Tilskot til prosjekt og tiltak – frivillig kulturliv

Ordninga skal løfte frivillig kulturaktivitet og eit mangfaldig og sterkt kulturliv i heile fylket, og gjeld for aktørar eller aktivitetar innan det frivillige kulturfeltet/amatørkulturfeltet.

Søknadsfristen for hausten 2024 er 2. september. Behandlingstida er om lag 3 månader. Alle søkjarar vil få svarbrev. 

Tilskotsordninga skal løfte frivillig kulturaktivitet og eit mangfaldig og sterkt kulturliv i heile fylket. Ordninga skal stimulere til nyskaping, inkludering, nettverk og samarbeid. Ordninga skal spesielt løfte prosjekt der barn og unge er aktive deltakarar.

Fylkeskommunen skal vere ein regional utviklar. Prosjekt som får støtte, må difor ha regional verdi og/eller nedslagsfelt.  

Meir informasjon i retningslinjene for tilskotsordninga (pdf).

Tilskotssummar og andre tilskotsordningar 

Løyvinga skal i hovudsak ligge mellom 10 000 og 100 000 kr. Dersom det ikkje er rom for å løyve minst 1/3 av søknadssummen, får søknaden avslag. For større prosjekt kan det vere aktuelt å søkje om støtte frå Kulturelt utviklingsprogram.   

Aktørar frå det profesjonelle kunst- og kulturlivet søkjer på ordninga tilskot til prosjekt og tiltak – profesjonell kunst og kultur.  

Kven kan søkje?  

Ordninga gjeld for aktørar eller aktivitetar innan det frivillige kulturfeltet/amatørkulturfeltet i Vestland fylke og prosjektet eller tiltaket skal ha kulturaktivitet som hovudføremål. Det frivillige kulturlivet vil i dette tilfellet handle om frivillig verksemd innan musikk, teater, dans, visuell kunst, litteratur, dataspel, film og kulturarv, jf. regjeringa sin frivilligheitsstrategi.  

Organisasjonar, foreiningar og lag må ha organisasjonsnummer for å søkje. Privatpersonar kan eventuelt søkje tilskot på vegne av ei gruppe.  

Søknadsfristar

Årlege søknadsfristar er 1. mars og 1. september.

Søknaden blir vurdert ut i frå følgjande kriterium: 

 • Kvalitativt nivå på prosjekt og søknad.
 • Tidlegare vist gjennomføringsevne av kulturtiltak/prosjekt.
 • Regionalt nedslagsfelt og utvikling av kulturlivet i fylket, t.d. pilotprosjekt eller andre utviklingsprosjekt som bidrar til større breidde.
 • Dokumentasjon av kulturhistorie.
 • Samarbeid og nettverk med aktørar og organisasjonar i kulturfeltet.
 • I kva grad tiltaket/prosjektet legg vekt på mangfald, er utadretta, inkluderande, ope og tilgjengeleg.
 • Støtte og forankring kommunalt og evt. nasjonalt og internasjonalt
 • I kva grad søkjar og tiltak/prosjekt syner medvit om berekraft (t.d. miljømessig, sosialt og økonomisk).  

Ein søknad må ikkje oppfylle alle vurderingskriteria, men jo sterkare og jo fleire av desse som vert oppfylte, dess meir relevant vil søknaden vere for ordninga. Det er mogleg å søkje midlar til årvisse/faste tiltak. Søkjar må då vere merksam på at søknadene kvart år vert vurdert på nytt opp imot samla søkjarmasse.

 

Fylkeskommunen skal vere ein regional utviklar, så prosjektet må ha regional verdi og/eller nedslagsfelt. Det vert såleis ikkje gitt tilskot til tiltak i ein kommune – noko som i følgje kulturlova er eit kommunalt ansvar. 

Tiltaket det blir søkt om må oppfylle tre absolutte kriterium for å kunne få støtte: 

 • Tiltaket skal vere i samsvar med føremålet i søknadsordninga.  
 • Tiltaket skal stette ein eller fleire satsingar i regional plan for kultur 
 • Tiltaket skal ha regional kulturverdi, dvs. ha ein kommuneovergripande funksjon og/eller verdi.  
 • Innkjøp og vedlikehald av bygg, utstyr og instrument o.l.
 • Tiltak/prosjekt i regi av fylkeskommunale eller kommunale institusjonar  
 • Innspeling og utgjeving av litteratur, film og musikk. (Unntak kan vere dokumentasjon med kulturhistorisk verdi). 
 • Deltaking på seminar, utdanning, studiereiser, gjestekunstnaropphald o.l.  

Tildelingar etter søknadsfrist 1. september 2023

Avdelingsdirektøren sitt forslag til vedtak vart vedteke med nokre endringar. Les difor saksprotokoll i tillegg til politisk sak og vedlegg med grunngjevingar.
Saksprotokoll sak 170/2023 (pdf)
Politisk sak 170/2023 (pdf)
Vedlegg med grunngjeving for tildeling og avslag (pdf)

Tildelingar etter søknadsfrist 1. mars 2023

Avdelingsdirektøren sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.
Politisk sak 62/2023 (pdf)
Vedlegg med grunngjeving for tildeling og avslag (pdf)

Tildelingar etter søknadsfrist 1. september 2022

Avdelingsdirektøren sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.
Politisk sak 143/2022 (pdf)
Vedlegg med grunngjeving for tildelingar og avslag (pdf)

Tildelingar etter søknadsfrist 1. mars 2022

Avdelingsdirektøren sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.
Politisk sak 79/2022 (pdf)
Vedlegg med grunngjeving for tildelingar og avslag (pdf)