Tilskot til prosjekt og tiltak – profesjonell kunst og kultur

Tilskotsordninga skal stimulere til eit sterkt, profesjonelt kulturliv som fremjar skapande og frie kunstuttrykk i Vestland. Søknadsfristen hausten 2020 er 1. september.

Fylkeskommunen si rolle er å vere ein regional utviklar, så prosjektet må ha regional verdi og/eller nedslagsfelt.

Det er to årlege søknadsfristar: 1. mars og 1. september. 

Kva kan ein få støtte til 

Ordninga gjeld for aktørar og/eller aktivitetar innan det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Vestland fylke. Prosjektet eller tiltaket som får støtte, skal ha eit kunstnarleg/kulturfagleg hovudføremål.  

Ein kan søkje støtte til nye prosjekt og tiltak som kan vere med på å vidareutvikle kulturlivet i fylket, t.d. gjennom pilotprosjekt med overføringsverdi til andre. 

Tiltaket det blir søkt om, må oppfylle desse tre absolutte kriteria for å verte tilrådd støtte: 

 1. Tiltaket skal vere i samsvar med føremålet i søknadsordninga. 
 2. Tiltaket skal stette ein eller fleire satsingar i regional plan for kultur. 
 3. Tiltaket skal ha regional kulturverdi, dvs. ha ein kommuneovergripande funksjon og/eller verdi, gjerne for større deler av fylket. 

Eit meir inkluderande kunst- og kulturliv er prioritert i dei regionale planane, og tiltak som stetter dette verte prioriterte om dei elles stettar kriteria tilstrekkeleg. 

Det vert i hovudsak gitt løyvingar mellom 10 000 og 100 000 kroner. Dersom det ikkje er rom for å løyve minst 1/3 av søknadssummen, vil søknaden få avslag. Det er forventa at søkjar også budsjetterer med andre kjelder for finansiering. 

For større prosjekt viser vi til Kulturelt utviklingsprogram.  

For søknader som gjeld frivillig kulturliv, sjå Tilskot til prosjekt og tiltak – frivillig kulturliv 

Det blir ikkje gitt støtte til 

 • innkjøp og vedlikehald av bygg, utstyr og instrument
 • tiltak/prosjekt i regi av fylkeskommunale eller kommunale institusjonar
 • innspeling og utgjeving av litteratur, film og musikk. (Unntak kan vere dokumentasjon med kulturhistorisk verdi.) 
 • deltaking på seminar, utdanning, studiereiser, gjestekunstnaropphald og liknande 

Føremål med ordninga 

Ordninga skal stimulere til at Vestland fylke har eit sterkt, profesjonelt kulturliv som fremjar skapande og frie kunstuttrykk. Ordninga skal også sikre innbyggjarane i heile fylket tilgang til eit mangfaldig kulturtilbod av høg kvalitet.  

Ordninga skal styrkje gjennomføringa av eit regionalt kunstløft slik det er skissert i dei regionale planane for kultur og skal svare på aktuelle utfordringar og behov innanfor eit ambisiøst og profesjonelt kunst- og kulturliv i fylket. Ordninga skal omfatte kunst- og kulturprosjekt i regi av profesjonelle aktørar i Vestland, eller tiltak og prosjekt som er retta mot/går føre seg i fylket. 

Vestland fylkeskommune har spesiell merksemd på barn og ungdom, og vi ønskjer å stimulere til at unge er aktive deltakarar i prosjektet. 

Søknaden blir vurdert ut i frå følgjande kriterium:

 1. Utvikling av kulturlivet i fylket, t.d. ha verdi som pilotprosjekt og bidra til større breidde
 2. Dokumentasjon av kulturhistorie
 3. Samarbeid og nettverk
 4. At tiltaket eller prosjektet er utadretta og ope
 5. Kvalitativt nivå på prosjekt og søknad
 6. Tidlegare vist gjennomføringsevne av kulturtiltak / prosjekt
 7. Støtte og forankring i heimkommunar og ev. nasjonalt

Ein søknad må ikkje oppfylle alle vurderingskriteria, men jo sterkare og jo fleire av desse som er oppfylte, dess meir relevant vil søknaden vere for ordninga.

Støtte gjennom desse støtteordningane er ikkje rettigheitsbasert, og det er vanlegvis mange fleire kvalifiserte søkjarar enn der er tilgjengelege midlar. I tillegg blir det teke omsyn til å fordele ut frå  geografi og sjanger i den samla vurderinga.

Det er mogleg å søkje midlar til årvisse/faste tiltak. Søkjar må då vere merksam på at søknadene kvart år vert vurdert på nytt opp imot samla søkjarmasse.

For å få støtte må søknaden innehalde tilstrekkeleg informasjon/dokumentasjon

 • om prosjektet eller tiltaket
 • om føremål for og presentasjon av prosjektet eller tiltaket
 • om korleis arbeidet er planlagt gjennomført
 • om budsjett for tiltaket

Søknaden skal sendast på elektronisk søknadsskjema.

Dersom det ikkje er rom for å løyve minst 1/3 av søknadssummen, vil søknaden få avslag. Vestland fylkeskommune fullfinansierer normalt ikkje prosjekt. Det er forventa at søkjar budsjetterer med andre kjelder for finansiering. 

Organisasjonar må ha organisasjonsnummer for å søkje. Privatpersonar kan eventuelt søkje tilskot på vegne av ei gruppe. Då må du gje opp fødselsnummer, og eit eventuelt tilskot er oppgåvepliktig til skattemyndigheitene.  

Organisasjonar/institusjonar som tek imot driftsstøtte frå Vestland fylkeskommune kan søkje støtte til prosjekt eller tiltak som fell utanfor den ordinære drifta, som t.d. samarbeidsprosjekt og utprøving av nye tiltak.

Regional verdi

Omgrepet regional viser her til to prinsipielle hovudkriterium:

 1. Geografisk kriterium (geografisk nedslagsfelt og verkeområde): Om tiltaket omfattar fleire kommunar og/eller om tiltaket vert gjennomført eller har deltaking frå meir enn to kommunar.
 2. Funksjonskriterium (regional funksjon i kraft av oppdrag, storleik, fagleg tyngd, kvalitet og særpreg).

Alle tilrådde tiltak og prosjekt skal ha regional verdi – geografisk og/eller funksjon. Storleik og omfang treng ikkje vere avgjerande. Fagleg kvalitet og særleg grad av nyskaping m.m. kan også ligge til grunn for at eit tiltak har regional verdi.

I tråd med kulturlova er det kommunane som skal leggje til rette for og sikre eit breitt lokalt kulturtilbod der folk bur og arbeider. Fylkeskommunen si rolle er å vere ein regional utviklar og ha oversyn og sikre tilgjenge til meir spesialiserte eller regionale kulturtilbod.

Forvaltningslova ligg til grunn for all søknadshandsaming i Vestland fylkeskommune. Alle søknader er i utgangspunktet offentleg tilgjengelege, jf. forvaltningslova (fvl.). Unnatak gjeld personopplysningar. Desse vert unntekne offentlegheita jf. fvl. §13. I særlege tilfelle kan utsett offentlegheit vurderast etter fvl. Ta kontakt med sakshandsamar ved spørsmål.

Avdeling for kultur, idrett og inkludering førebur søknadane for politisk handsaming og vedtak i hovudutval for kultur, idrett og integrering. Kvar søknad er eit einskildvedtak og innstilling skal grunngjevast i saksframlegget. Vedtak som fråvik frå fylkesrådmannen si innstilling skal også grunngjevast. Søknadene skal i hovudsak vere handsama innan tre månader etter søknadsfrist.

Utbetaling skjer som hovudregel etter at fylkeskommunen har mottatt rapport og rekneskap for tiltaket. Tilsegnsmottakar skal rapportere og sende inn rekneskap innan tre månader etter at tiltaket er gjennomført.  

Tiltaket skal gjennomførast på den måten og i det tidsrom som går fram av søknaden. Eventuelle vesentlege endringar i prosjektet må meldast skriftleg til sakshandsamar for vurdering og godkjenning.  

Det vert arbeidd med eit nettbasert rapporteringskjema – sjekk nettsida for ordninga for oppdatert informasjon. 

Om de skal rapportere før dette er klart skriv de ein rapport med kortfatta skildring av: 

 • Når og kor tiltaket vartgjennomført og korleis dette vart 
 • Eventuelle avvik fråvilkåra med nærare  
 • Eventuelle avvik fråsøknadsgrunnlag (planar/budsjett) med grunngjeving 

Det må også leggast ved oversiktsrekneskap – dvs ikkje vedlegg/bilag. 

Rapporten skal sendast til post@vlfk.no merka med saksnummer som er oppgitt i tilsegnsbrev. 

Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha høve til å setja i verk kontroll med at midlar vert forvalta som føresett. Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha rett til dei dokument og opplysningar ein finn påkravd for sin kontroll. 

Vedtak kan klagast på etter forvaltningslova §28, som omhandlar klagerett for part eller anna person med rettsleg klageinteresse ved einskildvedtak. Søkjar kan klage på vedtaket innan ein frist på tre – 3 – veker. Fristen vert rekna frå den dagen søkjar tok imot melding om vedtaket.  

Den fylkeskommunale klagenemnda er klageinstans. Ei klage må innehalde opplysningar om kva vedtak det vert klaga over, årsaka til at det vert klaga og kva endringar ein meiner bør gjerast. Klagen vert sendt til Vestland fylkeskommune. 

Forankring i planverk 

Kultursatsingane i Vestland fylkeskommune er vedtekne gjennom regional plan for kultur i Hordaland 2015–2025, PREMISS:KULTUR og i regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019–2027, Kultur for alle. 

Planane gjeld i det geografiske området dei er vedtekne i, fram til regional plan for kultur i Vestland er vedteken.