For studentane

Fagskuleutdanning er høgare yrkesfagleg utdanning. Utdanningane er relativt korte, yrkesretta, på nivå over vidaregåande opplæring.

Fagskuleutdanning er høgare yrkesfagleg utdanning på nivå over vidaregåande opplæring. Utdanningane er relativt korte og yrkesretta og skal i stor grad svara på arbeidslivet sitt behov for kompetanse.

Fagskuleutdanninga skil seg frå anna høgare utdanning mellom anna ved at du kan søke opptak på grunnlag av fullført fagbrev.

Mange av utdanningstilboda er deltidstilbod med nettstøtte og samlingar, eller dei kan vera fullt ut nettbaserte.  Desse tilboda tek høgde for at du skal kunne kombinera jobb og utdanning. Andre tilbod er fulltidsstudie med oppmøte på utdanningsstaden.

Du kan søka opptak til alle offentlege fagskular og nokre private fagskular ved Samordna opptak www.samordnaopptak.no

Søknadsfrist er 15. april

Ta kontakt med respektive fagskule om du har spørsmål til dei einskilde studietilboda eller opptaket.

Vestland fylkeskommune er skuleeigar av Fagskulen i Hordaland og Fagskulen i Sogn og Fjordane.

Dei to fagskulane spenner over mange fagfelt: Helsefag, bygg- og anleggsfag, automasjon og el-kraft, maritimefag, offshorefag mfl

Skulane har fleire avdelingar fordelt på Førde, Måløy, Bergen, Voss, Austevoll, Ulvik

  • Fagskulen i Sogn og Fjordane

www.fagskulen.no

  • Fagskulen i Hordaland

www.hordaland.no/fagskole

 

Andre fagskular i Vestland som mottar studiestøtte frå fylkeskommunen:

  • AOF fagskolen har eit stort helse og oppvekst fagleg tilbod i Vestland

www.aof-fagskolen.no

  • Kunstskolen i Bergen tilbyr fagskoleutdanning i visuelle kunstfag

www.kib.no/

  • Fagskolen Aldring og helse med studietilbod innan eldreomsorg

https://www.aldringoghelse.no/kompetanseheving/fagskolen/

  • Folkeuniversitetets fagskole

https://www.folkeuniversitetet.no/Folkeuniversitetets-fagskole-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning

  • Fagskolen Kristiania

https://www.kristiania.no/fagskolen-kristiania/