For studentane

Fagskuleutdanning er høgare yrkesfagleg utdanning. Utdanningane er relativt korte, yrkesretta, på nivå over vidaregåande opplæring.

Fagskuleutdanning er høgare yrkesfagleg utdanning på nivå over vidaregåande opplæring. Utdanningane er relativt korte og yrkesretta og skal i stor grad svara på arbeidslivet sitt behov for kompetanse.

Fagskuleutdanninga skil seg frå anna høgare utdanning mellom anna ved at du kan søke opptak på grunnlag av fullført fagbrev.

Mange av utdanningstilboda er deltidstilbod med nettstøtte og samlingar, eller dei kan vera fullt ut nettbaserte.  Desse tilboda tar høgde for at du skal kunne kombinere jobb og utdanning. Andre tilbod er fulltidsstudie med oppmøte på utdanningsstaden.

Du kan søkje opptak til alle offentlege fagskular og nokre private fagskular ved Samordna opptak www.samordnaopptak.no

Søknadsfrist er 15. april

Ta kontakt med respektive fagskule om du har spørsmål til dei einskilde studietilboda eller opptaket.

Vestland fylkeskommune er skuleeigar av Fagskulen i Hordaland og Fagskulen i Sogn og Fjordane.

Fag

Dei to fagskulane spenner over mange fagfelt: Helsefag, bygg- og anleggsfag, automasjon og el-kraft, maritimefag, offshorefag mfl

Skulane har fleire avdelingar fordelt på Førde, Måløy, Bergen, Voss, Austevoll, Ulvik

Fagskulane sine nettsider:


Andre fagskular i Vestland

Det er fleire fagskular i Vestland som mottar studiestøtte frå fylkeskommunen: