Fagbrev på jobb

Fylkesutvalet har løyvd fem millionar kroner frå statlege tilskot til ordninga Fagbrev på jobb. Bransjar som har liten tilgang på lærlingar, bransjar som har eit stort behov for fagarbeidarar, men som ikkje har tilgang på tilstrekkeleg tal lærlingar eller fagarbeidarar med fag-/sveinebrev vert prioritert.

Gjennom Kompetanseforum Vestland er det samla inn informasjon om kompetansebehov i bransjar og regionar. Ut frå desse tilbakemeldingane vil Vestland fylkeskommune prioritera lærefaga som går ut frå programområda vist i tabellen under.

Det er store regionale skilnader på kva næringslivet melder når det gjeld kompetansebehov, noko ein må ta omsyn til i sjølve sakshandsaminga. Lista er ikkje uttømmande og prioriteringa vil verte avhengig av behov, region og tal søkjarar.

Fagbrev på jobb er ei opplæringsordning for vaksne arbeidstakarar som ønskjer å gjennomføre opplæring fram til fagbrev i bedrifta dei er tilsett i. Du må ha to års relevant yrkeserfaring for å starte opplæringa.

VG1 VG2
Bygg og anleggsteknikk Anleggsteknikk
  Betong og mur
  Klima, energi og miljø
  Overflateteknikk
  Tømrar
Teknologi- og industrifag Industriteknologi
  Køyretøy
  Maritime fag
  Transport og logistikk
Elektro og datateknologi Automatisering
  El-energi og ekom
Naturbruk Akvakultur
  Fiske og fangst
Restaurant- og matfag Kokk- og servitørfag
  Matindustri

Slik går de fram for å inngå kontrakt om fagbrev på jobb:

 1. Gjer avtale med arbeidsgjevar
  Kandidatar for fagbrev på jobb og arbeidsgjevar må bli einig om dette er ei aktuell opplæringsordning. Når begge partar er einig om å inngå kontrakt for opplæringa, kan de planlegge vegen vidare.

 2. Lag ein plan for opplæring i bedrift
  Bedrifta og kandidaten må utarbeide ein plan for opplæringa kandidaten skal få. Lærebedrifta har ansvaret for å sette opp og gjennomføre opplæringsplanen. Denne skal ta utgangspunkt i læreplanen for faget og eventuelt den kompetansen som er dokumentert gjennom realkompetansevurderinga eller tidlegare dokumentert erfaring i faget.

 3. Fyll ut søknad
  Avtale om fagbrev på jobb, arbeidsavtale og dokumentasjon på arbeidserfaring skal registrerast elektronisk.

Dersom ein kandidat sluttar i bedrifta, blir kontrakten om fagbrev på jobb automatisk avslutta.

Bedrifta må vere godkjent som lærebedrift.

Nye lærebedrifter kan søkje om godkjenning til fylkeskommunen. Les meir om korleis du blir godkjent lærebedrift

Lærebedriftene får lærlingtilskot for kandidaten per månad. Satsen er den same som for vaksne lærlingar (basis II tilskot). Sjå satsar hos Utdanningsdirektoratet.

Kandidaten må:

 • ha minst to års arbeidserfaring i minst 80 prosent stilling i det aktuelle lærefaget
 • vere tilsett i lærebedrifta som søkjer, og ha arbeidsavtale som dekker heile læretida
 • ha fullført grunnskuleopplæring eller vere realkompetansevurdert til bestått
 • snakke og skrive norsk på linje med andre lærlingar og faglærde i faget

For kandidatar som ikkje har hatt heiltidsstilling, må praksisen reknast om til prosent av ein full stilling.

Kandidatar som har utfordringar med norsk: Kravet til ordninga er B1-nivå i lesing og skriving.

 

Opplæringa i bedrift skal vare i minst eitt år.

Realkompetansevurderinga eller bedriftas eigen vurdering av kandidaten blir grunnlaget for kor lang opplæringstida i bedrift skal vere.

Bedrifta bør sende inn anbefaling til læretid saman med kontrakten.

Maksimal opplæringslengde for tilsette i heiltidsstillingar er 3 år. Unntaket er lærefag med 4,5 års ordinær læretid der maksimal opplæringslengde er 3,5 år.

Opplæringa i bedrift skal ta utgangspunkt i den ordinære læreplanen for Vg3 i faget. I utgangspunktet skal alle kompetansemåla som er beskrive i læreplanen gjennomførast.

Dersom kandidaten er realkompetansevurdert, skal dei måla som er vurdert som gjennomført utelatast frå opplæringsplanen til kandidaten.

Bedrifta skal gi kandidaten opplæring tilsvarande den opplæringa lærlingar i faget får.

Kandidatane har dei same rettane som andre medarbeidarar i bedrifta.

Eksamen

Alle må avleggje og bestå ein 5-timars skriftleg eksamen i faget før bedrifta melder kandidaten opp til fag- eller sveineprøve.

Nokre fag har to eksamenar som må vere bestått før oppmelding til fagprøve.

Fagprøve

Lengda på fagprøven varierer frå fag til fag, men er alltid ein omfattande praktisk oppgåve som inkluderer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eit heilt stykke arbeid.

Dei som teiknar kontrakt om fagbrev på jobb får behalde den vanlege løna si.