Malar og verktøy

Verktøy for folkehelseoversikt i kommunane
Kommunen skal skaffe nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorane som kan verke inn på denne. Informasjon om folkehelse skal ligge til grunn for arbeid knytt til plan- og bygningslova, og vere eit grunnlag for planstrategien.

Det kan vere krevjande å sikre ein god prosess og å velje ut relevant statistikk. Fylkeskommunen skal understøtte lokalt folkehelsearbeid i kommunane. For å bistå kommunane med dette lovpålagde arbeidet, har Hordaland fylkeskommune utarbeidd eit verktøy for arbeidet.

Mal for handelsanalyse
Skal du søke om å etablere ein handelsverksemd med nytt eller samla bruksareal på meir enn 3000 m2 ,er det krav om at du må gjennomføre en handelsanalyse.

Dette skal ikkje vere ei marknadsundersøking, men ei analyse av ny handelsetablering i høve til regionale føringar. Gjennom handelsanalysen skal du sikre at saker som gjeld ny handelsetablering blir tilstrekkeleg opplyst før du tek ei avgjerd om etableringa er i tråd med målsetningar i Senterplanen. Handelsanalysen skal vere lettfatteleg og kunne etterprøvast.

Dei regionale retningslinjene for handel gir ei spesifisering av kva for vurderingspunkt handelsanalysen skal innehalde. Mal for handelsanalysar i Hordaland er utarbeidd på bakgrunn av desse vurderingspunkta.

Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA)
PANDA er eit økonomisk-demografisk modellsystem utvikla for bruk i regional analyse og overordna planlegging i fylke og samansluttingar av kommunar. Systemet kan også brukast på enkeltkommuner, men inneheld ikkje data eller modellar for grunnkrinsar, skulekrinsar, etc.

Våre rådgjevarar har lang erfaring i bruk av dette systemet, og kan rettleie i bruk av systemet etter nærare avtale.