfk.no
ITSL/Teams: Marie Brokstad
Facebook-side: Marie Minoritetsrådgiver

Mona Ibrahim Ahmed – utplassert ved Fyllingsdalen videregående skole
Tlf. 46543878
E-post: Mona.Ibrahim.Ahmed@vlfk.no

Emma Gabriel Alexander – Utplassert ved Bergen Katedralskole
Tlf. 47788176
E-post: Emma.Gabriel.Alexander@vlfk.no
ITSL: Emma Alexander
Facebook- side: Minoritetsrådgiver Emma.

Dette er eit tilbod for deg som er mellom 16 og 24 år, og som har eit behov for meir grunnskuleopplæring før ordinær vidaregåande opplæring.

Opplæringa føregår på ein vidaregåande skule der du kan vere i lag med jamnaldringar. 

Kva er kombinasjonsklassar?

Opplæring i grunnskulepensum over eitt eller to år, der du avsluttar med grunnskuleeksamen. Det gir deg eit vitnemål med karakterar du bruker for å søke inntak til vidaregåande opplæring. Slik konkurrerer du på lik linje med andre søkjarar.

Slik søkjer du

Søknadsfristen er 1. mars.

Du får svar på inntaket samstundes med inntaket til vidaregåande opplæring.

Studiestøtte frå Lånekassen

Om du får tilbod om opplæring i kombinasjonsgruppe, kan du søke Lånekassen om studiestøtte. Pass på at du vel rett søknadsskjema:

  • Søkjarar med rett til vidaregåande opplæring må velje søknadsskjema «vidaregåande opplæring»
  • Søkjarar med rett til grunnskule må velje søknadsskjema «høgare og annan utdanning».

Søkjarar som får introduksjonsstønad har ikkje rett på studiestøtte. Sjå www.lanekassen.no for meir informasjon.

Les også artikkelen Vil utvide tilbodet om grunnskuleopplæring på vidaregåande skular frå 01.12.2020

Alle som har fullført grunnskule eller tilsvarande opplæring kan søke seg til ordinær Vg1 innan eitt eller fleire utdanningsprogram.

Vi har også tilbod om innføringsklasser som er særskilt lagt til rette for deg som har minoritetsspråkleg bakgrunn og som du kan ta før du startar på første vidaregåande.

Søkjarar som er utanfor opplæring og som treng å søkje etter fristen må ta kontakt med oppfølgingstenesta for å få hjelp med søknaden.

Dette tilbodet er for minoritetsspråklege søkjarar som har rett til vidaregåande opplæring, men som ikkje har gode nok norskkunnskapar til å følgje opplæringa i eit ordinært utdanningsprogram.

Her får du som elev opplæring som skal førebu dei på innhald og nivå i Vg1. Det vert lagt stor vekt på å styrkje kompetansen i norsk gjennom alle fag.

Innføringstilbodet skal gjere det enklare for deg å følgje opplæringa i Vg1, og det vil passe både for dei som har planar om å starte på ei studieførebuande eller på ei yrkesfagleg utdanning året etter.

Skulane våre tilbyr ulike utdanningsprogram som skal gi deg som elev ein smakbit på dei faga som vil møte deg etter innføringstilbodet. Det betyr at innførings-tilbodet på ein skule vil vere lagt opp på ein litt annan måte på ein annan skule. Difor bør du tenke på dette når du søkjer skule:

  • Dersom du vil starte på eit yrkesfagleg utdanningsprogram neste skuleår ( Vg1) er det innføringskurs på Årstad videregående skole eller Voss gymnas som er mest aktuelle.
  • Dersom du har tenkt å starte på eit studieførebuande utdanningsprogram neste skuleår (Vg1) er det innføringskurs på Bergen Katedralskole og Voss gymnas som er mest aktuelle.

Føresetnaden for inntak er at du har grunnopplæring frå heimlandet eller vitnemål frå norsk grunnskule.

Elevar som går i innføringstilbodet, har fulle rettar etter opplæringslova, og kan søkje om plass på Vg1 neste år på lik linje med andre elevar.

Dette er for deg som har for lite kunnskapar i norsk til å kunne gå i eit ordinært utdanningsprogram på Vg1, men som har ein del norskkunnskapar. Programmet har ekstra tilrettelagt norskopplæring i tillegg til opplæring i dei andre faga.

Etter fullført og bestått Vg1 Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklege, kan du søkje inntak til ordinære Vg2-kurs ved utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag.

Programmet er tenkt for deg som har for lite kunnskapar i norsk til å kunne gå i eit ordinært utdanningsprogram på Vg1, men som har ein del norskkunnskapar. Her får du ekstra tilrettelagt norskopplæring i tillegg til opplæring i dei andre faga.

Etter fullført og bestått Vg1 Studiespesialisering for minoritetsspråklege, kan du søkje inntak til ordinære Vg2-kurs ved utdanningsprogrammet Studiespesialisering