Tilskot til fagskular

Tilskot til fagskular skal komme studentane til gode og skal dekke driftsutgifter for fagskuleutdanning i Vestland. Alle fagskular med akkrediterte fagskuleutdanningar kan søke om tilskot.

Kven kan søka

Alle fagskular i Vestland kan søka om tilskot for høgre yrkesfaglege utdanningar som er godkjente av NOKUT, og som har godkjent studiestad i Vestland fylke. Tilskotet til fagskulane skal komme studentane til gode og skal dekka driftskostnadar i utdanningstilboda.

Fristen for å søka om tilskot frå Vestland fylkeskommune for studietilbod med oppstart hausten 2021 er 15. oktober 2020. Søknadsskjema er digitalt og tilgjengeleg på denne nettsida..

Prinsippa i tilskotsordninga

 • Det er lik sats for like tilbod uavhengig om fagskulen er offentleg eller privat
 • Tilboda vert stykkprisfinansiert, basert på grupper, med satsar for høvesvis; a) stadbaserte tilbod, eventuelt samlingsbaserte tilbod med nettstøtte, og b) for reine nettbaserte tilbod
 • Det vert gitt 80/20 finansiering iht grunntilskot og resultatbasert tilskot
 • I 2021 vil tilbydarane få resultatbasert tilskot basert på studiepoengeiningar (60 stp.) produsert i 2019
 • Tilskotsordninga er satsbasert, der ein så langt råd held fast ved stabile gruppetal for å gje fagskulane eit føreseieleg driftsgrunnlag
 • Studentane blir talde éin gong i året – studenttalet per 1. oktober vil normalt danne grunnlaget for tilskot kvart år

Driftstilskotet til fagskular skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring av høgare yrkesfagleg utdanning. Tilskotet skal samstundes bidra til å dekka kompetansebehova i Vestland fylke. Kunnskapsdepartementet har fastsett fire mål for driftstilskotet til fagskular, jf. Prop. 1 S (2018-2019).

 • Høg kvalitet i høgare yrkesfagleg utdanning
  Utdanningane skal vere av høg kvalitet og sikre gode vilkår for fagskulestudentane.
 • Ei yrkesretta utdanning
  Fagskulane skal utdanne kandidatar som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdera kor relevante utdanningane er for arbeidslivet.
 • God tilgang til høgare yrkesfagleg utdanning
  Fagskulane skal bli ein større og viktigare del av det norske utdanningssystemet, og ein større del av studentane skal velja høgare yrkesfagleg utdanning.
 • Ein effektiv og solid fagskulesektor
  Fagmiljøa skal ha tilstrekkeleg fagleg styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handlar også om administrativ kapasitet og kompetanse.
  Kunnskapsdepartementets retningsliner for tilskot til drift av fagskular
  https://www.trondelagfylke.no/contentassets/c685dc65a0c64293afaf251da894841c/retningslinjer-for-tilskudd-til-drift-av-fagskoler.pdf

Kriteria for tildeling av tilskott til studietilbod frå fagskulane i Vestland fylkeskommune 2021

I arbeidet tildeling av tilskot vil fylkeskommunen særskilt legga vekt på:

 • Studietilbod som svarar på etterspurnaden etter høgre yrkesfagleg kompetanse i fylket
 • Studietilbod som er tilpassa det å ha jobb under studia
 • Studietilbod med gruppestorleik minimum 15 studentar. Studietilbod med lågare deltaking vert vurdert i høve til respektive fag og etterspurnaden etter dette
 • Gjennomføring, dvs tal studentar som gjennomfører studiet

Satsane i tilskotsordninga vert prisjustert i tråd med prisutviklinga i kommunal sektor (kommunal deflator), som vert lagt fram i statsbudsjettet for 2021.

Fylkeskommunen har nytta desse satsane i 2020:

 • Nettbaserte studier: kr 59 500
 • Stadbaserte studier: kr 86 000

Satsane gjeld tilskot per år per heiltidsekvivalent student. Tilskotet blir tilpassa faktisk lengde på utdanninga. Om eit eittårig stadbasert utdanningstilbod blir tilbydd på deltid over to år, blir det tildelt ein fjerdedel av beløpet kvart semester.

Satsane følgjer ein norm tilrådd av det fylkeskommunale samarbeidet om høgre yrkesfagleg utdanning. Fylkeskommunen kan elles vurdera satsen individuelt for dei einskilde studietilboda.

Fylkeskommunen skal sørgje for at alle studieløp som det til ei kvar tid blir gjeve tilskot for, kan vidareførast innan fylkeskommunen si budsjettramme for aktiviteten.