Prøvenemnd

Som medlem i prøvenemnda har du ansvar for å planlegge og gjennomføre fag- og sveineprøvar. Dette inneber mellom anna godkjenning av prøvestader og vurdering av kandidatane som skal opp til avsluttande prøvar.

På de sida finn du blant anna nettkurs for prøvenemndsmedlem og informasjon om korleis du sender reiserekning og faktura.

På Utdanningsdirektoratet sine sider finn du nærare informasjon om blant anna habilitetsvurdering og andre tips og råd for korleis du best kan gå fram for å halde fag- og sveineprøver. Gå til Utdanningsdirektoratet sine sider.  

Start nettbasert kurs for nye medlemmar av prøvenemnda

Fortsette kurset dersom du allereie er registrert brukar

Når du loggar deg på for å gjere kurset ferdig, er det mobilnummeret du registrerte deg med som er ditt brukarnamn.

Reiserekningar blir ikkje behandla før fylket har mottatt prøveprotokoll og gyldig dokumentasjon i retur. Du må sende inn bilag på alle utlegg med raud tekst.

Brukermanual for utfylling av reiserekning i AD-travel

Godtgjersla for prøvenemnda skal dekke:

  • Informasjon til prøvekandidat og lærebedrift
  • Inspeksjon av prøvestad
  • Utarbeiding av oppgåver og vurderingskriterium for prøva
  • Føring av prøveprotokoll/tilleggsprotokoll jf. Forskrift til opplæringslova §3-57
  • Samordning og innsending av protokoll og reiserekning til fylkeskommunen

Gjeldande satsar for godtgjersle for prøvenemndsdeltaking er:

  • Leiar av prøvenemnda kr 2000 per kandidat
  • Medlem av prøvenemda kr 1500 per kandidat
  • Koordinator i prøvenemnda kr 100 per kandidat

 

Faktura som gjeld arbeid i prøvenemnda skal merkast med:
›ressursnummer 
›organisasjonsnummer
›e-fakturaadresse 

Ved tapt arbeidsforteneste kan det rettast krav for:

Sjølvkost løn samt sosiale kostnadar, inkludert feriepengar og arbeidsgivaravgift. Fylkeskommuna krev stadfesting frå revisor eller rekneskapsførar (i offentlege verksemder frå lønsavdeling) som eit vedlegg til fakturaen.
Det kan ikkje rettast krav med moms fordi løn ikkje er momspliktig.

Faktura skal innehalde følgjande opplysningar
›Organisasjonsnummer
›Bankkontonummer
›Ressursnummer
›Kven det sendast krav for (namn på leiar/medlem i nemnda)
›Namn og fødselsdato på kandidat
›Dato for oppdrag i prøvenemnda

Faktura skal sendast som e-faktura og ikkje direkte til fylket eller til enkeltpersonar. Opplysningar som er knytte til oppdrag i prøvenemnda skal ikkje sendast i eiga sending, men som vedlegg til faktura.

Utgiftar som ikkje er tapt arbeidsforteneste, for eksempel km, bompengar, parkering, honorar og liknande, skal medlemmen av prøvenemnda registrere i elektronisk reiserekning.

Faktura må sendast umiddelbart og seinast innan utløpet av kalenderåret. Faktura blir ikkje behandla før fylket har motteke protokoll i retur frå prøvenemnda.

Enkeltpersonføretak skal sende krav om tapt arbeidsforteneste i reiserekningssystemet.