Prøvenemnd

Som medlem i prøvenemnda har du ansvar for å planlegge og gjennomføre fag- og sveineprøvar. Dette inneber mellom anna godkjenning av prøvestader og vurdering av kandidatane som skal opp til avsluttande prøvar.

På de sida finn du blant anna nettkurs for prøvenemndsmedlem og informasjon om korleis du sender reiserekning og faktura.

På Utdanningsdirektoratet sine sider finn du nærare informasjon om blant anna habilitetsvurdering og andre tips og råd for korleis du best kan gå fram for å halde fag- og sveineprøver. Gå til Utdanningsdirektoratet sine sider.  

Opnar for gjennomføring av fag- og sveineprøvar

Situasjonen med spreiing av koronavirus har konsekvensar for gjennomføring av fag- og sveineprøvar. I mange bransjar og fag er det ikkje mogleg eller forsvarleg å avvikle prøvar, medan det i andre kan gå heilt fint. Vestland fylkeskommune har bestemt å opne for gjennomføring av fag- og sveineprøvar der det er mogleg. Dette gjeld også innan Bergen kommune i perioden med auka smitteverntiltak.

Prøvenemndene må i kvart tilfelle vurdere i samråd med prøvestad og kandidat om det er mogleg og forsvarleg å gjennomføre prøven. Gjeldande nasjonale føringar for smittevern skal alltid vere ein del av denne vurderinga.

Det er ein føresetnad at alle som skal vere til stades på prøven må vere heilt friske og at prøven kan gjennomførast i tråd med nasjonale føringar for smittevern. Prøvenemndsmedlemmane må vere fysisk til stades på prøven, det finst diverre ingen heimel for å gjennomføre prøvar digitalt via skype eller liknande.

Om medlemmane i prøvenemndene sjølve er hindra frå å gjennomføre prøvar fordi dei til dømes er i karantene, har omsorgsoppgåver for born som ikkje går i skule eller i barnhage, eller at arbeidsgjevar ikkje har moglegheit til å gi fri, må prøven utsetjast. Det same gjeld om medlemmane i prøvenemndene anten sjølve er i risikogruppa, har ein samfunnskritisk funksjon, eller er hindra av lokale reiserestriksjonar.

Sjekkliste for smitterverntiltak (pdf)

Sjekkliste for smitterverntiltak (docx)

Kurs for prøvenemnd og instruktør/fagleg leiar er avlyst

Vestland fylkeskommune avlyser alle kurs, konferansar og samlingar i eigen regi fram til påske. Dette vert gjort for å forseinke og avgrense utbrotet av koronasmitte. Aktivitetane det her er snakk om, vert ikkje vurderte som naudsynte eller kritiske å gjennomføre den næraste tida. 

Godkjenning av nye oppmeldingar til fag- og sveineprøvar

For at prøvearbeidet skal komme gang så raskt som mogleg etter at situasjonen har normalisert seg, vil vi halde fram med å godkjenne og sende ut oppmeldingar til prøvenemndene.

Protokoll for utsette prøvar

Vi ber om at leiar for prøvenemnda ikkje sender protokollar for prøvar som blir utsette tilbake før prøven er gjennomført.

Dekning av utgifter til utsette prøvar

Prøvenemndsmedlemmar som har hatt utgifter til planlegging av prøvar som blir utsette, får dekka dei faktiske utgiftene dei har hatt i samband med planlegginga.

Meir informasjon

Om du har spørsmål, kan du ringe 51 20 71 16 eller sende e-post til provenemnd@vlfk.no 

Vestland fylkeskommune går no over til digital prøveadministrasjon for prøvenemnder. Det betyr at du ikkje lenger vil få oppmeldingar og prøveprotokollar til fag-, sveine- og kompetanseprøvar i posten eller i Altinn. Du vil heller ikkje trenge å returnere fysiske protokollar til oss.

Kva er digital prøveadministrasjon?

Både leiarar og medlemmar i prøvenemndene vil få oversikt over godkjende oppmeldingar og prøveprotokollar i VIGO bedrift. Leiar i prøvenemnda fordeler oppmeldingane vidare til dei i nemnda som skal gjennomføre  prøven. Den som er leiar for sjølve prøven har ansvar for å registrere prøvedato og resultat i den digitale protokollen i VIGO bedrift. Når prøven er gjennomført skal både leiar for prøven og prøvenemndsmedlemmen  signere protokollen digitalt.

Opplæring i digital prøveadministrasjon

Brukarrettleiing for digital prøveadministrasjon finn de her: https://ist.guidecloud.se/1343.guide

Vi er tilgjengelege for å svare på spørsmål og yte brukarstøtte. Om noko er uklart, er det berre å ta kontakt.

Logg inn i VIGO bedrift og oppdater personleg informasjon

Alle, både leiar og medlem i nemnda, skal logge seg inn her: www.vigobedrift.no med MinID/Id-porten.  Alle må sørge for at dei er registrert med rett e-postadresse og mobiltelefonnummer.

Du finn informasjon om MinID/Id-porten på denne sida: http://eid.difi.no/

Digital signering av protokoll

Når prøven er gjennomført, skal begge som var til stades på prøven signere protokollen digitalt med MinID/Id-porten.  Du få ein e-post med lenke til signaturoppdraget. Om du ikkje får e-post, kan du  logge deg på Posten sin signeringsportal på denne lenka: https://signering.posten.no/

Oppmeldingar som er sendt ut tidlegare

Du som er leiar i ei prøvenemnd vil finne alle oppmeldingar i VIGO bedrift, også dei du har fått tilsendt i posten eller i Altinn. Vi set pris på at de tek i bruk digital prøveadministrasjon på så mange prøvar som mogleg.

Når prøven ikkje er bestått, skal du laste opp vedlegg

Når fag-,sveine- eller kompetanseprøven ikkje er bestått, skal du fylle ut tilleggsprotokoll og legge ved dokumentasjon frå prøven. Tilleggsprotokollen skal lastast opp som vedlegg til protokollen. Det er ikkje krav om at denne har fysisk signatur når den blir sendt inn via VIGO bedrift. Den digitale signaturen vil omfatte sjølve protokollen og alle vedlegg. Om det er anna dokumentasjon i digitalt format som skal leggjast ved, kan det også lastast opp saman med protokollen. Dokumentasjon som ikkje er digital, må sendast i posten.

Du treng ikkje å laste opp vedlegg om prøven er bestått. Dei som er til stades på prøven må sørge for at dokument som inneheld personopplysningar og annan sensitiv informasjon blir makulert på ein forsvarleg måte.

 

 

 

Det er to kurs alle som er med i ei prøvenemnd må ta:

1. Nettbasert introduksjonskurs


Vestland fylkeskommune sender ut ei personleg lenke for gjennomføring av det nettbaserte introduksjonskurset til alle som er medlem av ei prøvenemnd.

De som er registrert og har fått personleg lenkje til kurset kan logge dykk på her.

Om du er medlem i ei prøvenemnd og ikkje har fått tilsendt ei personleg lenke til nettkurset, må du ta kontakt med Hege Osebakken på epost: hege.osebakken@vlfk.no

Andre interesserte som ønskjer å gjennomføre introduksjonskurs for prøvenemnder kan òg ta kontakt med Hege Osebakken på epost.

2. Dagskurs

Du må ha gjennomført det nettbaserte introduksjonskurset før du kan ta det påkrevd dagskurs.

Meir informasjon om dagskurs og påmelding.

Reiserekningar blir ikkje behandla før fylket har mottatt prøveprotokoll og gyldig dokumentasjon i retur. Du må sende inn bilag på alle utlegg med raud tekst.

Her loggar du deg inn i AD-travel for å sende reiserekningar.

Brukermanual for utfylling av reiserekning i AD-travel

Godtgjersla for prøvenemnda skal dekke:

  • Informasjon til prøvekandidat og lærebedrift
  • Inspeksjon av prøvestad
  • Utarbeiding av oppgåver og vurderingskriterium for prøva
  • Føring av prøveprotokoll/tilleggsprotokoll jf. Forskrift til opplæringslova §3-57
  • Samordning og innsending av protokoll og reiserekning til fylkeskommunen

Gjeldande satsar for godtgjersle for prøvenemndsdeltaking er:

  • Leiar av prøvenemnda kr 2000 per kandidat
  • Medlem av prøvenemda kr 1500 per kandidat
  • Koordinator i prøvenemnda kr 100 per kandidat

 

Faktura som gjeld arbeid i prøvenemnda skal merkast med:
›ressursnummer 
›organisasjonsnummer
›e-fakturaadresse 

Ressursnummeret er 26758.

Her finn du informasjon om korleis du skal sende faktura til Vestland fylkeskommune.

Ved tapt arbeidsforteneste kan det rettast krav for:

Sjølvkost løn samt sosiale kostnadar, inkludert feriepengar og arbeidsgivaravgift. Fylkeskommuna krev stadfesting frå revisor eller rekneskapsførar (i offentlege verksemder frå lønsavdeling) som eit vedlegg til fakturaen.
Det kan ikkje rettast krav med moms fordi løn ikkje er momspliktig.

Faktura skal innehalde følgjande opplysningar
›Organisasjonsnummer
›Bankkontonummer
›Ressursnummer
›Kven det sendast krav for (namn på leiar/medlem i nemnda)
›Namn og fødselsdato på kandidat
›Dato for oppdrag i prøvenemnda

Faktura skal sendast som e-faktura og ikkje direkte til fylket eller til enkeltpersonar. Opplysningar som er knytte til oppdrag i prøvenemnda skal ikkje sendast i eiga sending, men som vedlegg til faktura.

Utgiftar som ikkje er tapt arbeidsforteneste, for eksempel km, bompengar, parkering, honorar og liknande, skal medlemmen av prøvenemnda registrere i elektronisk reiserekning.

Faktura må sendast umiddelbart og seinast innan utløpet av kalenderåret. Faktura blir ikkje behandla før fylket har motteke protokoll i retur frå prøvenemnda.

Enkeltpersonføretak skal sende krav om tapt arbeidsforteneste i reiserekningssystemet.

Dersom kandidaten ikkje består fag-/sveineprøva, skal prøvenemnda skrive ein tilleggsprotokoll.  Tilleggsprotokollen skal underskrivast av begge prøvenemndsmedlemmane og sendast inn saman med protokollen.

Her er eit døme på ein tilleggsprotokoll som kan lastast ned.

Tilleggsprotokoll (pdf)