Kulturelt utviklingsprogram

Kulturelt utviklingsprogram er for utviklingsprosjekt og -tiltak innan kunst- og kulturfeltet. Søknadsfristen er 1. september 2023.

Retningslinjer og og programområde kan bli justerte etter at regional plan for kultur 2023–2025 vart vedteken i fylkestinget 14. mars 2023. 

Kulturelt utviklingsprogram (KUP) er eit viktig verkemiddel for større satsingar i kulturlivet i Vestland. Gjennom programmet støttar vi nyskapande og målretta utviklingsprosjekt, som er initierte av kulturlivet sjølv.

Det er sett av 7 200 000 kroner til ordninga i 2022.

Kven kan søkje?

Offentlege eller private organisasjonar eller institusjonar kan søkje støtte frå KUP. Utøvarar med registrerte einskildføretak kan også søkje.

Primæraktivitetane til søkjarane skal vere lokaliserte i Vestland, og tiltaket må medverke til utvikling i fylket.

Kva prosjekt og satsingar kan få støtte?

Søknaden må vere innretta mot minst eitt programområde. Les meir om kva programområde som er fastsette under.

Kultur

KUP kan støtte nye, større regionale satsingar i kulturlivet i Vestland, blant dette nyskapande og målretta utviklingsprosjekt initierte av kulturlivet sjølv. Søknadene skal gjelde 1–3-årige prosjekt og vere innan virkefeltet kunst, kultur og kunnskapsutvikling.

Idrett og friluftsliv

Det er også høve om å søkje støtte til prosjekt innan idrett og friluftsliv. Til saman 500 000 kr kan kvart år løyvast til tiltak på desse to felta.

Kva får ikkje støtte?

Vi støttar ikkje ordinær drift og investeringar gjennom KUP.

Søknadsfrist

1. september 2023.

Retningslinjer

Du kan lese meir om blant anna vurdering, rapportering, saksbehandling, klagerett og omgrepet regional verdi i retninglinjene for Kulturelt utviklingsprogram(pdf).

Hovudutval for kultur, idrett og integrering har fastsett desse to programområda for KUP:

 • formidling og deltaking
 • samordning og samhandling

A. Formidling og deltaking

Det handlar om å nå nye målgrupper, noko som er både eit sosialt ansvar og eit samfunnsansvar. Nye typar kulturbrukarar og nye deltakarar i kulturlivet er nødvendig for å utvikle kunsten og kulturen i seg sjølv.

Dette programområdet skal særleg rettast inn mot tiltak og prosjekt som

 • prøver ut nye former for formidling
 • prøver ut metodar og tiltak for auka deltaking og publikumsutvikling
 • styrker mangfaldet i aktivitet og deltaking for grupper som treng særskild tilrettelegging
 • styrker arbeidet med ungdom som publikum, deltakarar og kulturbrukarar

B: Samordning og samhandling

Betre samordning og større samhandling er ein god veg å gå for å vidareutvikle kunst- og kulturlivet i fylket. Kompetansebygging og -deling er ein viktig del av dette, og det kan vere på ulike nivå, med ulike metodar og innan ulike fag, kulturfelt og kunstartar.

Vi kan gjennom samordning og samhandling vere med og bygge ein betre infrastruktur for kunst- og kulturlivet i fylket. Det vil styrke både skapar- og formidlardelen.

Dette programområdet skal særleg rettast inn mot tiltak og prosjekt som

 • utviklar tenlege plattformar og arenaer for dialog, nettverk, samarbeid og kompetanse
 • utviklar møteplassar og samarbeidsmodellar der frivillige organisasjonar kan auke
  kompetansen, utvikle nettverk og samarbeide med offentleg og profesjonell sektor
 • legg til rette for samarbeid, synergieffektar og kompetanseoverføring mellom kommunar, frivillige organisasjonar, etablerte institusjonar og det frie profesjonelle feltet
 • styrker kunst- og kulturtilbodet og arrangørkompetansen i fylket ved kompetanseutveksling og samarbeid mellom større kulturaktørar og mindre miljø
 • utviklar pilotprosjekt som er tverrfaglege og som fremjar fellesproblemstillingar som knyt saman idretts- og kulturlivet
 • utforskar nye samarbeid og samspelformer mellom ulike kunstartar og kulturformer