Tilskot til fagskular

Tilskot til fagskular skal komme studentane til gode og skal dekke driftsutgifter for fagskuleutdanning i Vestland. Alle fagskular med akkrediterte fagskuleutdanningar kan søkje om tilskot.

Kven kan søkje?

Alle fagskular i Vestland kan søkje om tilskot for høgre yrkesfaglege utdanningar som er godkjente av NOKUT, og som har godkjent studiestad i Vestland fylke.

Tilskotet til fagskulane skal komme studentane til gode og skal dekke driftskostnadar i utdanningstilboda.

Fristen for å søkje om tilskot frå Vestland fylkeskommune for studietilbod med oppstart hausten 2022 var 16. desember 2021.

Søknadsskjema er digitalt og blir tilgjengeleg medio august.

Retningsliner for tildeling av tilskot

 • Tilskotsordninga er basert på ei rammefinansiering av det einskilde studietilbodet for å gje fagskulane eit føreseieleg driftsgrunnlag, - så langt dette er mogeleg i høve til stabil oppslutnad om tilbodet
 • Ordninga er basert på satsar for høvesvis; a) stadbaserte tilbod, eventuelt samlingsbaserte tilbod med nettstøtte, og b) for reine nettbaserte tilbod
 • Tilskotet har like satsar for like tilbod uavhengig om fagskulen er offentleg eller privat
 • Tilskotet vert fordelt i forholdet 80/20 som grunntilskot og resultatbasert tilskot. I 2022 vil fagskulane få resultatbasert tilskot etter studiepoengeiningar (60 stp.) produsert i 2020, jf HK-dir, Orientering om tilskuddsordningen for driftsmidler til fagskolen i 2022
 • Alle fagskular skal rapportera til DBH Fagskolestatistikk

Driftstilskotet til fagskular skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring av høgare yrkesfagleg utdanning. Tilskotet skal samstundes bidra til å dekke kompetansebehova i Vestland fylke og elles i eit nasjonalt perspektiv.

Kunnskapsdepartementet har fastsett fire mål for driftstilskotet til fagskular, jf. Prop. 1 S (2018-2019).

 • Høg kvalitet i høgare yrkesfagleg utdanning
  Utdanningane skal vere av høg kvalitet og sikre gode vilkår for fagskulestudentane.
 • Ei yrkesretta utdanning
  Fagskulane skal utdanne kandidatar som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det einskilde yrket. Det er derfor viktig å vurdere kor relevante utdanningane er for arbeidslivet.
 • God tilgang til høgare yrkesfagleg utdanning
  Fagskulane skal bli ein større og viktigare del av det norske utdanningssystemet, og ein større del av studentane skal velja høgare yrkesfagleg utdanning.
 • Ein effektiv og solid fagskulesektor
  Fagmiljøa skal ha tilstrekkeleg fagleg styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handlar også om administrativ kapasitet og kompetanse.
  Jf Kunnskapsdepartementets retningsliner for tilskot til drift av fagskular / Diku


Kriteria for tildeling av tilskot til studietilbod frå fagskulane i Vestland fylkeskommune 2021

I arbeidet med tildeling av tilskot vil fylkeskommunen særskilt legga vekt på:

 • Studietilbod som svarar på etterspurnaden etter høgre yrkesfagleg kompetanse i fylket
 • Studietilbod som er tilpassa det å vere i jobb under studia
 • Studietilbod med gruppestorleik minimum 15 studentar. Studietilbod med lågare deltaking vert vurdert i høve til respektive fag og etterspurnaden etter dette
 • Gjennomføring, dvs tal studentar som gjennomfører studiet

Satsane i tilskotsordninga blir prisjustert i tråd med prisutviklinga i kommunal sektor (kommunal deflator), som blir lagt fram i statsbudsjettet for 2022.

Fylkeskommunen har brukt desse satsane i 2021:

 • Nettbaserte studier: kr 61 300
 • Stadbaserte studier: kr 88 600

Satsane gjeld tilskot per år per heiltidsekvivalent student. Tilskotet blir tilpassa faktisk lengde på utdanninga. Om eit eittårig stadbasert utdanningstilbod blir tilbydd på deltid over to år, blir det tildelt ein fjerdedel av beløpet kvart semester.

Satsane følgjer ein norm tilrådd av det fylkeskommunale samarbeidet om høgre yrkesfagleg utdanning. Fylkeskommunen kan elles vurdere satsen individuelt for dei einskilde studietilboda.

Fylkeskommunen skal sjå til at alle studieløp som det til ei kvar tid blir gitt tilskot for, kan vidareførast innan fylkeskommunen si budsjettramme for aktiviteten.