Planar og strategiar

Dei vedtekne regional planane for kultur i Hordaland og Sogn og Fjordane set rammene for det kulturpolitiske arbeidet vårt inntil ein regional plan for Vestland er på plass.

Kultursatsingane i Vestland fylkeskommune er vedtekne gjennom

Desse planane og strategiane gjeld i det geografiske området dei er vedtekne i, fram til regional plan for kultur i Vestland er vedteken.

Realiseringa av dei regionale planane er eit ansvar for partnarskapen, dvs. staten, kommunane, frivillig sektor, private, kulturinstitusjonane og fylkeskommunen.

Avdeling for kultur, idrett og inkludering arbeider no med ein handlingsplan for Vestland fylkeskommune, som byggjer på dei regionale planane for kultur.