Møtedokument

Kommunar skal presentera aktuell plansak for regionalt planforum med relevante dokument.

Relevante saksdokument skal vere sendt frå kommunen som tingar planforum 11 dager før møta. Dei vil fortløpande bli publisert i menyen under.

Dokument til møte 25.01.2022

Områdeplan Eide nærings- og innovasjonspark, Øygarden kommune
Bestillingsskjema planforum
Utkast til planskildring
Utkast til plankart
Utkast til planføresegner
Sjå elles kommunen sitt planregister

Dokument til møte 14.12.2021

Strategi for blågrøne strukturar, Bergen kommune
Bestillingsskjema planforum
Relevante føringar for Strategi for blågrøne strukturar
Metodenotat - FN sine berekraftsmål

Kommunedelplan for akvakultur, Samnanger kommune
Bestillingsskjema planforum
Notat - Arealanalyse
Notat - Miljøkrav
Kartgrunnlag - Arealanalyse

Dokument til møte 16.11.2021

Statleg reguleringsplan E39 Stord-Os
Bestillingsskjema planforum
Høyringsforslag planprogram
Sjå elles nettsidene til prosjektet

Dokument til møte 28.9.2021

Kommuneplanens samfunnsdel, Kvinnherad kommune
Bestillingsskjema planforum
Utkast til kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel, Øygarden kommune
Bestillingsskjema planforum
Utkast til kommuneplanens samfunnsdel

Dokument til møte 14.9.2021

Områdeplan for Osøyro, Bjørnafjorden kommune
Bestillingsskjema planforum
Mogelegheitsstudie Finnebrekka
Mogelegheitsstudie Flaumsikring i Osøyro
Planprogram

Dokument til møte 31.8.2021

Områdeplan for Kleppestø, Askøy kommune
Bestillingsskjema planforum
Forslag til planprogram

Regional transportplan, Vestland fylkeskommune
Bestillingsskjema planforum
Sjå elles høyringssida til planen

Dokument til møte 24.08.2021

Detaljregulering for sjukehustomta i Florø, Kinn kommune
Bestillingsskjema planforum VLFK
Detaljreguleringsplan for sjukehustomta
Mogelegheitsstudie
Volumstudie for hall

Dokument til møte 15.06.2021

Klima og energiplan for Bjørnafjorden kommune
Bestillingsskjema planforum VLFK - 150621.pdf
Del 1 - handlingsprogram - arbeidsdokument - 03.06.21.pdf
KLEM-Bjørnafjorden kommune_Arbeidsdokument - 03.06.21.pdf

Dokument til møte tysdag 08.06.2021

Regional plan for klima, Vestland fylkeskommune
Bestillingsskjema Regional plan for klima.docx
Planprogram regional plan for klima. HØYRINGSUTKAST.pdf
Høyringsbrev planprogram regional plan for klima 2022-2035.pdf
PS oppstartsvarsel og utlegging av Planprogram - regional plan for klima 2022-2035.pdf
Protokoll utlegging til høyring.pdf

Informasjon om høyringa på vår heimeside

Dokument til møte tysdag 25.05.2021

Kommuneplanen sin arealdel, Kvinnherad kommune
Bestillingsskjema KPL arealdel Kvinnherad.pdf
Konsekvensutgreiing enkeltareal akvakultur (arbeidsdokument).pdf
Føresegner (arbeidsdokument).pdf
Diverse grunnlagsdokument
Plankart (kommunekart.com)

Områderegulering for Grøn Næringspark, Kvinnherad kommune
Bestillingsskjema Grøn Næringspark.docx
Planprogram høyringsversjon omr.reg. Grøn næringspark.pdf
Vedlegg til planprogram omr.reg. Grøn næringspark.pdf
Presentasjon av Grøn Næringspark.pdf

Dokument til møte tysdag 11.05.2021

Detaljreguleringsplan Hardanger Lift, Ullensvang kommune
Bestillingsskjema planforum Ullensvang.docx.pdf
Link til planprogram med saksdokument 

Planprogram for arealdel, Årdal kommune
Bestillingsskjema med tema og utfordringar til drøfting.docx
Høyringsutkast planprogram for arealdelen mars 2021.pdf
Politisk sak utlegging av planprogram på høyring.pdf

Dokument til møte tysdag 20.04.2021

Områdeplan for Rosendal, Kvinnherad kommune
Bestillingsskjema planforum VLFK 20.4.21.docx
Presentasjon av nområderegulering for Rosendal tettstad.pdf
Førebels utkast plankart.pdf
Førebels føresegner.pdf
KU områderegulering Rosendal.pdf
ROS-analyse områderegulering Rosendal.pdf
Rosendal_kommuneplanen.pdf
Rosendal_eksisterende_reg.planer.pdf

KPL samfunnsdelen, planprogram, Bjørnafjorden kommune
Bestillingsskjema Bjørnafjorden kommune.pdf
Planprogram - høyringsforslag 11.03.2021.pdf
Strategidokument Bjørnafjorden kommune - vedtatt 11.02.2019.pdf
Kommunal planstrategi Bjørnafjorden kommune.pdf

Dokument til ekstramøte torsdag 15.04.2021

Arealdel Gulen kommune
Planskildring - KPA Gulen førebels mars 2021.pdf
Føresegner - KPA Gulen førebels mars 2021.pdf
Plankart - KPA Gulen førebels mars 2021.pdf
Plankart omsynssoner - KPA Gulen førebels mars 2021.pdf
Plankart samferdsle - KPA Gulen førebels mars 2021.pdf
Konsekvensutgreiing - KPA Gulen førebels mars 2021.pdf

Arealstrategi Dokken / Jekteviken
Notat Bergen kommune - problemstillingar m_m.docx
Høyringsdokument for arealstrategi for Dokken
Temaside for Dokken på heimesida til Bergen kommune

Dokument til møte 13.04.2021

Interkommunal plan for sjøareala i Nordhordland og Gulen

Bestillingsskjema planforum VLFK.docx

Høyringsbrev planprogram.pdf

Høyringsutkast planprogram.pdf

PP-presentasjon om trafikklyssystemet.pdf

Sunnfjord kommune - arealstrategi i samfunnsdelen

Bestillingsskjema planforum VLFK (002).docx

Førebels utkast til arealstrategi til samfunnsdelen.pdf

Dokument til møte 23.03.2021

Bergen kommune - strategisk planprogram for Åsane

MØTET ER AVLYST

Vestland fylkeskommune - Regional transportplan

Bestillingsskjema til møte i planforum.docx

Løypemelding og hovudmål for planarbeidet - saksframlegg .pdf

Løypemelding og hovudmål for planarbeidet - saksprotokoll .pdf

Link til heimeside for arbeidet med regional transportplan

Dokument til møte 16.03.2021

Aurland kommune

Bestillingsskjema planforum.docx

Vedteke planprogram samfunnsdel Aurland.pdf

Statsforvaltaren i Vestland - fråsegn til oppstart og planprogram.pdf

Vestland fylkeskommune - fråsegn til oppstart og planprogram.pdf

Statens vegvesen og BaneNOR

Bestillingsskjema planforum.docx

Samandrag planomtale, E16 og Vossebanen Arna - Stanghelle.pdf

Dokument til møte 23.02.2021

Fitjar kommune

Bestillingsskjema planforum.docx

Notat - skildring og problemstillingar.pdf

Alver kommune

Bestillingsskjema planforum.docx

Førebels utkast planrapport.pdf

Førebels utkast plankart.pdf

Førebels utkast føresegner.pdf

Dokument til møte 16.02.2021

Stryn kommune - KDP for Vikane

Bestillingsskjema planforum.docx

Notat problemstillingar KDP Vikane.pdf

Planprogram KDP Vikane.pdf

Tettstadprosjektet for Innvik og Utvik

Skred- og flomfarevurdering i deler av Innvik, Utvik og Tistam - Stryn kommune. NGI 2020

Ulvik herad - Områdeplan for Holmen

Bestillingsskjema planforum.docx

Politisk sak - oppstart av planarbeid.pdf

Kart - oppstart.pdf

Situasjonskart - Holmen.pdf

Kart oversikt alle planer Holmen.pdf

Moglegheitsstudie på Hjeltnes.pdf

Føresegner og plankart for reguleringsplan Holmen - 1985.pdf

Regulerinsplan Ulvikpollen_føresegner.pdf

Plankart reguleringsplan for Ulvikpollen

Plankart KPL arealdel

Dokument til møte 26.01.2021

Statens vegvesen - E39 Stord - Os (Hordfast)

Presentasjon av planarbeidet E39 Stord - Os.pdf

Bjørnafjorden - kommunedelplan for Bjørnafjorden vest

Bestillingsskjema Bjørnafjorden.docx

Utkast planomtale.pdf

Føresegner_KDPA Os_15.01.2021.docx

Tabell arealrekneskap.xlsx

KU, del 5 massedeponi tillegg.docx

KU, del 6, tillegg des.2020.docx

Merknadsskjema fråsegn 1, Fiske og sjø, m_vedtak.docx

Merknadsskjema fråsegn 2, Landbruk, m_vedtak.docx

Merknadsskjema fråsegn 3, nye innspel, m_vedtak.docx

Merknadsskjema fråsegn 4, presisering av føresegner, m_vedtak.docx

Merknadsskjema fråsegn 5, motsegn NVE og Forsvaret, m_vedtak.docx

Merknadsskjema Fylkesmannen m_vedtak.docx

Merknadsskjema SVV og KIRU m_vedtak.docx

Gjennomgang gamle utbyggingsområder m_vedtak.docx

Motsegn og fråsegn til enkeltområder m_vedtak.docx

Revidert plankart

Forvaltningsplan for Oselvvassdraget

 

Dokument til møte 19.01.2021

Øygarden kommune - samfunnsdel til kommuneplanen

Bestillingsskjema planforum Øygarden.docx

Forslag til planprogram samfunnsdel.pdf

Folkehelseoversikt 2019.pdf

Informasjonsplan for samfunnsdelen.pdf

Kunnskapsgrunnlag planstrategi.pdf

Planstrategi Øygarden kommune.pdf

Tysnes kommune - detaljregulering Godøysund

Bestillingsskjema Tysnes.docx

Planprogram Godøysund.pdf

Møtebok Godøysund.pdf

Referat oppstartsmøte Godøysund.pdf

________________________________________

Dokument til møte 08.12.2020

Vestland fylkeskommune - regional plan for innovasjon og næringsutvikling

Bestillingsskjema planforum VLFK - oppdatert.docx

Regional plan Innovasjon og næringsutvikling (versjon 4.12).docx


Bjørnafjorden kommune - klima-, energi- og miljøplan

Bestillingsskjema Bjørnafjorden kommune.docx

Høyringsutkast planprogram.pdf

Overordna føringar for planarbeidet.pdf

Dokument til møte 01.12.2020

Sogndal kommune - KPL samfunnsdel

Bestillingsskjema

Notat til planforum

Utkast til struktur

Planprogram

Kommunal planstrategi

Stord kommune - områdeplan Hystadgardane

Bestillingsskjema

Planomtale_020920

Plankart_A1

Føresegner

Illustrasjonar

Dokument til møte 17.11.2020

Sveio kommune - KDP Sveio sentrum

Bestillingsskjema planforum VLFK.docx

Forslag til plankart med reg.plan.pdf

Forslag til plankart.pdf

Gjeldande kommunedelplan.pdf

Gjeldande kp og kdp.pdf

Innspel grønstruktur og turvegar.pdf

Orientering om planarbeidet for kommunedelplan for Sveio sentrum.docx

Planforslag med ortofoto.pdf

Planprogram for kommunedelplan for Sveio sentrum_2015.pdf

Stadanalyse - tekstdokument rev. 04.01.19.pdf

Temakart og illustrasjonar til stadanalysen.pdf

Bergen kommune - Reguleringsplan for Indre Laksevåg

Bestillingsskjema til møtet.docx

Fagnotat datert 30_06_2020.pdf

Plangrense datert 19_06_2020.pdf

Planprogram datert 30_06_2020.pdf

Stedsanalyse datert 30_06_2020.pdf

SWOT-analyse vår 2020.pdf

Dokument til møte 20.10.2020

Høyanger kommune - detaljreguleringslplan for Ortnevik

Bestillingsskjema planforum VLFK

Konkrete problemstillingar til møtet i planforum 20.10.2020

Utkast til planprogram.pdf

Oversiktskart med planavgrensning

Plankart eksisterande næringsområde

Skisse til plankart

Dokument til møte 29.09.2020

Stord kommune - kommunedelplan for Sagvåg og Litlabø

Bestillingsskjema Stord kommune 29.09.2020.docx

Førebels vurdering av reguleringsplanar.docx

Planprogram kommuneplan (2019).pdf

Utkast Føresegn til kommunedelplan for Sagvåg og Litlabø.docx

Utkast Konsekvensutgreiing og arealvurderingar_metode_med_eksempler.pdf

Utkast plankart MED omsynssoner.pdf

Utkast plankart UTEN omsynssoner.pdf

Utkast underlagsrapport samferdsel og mobilitet i Sagvåg.pdf

Utkast vedlegg underlagsrapport samferdsel og mobilitet Sagvåg.pdf

Vedtatt planprogram kommunedelplan Sagvåg og Litlabø.pdf

Dokument til møte 08.09.2020

Statens vegvesen - kommunedelplan for rv. 5 Erdal - Naustdal

Bestillingsskjema planforum SVV 08_09_2020.docx

Presentasjon av planarbeidet.pdf

Rv5 silingsverkstad Norconsult veglinjer.pdf

 

Dokument til møte 16.06.2020

Solund kommune

Kommuneplanen sin arealdel

Drøftingsgrunnlag sjøareal i KPA Solund

 

Dokument til møte 09.06.2020

Gloppen kommune

Kommuneplanen sin arealdel

Saksskjema Gloppen

Problemstillingar til møte med regionalt planforum 9. juni 2020

Referat planforum arealdel Gloppen 21.11.2018

Planprogram kommuneplan for Gloppen 2019 - 2030

Føresegner utkast

Plankart

KU - Bustad - Breim

KU - Bustad - Gloppefjorden

KU - Bustad - Hyen

Status strandsoneareal i Gloppen kommune 2019

Vedlegg arealdelen - Utkast analyse bustadbehov 28.mai 2020

Bustadareal avsett i gjeldande arealdel og reguleringsplaner i planperiode

 

Dokument til møta 26.05.2020

Kvam herad

Områdereguleringsplan for Øystese

Saksskjema planforum

Notat til planforum

 

Bergen kommune

Områdereguleringsplan for Laksevågneset

Saksskjema

Plangrense Oppstart Laksevågneset

Informasjonsvedlegg

 

Dokument til møta 12.05.2020

Hyllestad kommune

Kommuneplanen sin arealdel

Saksskjema

Utkast planskildring

Utkast føresegner

Utkast plankart

Utkast KU og ROS

Sogndal kommune

Kommunal planstrategi

Saksskjema 

Føringar for strategiarbeidet og problemstillingar for drøfting i planforum

Planstrategi utkast 24.04.20 - med reguleringsplanar

Vedlegg 1: FN sine berekraftsmål

Vedlegg 2: Evaluering av planstrategiar og plangjennomføring

Vedlegg 3: Status vedtekne planar

Vedlegg 4: Nasjonale og regionale føringar

Vedlegg 5: Grunnlagsdokument_Folkehelseoversikt

Vedlegg 6: Nasjonalt Smartbyveikart

 

Dokument til møta 28.04.2020

Øygarden kommune

Kommunal planstrategi

Saksskjema Øygarden

Kunnskapsgrunnlag Øygarden 2020

 

Vestland fylkeskommune

Regional plan for innovasjon og verdiskaping

Saksskjema VLFK næringsplan

Utkast planprogram regional næringsplan

 

Dokument til møta 21.04.2020

Aurland kommune

Reguleringsplan Brekke - Nigarden

Saksskjema

Planomtale

Reguleringsføresegn

Plankart

Referat fra innleveringsmøte med kommentarer 05.03.20

KU Landbruk

KU Landskap

Skred Konseptstudie sikringstiltak

Skred Vurdering av snøskredvind og effekten av terrengheving på dimensjonerende flom

ROS-analyse

Illustrasjonsplan

Skred- og flomfarevurdering for Brekke gard

Tilbakemelding Reguleringsplanbestemmelser utkast 02.03.20

Tilleggsvurdering Jordflytting vs biologisk mangfald

Illustrasjonsplan snitt

Grøntplan

 

Sunnfjord kommune

Kommuneplanens samfunnsdel - planprogram

Saksskjema 

Saksframlegg planprogram Sunnfjord

Utkast til planprogram for KPS Sunnfjord

Dokument til møta 31.03.2020
Bergen kommune

Strategisk planprogram for Loddefjord

Saksskjema

Saksframstilling byrådssak 19

Fagnotat

Fagnotat 2

Strategisk planprogram som verktøy

 

Stad kommune

Selje sentrum

Saksskjema

Møte med Nordplan

Dokument til møta 18.02.2020
Alver kommune

Kommuneplanens samfunnsdel

Saksskjema

Forslag til planprogram for samfunnsdelen

 

Ullensvang kommune

Kommuneplanens samfunnsdel

Saksskjema

Disposisjon KPS Hovuddokument

Kommuneplanen sin samfunnsdel Lommeversjon

Innspel Styringsgruppa 12.12.19

Innspel Medverknadsturne

 

Dokument til møta 11.02.2020
Alver kommune

Fv. 564 Fløksand - Vikebø

Saksskjema

Notat planforum

Samanstilling av konsekvensar

Samanstilling ikkje-prissette konsekvensar

Skildring av silingsalternativ - avgjerdsnotat

Bakgrunnsinformasjon

Konsekvensutgreiing friluftsliv

Konsekvensutgreiing landskap

Konsekvensutgreiing naturressursar

Temarapport kulturarv

Temarapport naturmangfold

Vestland fylkeskommune

Regional planstrategi 2020-2024

Saksskjema

Protokoll frå Planutvalet 30.01 med nye vedtakspunkt

Saksframlegg til Planutvalet 30.01

Oppstart saksframlegg

Dokument til møta 28.01.2020
Kvinnherad kommune

Kommuneplanens samfunnsdel

Saksskjema

Fastsatt planprogram kommuneplan 22.05.2019

Skisse Kommuneplanen sin Samfunnsdel

Melding frå dei unge

Innspel Kvh2050

Innspel frå gjesteboda

Planforum notat

 

Bømlo kommune

Planprogram til kommuneplanens arealdel

Saksskjema

Planprogram KPA 2020 Drøftingsutkast


Dokument til møte 21.01.2020
Sogndal kommune

Detaljreguleringsplan Rindabotn

Saksskjema Rindabotn

Varsel om oppstart

Planområdet

Moglegheitsstudie

Tinging av planforum

Viktige tema, notat

Tilkomstveg - vurdering frå områdeplan Hodlekve

 

Detaljreguleringsplan Amlabukti

Saksskjema Amlabukti

Tinging av planforum - Amlabukti

Alternativ vegåtkomst

Relevante plandokument frå detaljreg. Kaupangsvegen

Planinitiativ Kuapangsvegen 55B

Varsel om oppstart Kaupangsvegen 55B

Varsel om utviding av planområde Kaupangsvegen 55B

Relevante plandokument frå detaljreg. Amla

Planbeskrivelse Amla

Plankart Amla

Føresegn Amla

Helningskart Amla

Vegprofil Amla