Planar og strategiar for kultur, idrett og friluftsliv

Dei vedtekne regional planane for kultur i Hordaland og Sogn og Fjordane set rammene for det kulturpolitiske arbeidet vårt inntil ein regional plan for Vestland er på plass.

Arbeidet med regional plan for kultur, idrett og friluftliv i Vestland er i gang, og du kan følgje prosessen her

Inntil vidare gjeld desse planane:

Realiseringa av dei regionale planane er eit ansvar for partnarskapen, dvs. staten, kommunane, frivillig sektor, private, kulturinstitusjonane og fylkeskommunen.

Vi har laga ein eittårig handlingsplan 2021 for Vestland fylkeskommune, som byggjer på dei regionale planane for kultur. 

Strategiar