Fagbrev på jobb

Fylkesutvalet har løyvd fem millionar kroner frå statlege tilskot til ordninga Fagbrev på jobb. Tilsette som er permitterte eller står i fare for å bli permittert, blir prioritert.

Fagbrev på jobb er ei opplæringsordning for vaksne arbeidstakarar som ønskjer å gjennomføre opplæring fram til fagbrev i bedrifta dei er tilsett i. Du må ha to års relevant yrkeserfaring for å starte opplæringa.

Bedrifter som er råka av korona kan søkje om midlar for å finansiere Fagbrev på jobb for eigne tilsette. Tilsette som er permitterte vil bli prioritert.

Bedrifta må vere godkjent som lærebedrift.

Nye lærebedrifter kan søkje om godkjenning til fylkeskommunen. Les meir om korleis du blir godkjent lærebedrift

Lærebedriftene får lærlingtilskot for kandidaten per månad. Satsen er den same som for vaksne lærlingar (basis II tilskot). Sjå satsar hos Utdanningsdirektoratet.

Kandidaten må:

 • ha minst to års arbeidserfaring i minst 80 prosent stilling i det aktuelle lærefaget
 • vere tilsett i lærebedrifta som søkjer, og ha arbeidsavtale som dekker heile læretida
 • ha fullført grunnskuleopplæring eller vere realkompetansevurdert til bestått
 • snakke og skrive norsk på linje med andre lærlingar og faglærde i faget

For kandidatar som ikkje har hatt heiltidsstilling, må praksisen reknast om til prosent av ein full stilling.

Kandidatar som har utfordringar med norsk: Kravet til ordninga er B1-nivå i lesing og skriving.

 

Opplæringa i bedrift skal vare i minst eitt år.

Realkompetansevurderinga eller bedriftas eigen vurdering av kandidaten blir grunnlaget for kor lang opplæringstida i bedrift skal vere.

Bedrifta bør sende inn anbefaling til læretid saman med kontrakten.

Maksimal opplæringslengde for tilsette i heiltidsstillingar er 3 år. Unntaket er lærefag med 4,5 års ordinær læretid der maksimal opplæringslengde er 3,5 år.

Opplæringa i bedrift skal ta utgangspunkt i den ordinære læreplanen for Vg3 i faget. I utgangspunktet skal alle kompetansemåla som er beskrive i læreplanen gjennomførast.

Dersom kandidaten er realkompetansevurdert, skal dei måla som er vurdert som gjennomført utelatast frå opplæringsplanen til kandidaten.

Bedrifta skal gi kandidaten opplæring tilsvarande den opplæringa lærlingar i faget får.

Kandidatane har dei same rettane som andre medarbeidarar i bedrifta.

Eksamen

Alle må avleggje og bestå ein 5-timars skriftleg eksamen i faget før bedrifta melder kandidaten opp til fag- eller sveineprøve.

Nokre fag har to eksamenar som må vere bestått før oppmelding til fagprøve.

Fagprøve

Lengda på fagprøven varierer frå fag til fag, men er alltid ein omfattande praktisk oppgåve som inkluderer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eit heilt stykke arbeid.

Dei som teiknar kontrakt om fagbrev på jobb får behalde den vanlege løna si.

Dersom ein kandidat sluttar i bedrifta, blir kontrakten om fagbrev på jobb automatisk avslutta.

Slik går de fram for å inngå kontrakt om fagbrev på jobb:

 1. Gjer avtale med arbeidsgjevar
  Mal for avtale om fagbrev på jobb.
  Kandidatar for fagbrev på jobb må starte med å avklare med arbeidsgjevar om denne opplæringsordninga er aktuell. Når begge partar er einig om å inngå ein kontrakt for opplæringa, kan de planlegge vegen vidare.

 2. Lag ein plan for opplæring i bedrift
  Bedrifta og kandidaten må utarbeide ein plan for opplæringa kandidaten skal få. Lærebedrifta har ansvaret for å sette opp og gjennomføre opplæringsplanen. Denne skal ta utgangspunkt i læreplanen for faget og eventuelt den kompetansen som er dokumentert gjennom realkompetansevurderinga eller tidlegare dokumentert erfaring i faget.

 3. Fyll ut søknad
  Avtale om fagbrev på jobb, arbeidsavtale og dokumentasjon på arbeidserfaring skal registrerast elektronisk.