Om drift og vedlikehald

Drift og vedlikehald er eit fagområde som er viktig for framkomsten og trafikktryggleiken på vegane våre.

Med drift er meint oppgåver på vegnettet og rutinar som er nødvendige for at vegane skal fungere godt for den daglege bruken av vegen for trafikantane. Utfordringane er størst om vinteren med snørydding/brøyting og tiltak for å betre veggrepet (friksjonen).

Vedlikehald er tiltak, innsats og aktivitetar som tek vare på den fysiske infrastrukturen i eit lengre perspektiv. Aktuelle tiltak kan vere å oppretthalde standarden på vegdekke, grøfter og vegutstyr i tråd med fastsatte kvalitetskrav.

Vestland fylkeskommune har ansvaret for drift og vedlikehald av fylkesvegnettet i Vestland. Drift- og vedlikehaldsoppgåvene blir utført av innleigde entreprenørar etter anbod.