Møtedokument

Kommunar skal presentera aktuell plansak for regionalt planforum med relevante dokument.

Relevante saksdokument skal vere sendt frå kommunen som tingar planforum 11 dager før møta. Dei vil fortløpande bli publisert i menyen under.

Dokument til møta 18.02.2020
Alver kommune

Kommuneplanens samfunnsdel

Saksskjema

Forslag til planprogram for samfunnsdelen

 

Ullensvang kommune

Kommuneplanens samfunnsdel

Saksskjema

Disposisjon KPS Hovuddokument

Kommuneplanen sin samfunnsdel Lommeversjon

Innspel Styringsgruppa 12.12.19

Innspel Medverknadsturne

 

Dokument til møta 11.02.2020
Alver kommune

Fv. 564 Fløksand - Vikebø

Saksskjema

Notat planforum

Samanstilling av konsekvensar

Samanstilling ikkje-prissette konsekvensar

Skildring av silingsalternativ - avgjerdsnotat

Bakgrunnsinformasjon

Konsekvensutgreiing friluftsliv

Konsekvensutgreiing landskap

Konsekvensutgreiing naturressursar

Temarapport kulturarv

Temarapport naturmangfold

Vestland fylkeskommune

Regional planstrategi 2020-2024

Saksskjema

Protokoll frå Planutvalet 30.01 med nye vedtakspunkt

Saksframlegg til Planutvalet 30.01

Oppstart saksframlegg

Dokument til møta 28.01.2020
Kvinnherad kommune

Kommuneplanens samfunnsdel

Saksskjema

Fastsatt planprogram kommuneplan 22.05.2019

Skisse Kommuneplanen sin Samfunnsdel

Melding frå dei unge

Innspel Kvh2050

Innspel frå gjesteboda

Planforum notat

 

Bømlo kommune

Planprogram til kommuneplanens arealdel

Saksskjema

Planprogram KPA 2020 Drøftingsutkast


Dokument til møte 21.01.2020
Sogndal kommune

Detaljreguleringsplan Rindabotn

Saksskjema Rindabotn

Varsel om oppstart

Planområdet

Moglegheitsstudie

Tinging av planforum

Viktige tema, notat

Tilkomstveg - vurdering frå områdeplan Hodlekve

 

Detaljreguleringsplan Amlabukti

Saksskjema Amlabukti

Tinging av planforum - Amlabukti

Alternativ vegåtkomst

Relevante plandokument frå detaljreg. Kaupangsvegen

Planinitiativ Kuapangsvegen 55B

Varsel om oppstart Kaupangsvegen 55B

Varsel om utviding av planområde Kaupangsvegen 55B

Relevante plandokument frå detaljreg. Amla

Planbeskrivelse Amla

Plankart Amla

Føresegn Amla

Helningskart Amla

Vegprofil Amla