Fagbrev på jobb

Vi visar til tidlegare melding om stans i teikning av nye kontraktar i ordninga fagbrev på jobb.

Fylkeskommunen har fått tildelt ekstraordinære midlar som følgje av COVID-19. Deler av midlane er øyremerka fagbrev på jobb. Det blir no opna opp for å handsame søknader som var registrert før vedtaket blei fatta i mars og som ikkje har fått signert kontrakt frå fylkeskommunen enno.

Dei bedriftene det gjelder tar vi direkte kontakt med.

Vi presiserer at det førebels ikkje er mogeleg å sende inn nye søknader til kontrakt i ordninga fagbrev på jobb.

Her finn de vedtaket frå mars 2020.