Prøvenemnd

Som medlem i prøvenemnda har du ansvar for å planlegge og gjennomføre fag- og sveineprøvar. Dette inneber mellom anna godkjenning av prøvestader og vurdering av kandidatane som skal opp til avsluttande prøvar.

På de sida finn du blant anna nettkurs for prøvenemndsmedlem og informasjon om korleis du sender reiserekning og faktura.

På Utdanningsdirektoratet sine sider finn du nærare informasjon om blant anna habilitetsvurdering og andre tips og råd for korleis du best kan gå fram for å halde fag- og sveineprøver. Gå til Utdanningsdirektoratet sine sider.  

Situasjonen med spreiing av koronavirus har konsekvensar for gjennomføring av fag- og sveineprøvar. I mange bransjar og fag er det ikkje mogleg eller forsvarleg å avvikle prøver, medan det i andre kan gå heilt fint.

Prøvenemndene må i kvart tilfelle vurdere, i samråd med prøvestad og kandidat, om det er mogleg og forsvarleg å gjennomføre prøven. Gjeldande nasjonale føringar for smittevern skal alltid vere ein del av denne vurderinga.

Det er ein føresetnad at alle som skal vere til stades på prøven må vere heilt friske og at prøven kan gjennomførast i tråd med nasjonale føringar for smittevern. Prøvenemndsmedlemmane må vere fysisk til stades på prøven. Det finst diverre ingen heimel for å gjennomføre prøvar digitalt via skype eller liknande.

Om medlemmane i prøvenemndene sjølve er hindra frå å gjennomføre prøvar fordi dei til dømes er i karantene, har omsorgsoppgåver for born som ikkje går i skule eller i barnhage, eller at arbeidsgjevar ikkje har moglegheit til å gi fri, må prøven utsetjast. Det same gjeld om medlemmane i prøvenemndene anten sjølve er i risikogruppa, har ein samfunnskritisk funksjon, eller er hindra av lokale reiserestriksjonar.

Sjekkliste for smitterverntiltak (pdf)

Sjekkliste for smitterverntiltak (docx)

Protokoll for utsette prøvar

Vi ber om at leiar for prøvenemnda ikkje sender protokollar for prøver som blir utsette tilbake før prøven er gjennomført.

Dekning av utgifter til utsette prøver

Prøvenemndsmedlemmer som har hatt utgifter til planlegging av prøver som blir utsette, får dekka dei faktiske utgiftene dei har hatt i samband med planlegginga.

Meir informasjon

Om du har spørsmål, kan du ringe 51 20 71 16 eller sende e-post til provenemnd@vlfk.no 

Vestland fylkeskommune går no over til digital prøveadministrasjon for prøvenemnder. Det betyr at du ikkje lenger vil få oppmeldingar og prøveprotokollar til fag-, sveine- og kompetanseprøvar i posten eller i Altinn. Du vil heller ikkje trenge å returnere fysiske protokollar til oss.

Kva er digital prøveadministrasjon?

Både leiarar og medlemmer i prøvenemndene vil få oversikt over godkjende oppmeldingar og prøveprotokollar i VIGO bedrift. Leiar i prøvenemnda fordeler oppmeldingane vidare til dei i nemnda som skal gjennomføre prøven.

Den som er leiar for sjølve prøven har ansvar for å registrere prøvedato og resultat i den digitale protokollen i VIGO bedrift.

Når prøven er gjennomført skal både leiar for prøven og prøvenemndsmedlemmen  signere protokollen digitalt.

Opplæring i digital prøveadministrasjon

Brukarrettleiing for digital prøveadministrasjon finn de her: https://ist.guidecloud.se/1343.guide

Vi er tilgjengelege for å svare på spørsmål og yte brukarstøtte. Om noko er uklart, er det berre å ta kontakt.

Logg inn i VIGO bedrift og oppdater personleg informasjon

Alle, både leiar og medlem i nemnda, skal logge seg inn her på Vigo Bedrift med MinID/Id-porten.  Alle må sørge for at dei er registrert med rett e-postadresse og mobiltelefonnummer.

Du finn informasjon om MinID/Id-porten på nettsida til Difi.

Digital signering av protokoll

Når prøven er gjennomført, skal begge som var til stades på prøven signere protokollen digitalt med MinID/Id-porten.  Du få ein e-post med lenke til signaturoppdraget.

Om du ikkje får e-post, kan du  logge deg på Posten sin signeringsportal

Oppmeldingar som er sendt ut tidlegare

Du som er leiar i ei prøvenemnd vil finne alle oppmeldingar i VIGO bedrift, også dei du har fått tilsendt i posten eller i Altinn. Vi set pris på at de tar i bruk digital prøveadministrasjon på så mange prøver som mogleg.

Når prøven ikkje er bestått, skal du laste opp vedlegg

Når fag-,sveine- eller kompetanseprøven ikkje er bestått, skal du fylle ut tilleggsprotokoll og legge ved dokumentasjon frå prøven.

Tilleggsprotokollen skal lastast opp som vedlegg til protokollen. Det er ikkje krav om at denne har fysisk signatur når den blir sendt inn via VIGO bedrift. Den digitale signaturen vil omfatte sjølve protokollen og alle vedlegg.

Om det er anna dokumentasjon i digitalt format som skal leggjast ved, kan det også lastast opp saman med protokollen. Dokumentasjon som ikkje er digital, må sendast i posten.

Du treng ikkje å laste opp vedlegg om prøven er bestått. Dei som er til stades på prøven må sørge for at dokument som inneheld personopplysningar og annan sensitiv informasjon blir makulert på ein forsvarleg måte.

Opplæringa av prøvenemda er to-delt: 

1. E-læringskurs


Vestland fylkeskommune sender ut ei personleg lenke for gjennomføring av det e-læringskurset til alle som er medlem av ei prøvenemnd.

De som er registrert og har fått personleg lenkje til kurset kan logge dykk på her.

Om du er medlem i ei prøvenemnd og ikkje har fått tilsendt ei personleg lenke til kurset, må du ta kontakt med Ingunn Olaug Wik Djønne på e-post Ingunn.Olaug.Wik.Djonne@vlfk.no

Andre interesserte som ønskjer å gjennomføre e-læringskurset for prøvenemnder kan også ta kontakt med Ingunn Olaug Wik Djønne på e-post.

2. Dagskurs/webinar

Du må ha gjennomført e-læringskurset før du kan ta dette påkrevde dagskurset. På grunn av koronasituasjonen blir det no gjennomført kurs som webinar.  

Oversikt over kommande webinar. Vi set opp nye datoar og fag fortløpande.

Dersom kandidaten ikkje består fag-/sveineprøva, skal prøvenemnda skrive ein tilleggsprotokoll. 

Tilleggsprotokollen skal underskrivast av begge prøvenemndsmedlemmane og sendast inn saman med protokollen.

Her er eit døme på ein tilleggsprotokoll som kan lastast ned:

Tilleggsprotokoll (pdf)

Reiserekningar blir ikkje behandla før vi har mottatt prøveprotokoll og gyldig dokumentasjon i retur.

Du må sende inn bilag på alle utlegg med raud tekst i AD-travel. Om du av ulike årsaker ikkje kan legge ved bilag, må du fylle ut bilagerstatning for å få utlegget godkjent.

Skjema for godtgjersler og lønn


Innlogging i AD-travel

Her loggar du deg inn i AD-travel for å sende reiserekningar.

Brukermanual for utfylling av reiserekning i AD-travel


Godtgjersla for prøvenemnda skal dekke:

 • Informasjon til prøvekandidat og lærebedrift
 • Inspeksjon av prøvestad
 • Utarbeiding av oppgåver og vurderingskriterium for prøva
 • Føring av prøveprotokoll/tilleggsprotokoll jf. Forskrift til opplæringslova §3-57
 • Samordning og innsending av protokoll og reiserekning til fylkeskommunen


Gjeldande satsar for godtgjersle for prøvenemndsdeltaking er:

 • Leiar av prøvenemnda kr 2000 per kandidat
 • Medlem av prøvenemda kr 1500 per kandidat
 • Koordinator i prøvenemnda kr 100 per kandidat

 

Reiserekning skal sendast inn fortløpande etter ferdig avlagt fag-/sveineprøve. Fristane gjeld både elektronisk og manuelle bilag. Datoane er meint som absolutt siste frist, og er dato for når fagopplæring skal ha mottatt bilaga.

Vestland fylkeskommune har to utbetalingsdatoar i løpet av ein månad.

Oversikta for lønsfristar 2021

Lønsslipp på mobil

Vestland fylkeskommune sender ikkje lønsslipp på papir, og du må difor finne lønsslippen digitalt.
Lønsslippen finn du ved å søke på: http://mvestland.bluegarden.net

Brukarmanual for pålogging til digital lønsslipp og korleis du får lønsslipp på mobil

Ta kontakt med fagopplæring dersom du er førstegongsbrukar og treng brukarnamn til pålogging.

Du vil får tilsendt eit eingongspassord for pålogging til mobilnummeret som er registrert på deg i HR-systemet vårt. Ta kontakt dersom telefonnummer, kontonummer eller andre opplysningar må endrast.

Prøvenemnda avlegg fag-/sveineprøve i heile fylke vårt og må difor reise langt. Dei som ikkje har moglegheit til å reise heim etter oppdrag kan bestille overnatting i nærleiken av prøvestaden.

Bestill på e-post

Bestillinga kan gjerast på e-post til Berg-Hansen som er Vestland fylkeskommune sitt reisebyrå. E-postadressa til Berg-Hansen er bestilling@berg-hansen.no

Innhald i bestillinga

Bestillinga må innehalde formål for reisa, kva ein ønskjer å bestille og kontaktopplysingar til den reisande. Nemnda må også ta med namn på kandidaten som ein er sensor for. Dette for at fagopplæring kan finne igjen personen i Vigo.

Dersom du treng fly eller leigebil må du ta kontakt med fagopplæring før du bestiller hos Berg-Hansen.

Tekst for bestillinga

Du kan bruke denne standardteksten for bestillingar:

Hei,

Ønskjer å bestille..... td. enkeltrom på Scandic Voss 16-18/3-2021.

Den reisande er:
Namn:
E-post:
Ansattnr:

Formål med reisa er.......t.d. fagprøve i kontor- og administrasjonsfaget
Namn på kandidat:

Faktura sendast etter avtale med Vestland fylkeskommune og skal føres på avtalen prøvenemndsarbeid.

Avdelingskode 7000600
Ressursnummer 26758
Bestillar er: ...............


Venleg helsing

Ved spørsmål

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med fagopplæring på telefon eller e-post.

Faktura som gjeld arbeid i prøvenemnda skal merkast med:

 • ressursnummer 
 • organisasjonsnummer
 • e-fakturaadresse 

Ressursnummeret er 26758.

Her finn du informasjon om korleis du skal sende faktura til Vestland fylkeskommune.

Ved tapt arbeidsforteneste kan det rettast krav for:

Sjølvkost løn samt sosiale kostnadar, inkludert feriepengar og arbeidsgivaravgift. Fylkeskommuna krev stadfesting frå revisor eller rekneskapsførar (i offentlege verksemder frå lønsavdeling) som eit vedlegg til fakturaen.
Det kan ikkje rettast krav med moms fordi løn ikkje er momspliktig.

Faktura skal innehalde følgjande opplysningar

 • Organisasjonsnummer
 • Bankkontonummer
 • Ressursnummer
 • Kven det sendast krav for (namn på leiar/medlem i nemnda)
 • Namn og fødselsdato på kandidat
 • Dato for oppdrag i prøvenemnda

Faktura skal sendast som e-faktura og ikkje direkte til fylket eller til enkeltpersonar. Opplysningar som er knytte til oppdrag i prøvenemnda skal ikkje sendast i eiga sending, men som vedlegg til faktura.

Utgiftar som ikkje er tapt arbeidsforteneste, for eksempel km, bompengar, parkering, honorar og liknande, skal medlemmen av prøvenemnda registrere i elektronisk reiserekning.

Faktura må sendast umiddelbart og seinast innan utløpet av kalenderåret. Faktura blir ikkje behandla før fylket har motteke protokoll i retur frå prøvenemnda.

Enkeltpersonføretak skal sende krav om tapt arbeidsforteneste i reiserekningssystemet.