Prøvenemnd

Som medlem i prøvenemnda har du ansvar for å planlegge og gjennomføre fag- og sveineprøvar. Dette inneber mellom anna godkjenning av prøvestader og vurdering av kandidatane som skal opp til avsluttande prøver.

På denne sida finn du blant anna nettkurs for prøvenemndsmedlem og informasjon om korleis du sender reiserekning og faktura.

På Utdanningsdirektoratet sine sider finn du nærare informasjon om blant anna habilitetsvurdering og andre tips og råd for korleis du best kan gå fram for å halde fag- og sveineprøver. Gå til Utdanningsdirektoratet sine sider.  

Vestland fylkeskommune går no over til digital prøveadministrasjon for prøvenemnder. Det betyr at du ikkje lenger vil få oppmeldingar og prøveprotokollar til fag-, sveine- og kompetanseprøvar i posten eller i Altinn. Du vil heller ikkje trenge å returnere fysiske protokollar til oss.

Kva er digital prøveadministrasjon?

Både leiarar og medlemmer i prøvenemndene vil få oversikt over godkjende oppmeldingar og prøveprotokollar i VIGO bedrift. Leiar i prøvenemnda fordeler oppmeldingane vidare til dei i nemnda som skal gjennomføre prøven.

Den som er leiar for sjølve prøven har ansvar for å registrere prøvedato og resultat i den digitale protokollen i VIGO bedrift.

Når prøven er gjennomført skal både leiar for prøven og prøvenemndsmedlemmen  signere protokollen digitalt.

Opplæring i digital prøveadministrasjon

Brukarrettleiing for digital prøveadministrasjon finn de her: https://ist.guidecloud.se/1343.guide

Vi er tilgjengelege for å svare på spørsmål og yte brukarstøtte. Om noko er uklart, er det berre å ta kontakt.

Logg inn i VIGO bedrift og oppdater personleg informasjon

Alle, både leiar og medlem i nemnda, skal logge seg inn her på Vigo Bedrift med MinID/Id-porten.  Alle må sørge for at dei er registrert med rett e-postadresse og mobiltelefonnummer.

Du finn informasjon om MinID/Id-porten på nettsida til Difi.

Digital signering av protokoll

Når prøven er gjennomført, skal begge som var til stades på prøven signere protokollen digitalt med MinID/Id-porten.  Du få ein e-post med lenke til signaturoppdraget.

Om du ikkje får e-post, kan du  logge deg på Posten sin signeringsportal

Oppmeldingar som er sendt ut tidlegare

Du som er leiar i ei prøvenemnd vil finne alle oppmeldingar i VIGO bedrift, også dei du har fått tilsendt i posten eller i Altinn. Vi set pris på at de tar i bruk digital prøveadministrasjon på så mange prøver som mogleg.

Når prøven ikkje er bestått, skal du laste opp vedlegg

Når fag-,sveine- eller kompetanseprøven ikkje er bestått, skal du fylle ut tilleggsprotokoll og legge ved dokumentasjon frå prøven.

Tilleggsprotokollen skal lastast opp som vedlegg til protokollen. Det er ikkje krav om at denne har fysisk signatur når den blir sendt inn via VIGO bedrift. Den digitale signaturen vil omfatte sjølve protokollen og alle vedlegg.

Om det er anna dokumentasjon i digitalt format som skal leggjast ved, kan det også lastast opp saman med protokollen. Dokumentasjon som ikkje er digital, må sendast i posten.

Du treng ikkje å laste opp vedlegg om prøven er bestått. Dei som er til stades på prøven må sørge for at dokument som inneheld personopplysningar og annan sensitiv informasjon blir makulert på ein forsvarleg måte.

Dersom prøvenemnda ser at kandidaten ligg an til å få karakteren ikkje-bestått skal fag-/sveineprøva likevel fullførast.

Dersom kandidaten ikkje består fag-/sveineprøva, skal desse dokumenta sendast fylkeskommunen via vigobedrift.no:

 • Oppgåva
 • Vurderingskriterier
 • Kandidaten sitt svar på oppgåva
 • Prøveprotokoll
 • Tilleggsprotokoll

Tilleggsprotokollen skal underskrivast av begge prøvenemndsmedlemmane.

Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han gir eit godt bilde av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling.

I tilleggsprotokollen skal prøvenemnda skrive si vurdering av fagprøven og grunngi karakteren ikkje-bestått. Hugs å skrive tydeleg og utfyllande, helst ved bruk av pc.

Her er eit døme på ein tilleggsprotokoll som kan lastast ned:

Tilleggsprotokoll (pdf)

Opplæringa av prøvenemda er to-delt: 

1. E-læringskurs


Vestland fylkeskommune sender ut ei personleg lenke for gjennomføring av det e-læringskurset til alle som er medlem av ei prøvenemnd.

De som er registrert og har fått personleg lenkje til kurset kan logge dykk på her.

Om du er medlem i ei prøvenemnd og ikkje har fått tilsendt ei personleg lenke til kurset, må du ta kontakt med Ingunn Olaug Wik Djønne på e-post Ingunn.Olaug.Wik.Djonne@vlfk.no

Andre interesserte som ønskjer å gjennomføre e-læringskurset for prøvenemnder kan også ta kontakt med Ingunn Olaug Wik Djønne på e-post.

2. Dagskurs/webinar

Du må ha gjennomført e-læringskurset før du kan ta dette påkrevde dagskurset. På grunn av koronasituasjonen blir det no gjennomført kurs som webinar.  

Oversikt over kommande webinar. Vi set opp nye datoar og fag fortløpande.

Reiserekningar blir ikkje behandla før vi har mottatt prøveprotokoll og gyldig dokumentasjon i retur.

Du må sende inn bilag på alle utlegg med raud tekst i AD-travel. 

Skjema for godtgjersler og lønn


Innlogging i AD-travel

Her loggar du deg inn i AD-travel for å sende reiserekningar.

Brukermanual for utfylling av reiserekning i AD-travel


Godtgjersla for prøvenemnda skal dekke:

 • Informasjon til prøvekandidat og lærebedrift
 • Inspeksjon av prøvestad
 • Utarbeiding av oppgåver og vurderingskriterium for prøva
 • Føring av prøveprotokoll/tilleggsprotokoll jf. Forskrift til opplæringslova §3-57
 • Samordning og innsending av protokoll og reiserekning til fylkeskommunen


Gjeldande satsar for godtgjersle for prøvenemndsdeltaking er:

 • Leiar av prøvenemnda kr 2000 per kandidat
 • Medlem av prøvenemda kr 1500 per kandidat
 • Koordinator i prøvenemnda kr 100 per kandidat

 

Reiserekning skal sendast inn fortløpande etter ferdig avlagt fag-/sveineprøve. Fristane gjeld både elektronisk og manuelle bilag.

Datoane er meint som absolutt siste frist og er dato for når rekninga skal vere godkjent av attesterar og og anvist til løn innan kl.1500 på frist dagen. Alle bilaga skal sendast elektronisk som vedlegg i AD-travel.

Vestland fylkeskommune har to utbetalingsdatoar i løpet av ein månad.

Oversikta for lønsfristar 2022

Lønsslipp på mobil

Vestland fylkeskommune sender ikkje lønsslipp på papir, og du må difor finne lønsslippen digitalt.
Lønsslippen finn du ved å søke på: http://mvestland.bluegarden.net

Brukarmanual for pålogging til digital lønsslipp og korleis du får lønsslipp på mobil

Ta kontakt med fagopplæring dersom du er førstegongsbrukar og treng brukarnamn til pålogging.

Du vil får tilsendt eit eingongspassord for pålogging til mobilnummeret som er registrert på deg i HR-systemet vårt. Ta kontakt dersom telefonnummer, kontonummer eller andre opplysningar må endrast.

Prøvenemnda avlegg fag-/sveineprøve i heile fylke vårt og må difor reise langt. Dei som ikkje har moglegheit til å reise heim etter oppdrag kan bestille overnatting i nærleiken av prøvestaden.

Bestill på e-post

Bestillinga kan gjerast på e-post til Berg-Hansen som er Vestland fylkeskommune sitt reisebyrå. E-postadressa til Berg-Hansen er bestilling@berg-hansen.no

Innhald i bestillinga

Bestillinga må innehalde formål for reisa, kva ein ønskjer å bestille og kontaktopplysingar til den reisande. Nemnda må også ta med namn på kandidaten som ein er sensor for. Dette for at fagopplæring kan finne igjen personen i Vigo.

Dersom du treng fly eller leigebil må du ta kontakt med fagopplæring før du bestiller hos Berg-Hansen.

Tekst for bestillinga

Du kan bruke denne standardteksten for bestillingar:

Hei,

Ønskjer å bestille..... td. enkeltrom på Scandic Voss 16-18/3-2021.

Den reisande er:
Namn:
E-post:
Ansattnr:

Formål med reisa er.......t.d. fagprøve i kontor- og administrasjonsfaget
Namn på kandidat:

Faktura sendast etter avtale med Vestland fylkeskommune og skal føres på avtalen prøvenemndsarbeid.

Avdelingskode 7000600
Ressursnummer 26758
Bestillar er: ...............


Venleg helsing

Ved spørsmål

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med fagopplæring på telefon eller e-post.

Faktura som gjeld arbeid i prøvenemnda skal merkast med:

 • ressursnummer 
 • organisasjonsnummer
 • e-fakturaadresse 

Ressursnummeret er 26758.

Her finn du informasjon om korleis du skal sende faktura til Vestland fylkeskommune.

Ved tapt arbeidsforteneste kan det rettast krav for:

Sjølvkost løn samt sosiale kostnadar, inkludert feriepengar og arbeidsgivaravgift. Fylkeskommuna krev stadfesting frå revisor eller rekneskapsførar (i offentlege verksemder frå lønsavdeling) som eit vedlegg til fakturaen.
Det kan ikkje rettast krav med moms fordi løn ikkje er momspliktig.

Faktura skal innehalde følgjande opplysningar

 • Organisasjonsnummer
 • Bankkontonummer
 • Ressursnummer
 • Kven det sendast krav for (namn på leiar/medlem i nemnda)
 • Namn og fødselsdato på kandidat
 • Dato for oppdrag i prøvenemnda

Faktura skal sendast som e-faktura og ikkje direkte til fylket eller til enkeltpersonar. Opplysningar som er knytte til oppdrag i prøvenemnda skal ikkje sendast i eiga sending, men som vedlegg til faktura.

Utgiftar som ikkje er tapt arbeidsforteneste, for eksempel km, bompengar, parkering, honorar og liknande, skal medlemmen av prøvenemnda registrere i elektronisk reiserekning.

Faktura må sendast umiddelbart og seinast innan utløpet av kalenderåret. Faktura blir ikkje behandla før fylket har motteke protokoll i retur frå prøvenemnda.

Enkeltpersonføretak skal sende krav om tapt arbeidsforteneste i reiserekningssystemet.

Her finn du ei oversikt over saksgangen frå du blir meldt opp til fagprøve og til du og lærebedrifta får resutlatet.

Forklaringar
 • Når vi skriv lærling meiner vi lærling, lærekandidat, praksisbrevkandidat og fagbrev på jobb-kandidat
 • Når vi skriv bedrift meiner vi lærebedrift eller opplæringskontor
 • Når vi skriv prøve omhandlar det fag-/ sveine- og kompetanseprøve

Lærling

Lærling
Fylkeskommunen
Lærling og lærebedrift må sjekke at all teori er bestått.  
Lærebedriften melder lærlingen opp til prøve ca 6 månader før kontraktslutt  
  Fylkeskommunen sender automatisk kvittering på at oppmeldinga er motteken til lærling med kopi til lærebedrift.
Informasjon om krav til teori og moglegheit for å søke om tilrettelegging av fag-sveine prøve
  Fylkeskommunen godkjenner oppmelding ca. 4 mnd. før kontraktslutt og sender vedtak til lærling med kopi til lærebedrift
  Godkjent oppmelding blir sendt til prøvenemnd
  Prøvenemnd tek kontakt med opplæringsstaden og avtaler prøvetid, -stad og innhald.
Bedrift kan inntil 14 dagar før prøven melde relevant innhald til prøvenemnda.
Kandidaten skal ha skriftleg varsel om prøve 14 dagar før prøvestart.
  Prøvenemnda gjennomfører og vurderer prøven og sender resultatet til fylkeskommunen.
Prøvenemnda har ei oppsummerande samtale etter prøven og formidlar resultatet til kandidaten.
  Fylkeskommunen sender skriftleg melding om resultat til lærling med kopi til lærebedrift/opplæringskontor
  Fylkeskommunen sender ut vitnemål eller kompetansebevis til lærling
  Fylkeskommunen sender ut fag-/sveinebrev evt. inviterer til utdeling
Lærling og bedrift mottek skriftleg resultat om at prøven ikkje er bestått med tilleggsprotokoll.  

Lærling har klagefrist på tre veker frå han har motteke skriftleg melding om resultat.

Merk at du berre kan klage på fag-/sveineprøven dersom du har fått resultat ikkje bestått.

Du kan lese meir om klage under overskrifta "Bestod du ikkje prøven?" på denne sida.

 
Om lærlingen ikkje vil klage, melder lærebedrifta opp til 2. gongs prøve  
  Fylkeskommunen godkjenner oppmelding og sender oppmelding til prøvenemnd, ca 3 vekers sakshandsamingstid
  Gjennomføring, sjå 1. gongs prøve.Her finn du ei oversikt over saksgangen frå du blir meldt opp til fagprøve og til du og lærebedrifta får resutlatet.

Forklaringar
 • Når vi skriv bedrift meiner vi lærebedrift eller opplæringskontor
 • Når vi skriv prøve omhandlar det fag-/ sveine- og kompetanseprøve

Praksiskandidat

Praksiskandidat
Fylkeskommunen
Teori må være bestått i forkant av oppmelding til fagprøve.  
Melder seg opp og tek teoretisk eksamen, oppmeldingsfrist 1.2 om våren, 15.9 om hausten
Vlfk.no/praksiskandidat
 
Betaler oppmeldingsavgift og melder seg opp til praktisk prøve på vlfk.no/praksiskandidat, ingen frist Sakshandingstid på 4 - 6 mnd.
Fylkeskommunen sender automatisk kvittering på at oppmeldinga er motteken.
  Praksiskandidaten får vedtak om at oppmeldinga er godkjent.
Godkjent oppmelding blir sendt til prøvenemnd
  Prøvenemnd tek kontakt med kandidaten og avtaler prøvetid -stad og innhald
Praksiskandidaten må sjølv dekkje utgifter til prøve gjennomføring  
  Prøvenemnda gjennomfører og vurderer prøven og sender resultatet til fylkeskommunen
  Prøvenemnda har ei oppsummerande samtale etter prøven og formidlar resultatet til kandidaten.
  Fylkeskommunen sender melding om resultatet til kandidaten
  Fylkeskommunen sender ut kompetansebevis
  Fylkeskommunen sender ut fag-/sveinebrev evt. inviterer til utdeling
Praksiskandidat mottek skriftleg melding om at prøve ikkje er bestått med tilleggsprotokoll.
Klagefristen er tre veker. Merk at du berre kan klage på fag-/sveineprøven dersom du har fått resultat ikkje bestått.
Du kan lese meir om klage under overskrifta "Bestod du ikkje prøven?" på denne sida.
 
Praksiskandidaten kan melde seg til 2. gongs prøve tidlegast 6 månader etter at han var oppe til prøve  
  Saksbehandlingstid 4 -6 mnd
  Gjennomføring, sjå 1. gongs prøve.