Om drift og vedlikehald

Vestland fylkeskommune har ansvaret for drift og vedlikehald av fylkesvegnettet i Vestland. Drift- og vedlikehaldsoppgåvene blir utført av innleigde entreprenørar etter anbod.

Med drift er meint oppgåver på vegnettet og rutinar som er nødvendige for at vegane skal fungere godt for den daglege bruken av vegen for trafikantane. Utfordringane er størst om vinteren med snørydding/brøyting og tiltak for å betre veggrepet (friksjonen).

Vedlikehald er tiltak, innsats og aktivitetar som tek vare på den fysiske infrastrukturen i eit lengre perspektiv. Aktuelle tiltak kan vere å oppretthalde standarden på vegdekke, grøfter og vegutstyr i tråd med fastsatte kvalitetskrav.

Vi har også eit beredskapsansvar med vaktordning, der vi vurderer og set i gang tiltak som å stenge vegar, eller å rydde og opne vegar som er stengde grunna uvêr, skred eller flaum.