Tilskot til prosjekt og tiltak – frivillig kulturliv

Denne tilskotsordninga skal stimulere til aktivitet, og sikre innbyggjarar i heile fylket høve til å delta i eit mangfaldig kulturliv. Søk innan 1. september.

Ordninga gjeld for aktørar eller aktivitetar innan det frivillige kulturfeltet/amatørkulturfeltet i Vestland fylke med kulturaktivitet som hovudføremål.

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til to tilskotsordningar til prosjekt og tiltak av regional verdi og med eit kunst- og kulturføremål. Den eine ordninga gjeld profesjonell kunst og kultur, medan den andre gjeld frivillig kulturliv. Det er sett av i alt 4 423 000 kroner til dei to.

Kultursatsingane i Vestland fylkeskommune er vedtekne gjennom regional plan for kultur i Hordaland 2015–2025, PREMISS:KULTUR og i regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019–2027, Kultur for alle. Planane gjeld i det geografiske området dei er vedtekne i, fram til regional plan for kultur i Vestland er vedteken. 

Eit meir inkluderande kunst- og kulturliv er prioritert i dei regionale planane, og tiltak som stettar dette vert prioriterte om dei elles stettar kriteria tilstrekkeleg.

Føremål med ordninga

Tilskotsordninga for prosjekt og tiltak i det frivillige kulturlivet skal stimulere til aktivitet, og sikre innbyggjarar i heile fylket høve til å delta i eit mangfaldig kulturliv. Kulturpolitikken skal fremje og støtte eit sterkt frivillig kulturliv og stimulere til nettverk og samarbeid. 

Vestland fylkeskommune har spesiell merksemd på barn og ungdom, og vi ønskjer å stimulere til at unge er aktive deltakarar i prosjektet.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. mars og 1. september.

Ordninga gjeld for aktørar eller aktivitetar innan det frivillige kulturfeltet/amatørkulturfeltet i Vestland fylke, og prosjektet eller tiltaket skal ha kulturaktivitet som hovudføremål.

Organisasjonar, foreiningar og lag må ha organisasjonsnummer for å søkje. Privatpersonar kan eventuelt søkje tilskot på vegne av ei gruppe. Då må du gje opp fødselsnummer, og eit eventuelt tilskot er oppgåvepliktig til skattemyndigheitene.

Organisasjonar/institusjonar som tek imot driftsstøtte frå Vestland fylkeskommune, kan søkje støtte til prosjekt eller tiltak som fell utanfor den ordinære drifta, som t.d. samarbeidsprosjekt og utprøving av nye tiltak.

Rolla til fylkeskommunen er å vere ein regional utviklar, så prosjektet må ha regional verdi og/eller regionalt nedslagsfelt. Det vert såleis ikkje gitt tilskot til tiltak i ein kommune – det er ifølgje kulturlova er eit kommunalt ansvar.

Tilskotsmidlane kan gje høve til å prøve ut nye prosjekt og tiltak som kan vere med på å vidareutvikle kulturlivet i fylket, t.d. gjennom pilotprosjekt med overføringsverdi til andre.

Tiltaket det blir søkt om, må oppfylle tre absolutte kriterium for å verte tilrådd støtte:

 1. Tiltaket skal vere i samsvar med føremålet i søknadsordninga.
 2. Tiltaket skal stette ein eller fleire satsingar i regional plan for kultur.
 3. Tiltaket skal ha regional kulturverdi, dvs. ha ein kommuneovergripande funksjon og/eller verdi.

Løyvinga skal i hovudsak ligge mellom 10 000 og 100 000 kroner. For større prosjekt kan det vere aktuelt å søkje om støtte frå Kulturelt utviklingsprogram. 

Det blir ikkje gitt støtte til følgjande

 • Innkjøp og vedlikehald av bygg, utstyr og instrument
 • Tiltak/prosjekt i regi av fylkeskommunale eller kommunale institusjonar
 • Innspeling og utgjeving av litteratur, film og musikk. (Unntak kan vere dokumentasjon med kulturhistorisk verdi.)
 • Deltaking på seminar, utdanning, studiereiser, gjestekunstnaropphald o.l.

Søknaden blir vurdert ut i frå følgjande kriterium:

 1. Utvikling av kulturlivet i fylket, t.d. ha verdi som pilotprosjekt og bidra til større breidde
 2. Dokumentasjon av kulturhistorie
 3. Samarbeid og nettverk
 4. At tiltaket eller prosjektet er utadretta og ope
 5. Kvalitativt nivå på prosjekt og søknad.
 6. Tidlegare vist gjennomføringsevne av kulturtiltak/prosjekt
 7. Støtte og forankring i heimkommunar og ev. nasjonalt

Ein søknad må ikkje oppfylle alle vurderingskriteria, men jo sterkare og jo fleire av dei som er oppfylte, dess meir relevant vil søknaden vere for ordninga.

Støtte gjennom desse støtteordningane er ikkje rettigheitsbasert, og det er vanlegvis mange fleire kvalifiserte søkjarar enn det er tilgjengelege midlar. I tillegg blir det teke omsyn til å fordele ut frå geografi og sjanger i den samla vurderinga.

Det er mogleg å søkje midlar til årvisse/faste tiltak. Søkjar må då vere merksam på at søknadene kvart år vert vurderte på nytt opp imot samla søkjarmasse.

For å få støtte må søknaden innehalde tilstrekkeleg informasjon/dokumentasjon

 • om prosjektet eller tiltaket
 • om føremål for og presentasjon av prosjektet eller tiltaket
 • om korleis arbeidet er planlagt gjennomført
 • om budsjett for tiltaket

Søknaden skal sendast på elektronisk søknadsskjema.

Dersom det ikkje er rom for å løyve minst 1/3 av søknadssummen, får søknaden avslag. Vestland fylkeskommune fullfinansierer normalt ikkje prosjekt. Det er forventa at søkjar budsjetterer med andre kjelder for finansiering. 

Regional verdi

Omgrepet regional viser her til to prinsipielle hovudkriterium:

 1. Geografisk kriterium (geografisk nedslagsfelt og verkeområde): Om tiltaket omfattar fleire kommunar og/eller om tiltaket vert gjennomført eller har deltaking frå meir enn to kommunar.
 2. Funksjonskriterium (regional funksjon i kraft av oppdrag, storleik, fagleg tyngd, kvalitet og særpreg).

Alle tilrådde tiltak og prosjekt skal ha regional verdi – geografisk og/eller funksjon. Storleik og omfang treng ikkje vere avgjerande. Fagleg kvalitet og særleg grad av nyskaping m.m. kan også ligge til grunn for at eit tiltak har regional verdi.

I tråd med kulturlova er det kommunane som skal leggje til rette for og sikre eit breitt lokalt kulturtilbod der folk bur og arbeider. Fylkeskommunen si rolle er å vere ein regional utviklar, og ha oversyn og sikre tilgjenge til meir spesialiserte eller regionale kulturtilbod.

Forvaltningslova ligg til grunn for all søknadshandsaming i Vestland fylkeskommune. Alle søknader er i utgangspunktet offentleg tilgjengelege, jf. forvaltningslova (fvl.). Unntak gjeld personopplysningar. Desse vert unntekne offentlegheita jf. fvl. §13. I særlege tilfelle kan utsett offentlegheit vurderast etter fvl. Ta kontakt med sakshandsamar ved spørsmål.

Avdeling for kultur, idrett og inkludering førebur søknadane for politisk handsaming og vedtak i hovudutval for kultur, idrett og integrering. Kvar søknad er eit einskildvedtak, og innstilling skal grunngjevast i saksframlegget. Vedtak som fråvik frå fylkesrådmannen si innstilling skal også grunngjevast. Søknadene skal i hovudsak vere handsama innan tre månadar etter søknadsfristen. 

Tiltaket skal gjennomførast på den måten og i det tidsrommet som går fram av søknaden. Eventuelle vesentlege endringar i prosjektet må meldast skriftleg til sakshandsamar for vurdering og godkjenning. 

Tilsegnsmottakar skal rapportere og sende inn rekneskap innan tre månader etter at tiltaket er gjennomført. Krav til rapportering blir sendt ut saman med eventuelt vedtak om støtte.

Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlar vert forvalta som føresett. Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha rett til dei dokument og opplysningar ein finn påkravd for sin kontroll.

Vedtak kan klagast på etter forvaltningslova § 28, som omhandlar klagerett for part eller anna person med rettsleg klageinteresse ved einskildvedtak. Søkjar kan klage på vedtaket innan ein frist på tre – 3 – veker. Fristen vert rekna frå den dagen søkjar tok imot melding om vedtaket. 

Den fylkeskommunale klagenemnda er klageinstans. Ei klage må innehalde opplysningar om kva vedtak det vert klaga over, årsaka til at det vert klaga, og kva endringar ein meiner bør gjerast. Klagen skal sendast til Vestland fylkeskommune.