Fagbrev på jobb

Tidlegare har det vore mogeleg å teikne kontrakt i ordninga Fagbrev på jobb, både i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det vert no mellombels stans i teikning av nye kontraktar i denne ordninga.

Det er fordi rammene for drift skal handsamast politisk i nye Vestland fylkeskommune. Fylkeskommunen vil gjennomføre kontraktar som er ferdig handsama og underteikna. 

Når saka er politisk handsama vil vi legge ut meir informasjon på denne sida.