Statistikk

Her finn du oversikt over ulike statistikktenester med tal frå Vestland.

Vestland – Statistikk og utviklingstrekk

Vestland – Statistikk og utviklingstrekk er ei samling av tal og fakta innafor eit breitt spekter av samfunnstema. Målet er å gje ei oversikt over dei mest sentrale utviklingstrekka innafor tema som demografi, næring, utdanning, kultur, levekår, helse og natur.

Vestland – Statistikk og utviklingstrekk er publisert som ein trykt versjon som kunnskapsgrunnlag til regional planstrategi/utviklingsplan for Vestland 2020-2024. Det er sett i gang eit arbeid med å gjere heile kunnskapsgrunnlaget digitalt.  

Les meir om Vestland – Statistikk og utviklingstrekk

Folkehelse

På sida for kunnskabsgrunnlag for folkehelse finn du resultat frå ungdataundesøkinga, frå folkehelseundersøkinga og frå barnefamiliepanelet. Det er og lenker til folkehelseoversikta, sjukdomsbyrdeanalyse, folkehelsebarometer og oppvekstbarometer for Vestland.

Lenke til kunnskapsgrunnlag for folkehelse

Klimadashbord

Klimadashbord viser klimagassutsleppa frå Vestland og kommunane. 

Lenke til klimadashbord.

Dashbord frå Grøn region Vestland 

Dashboard — Grøn Region Vestland 

Kunnskapsgrunnlag for kompetanse i arbeidslivet

Kunnskapsgrunnlaget er ei samling statistikk og analyser som seier noko om dagens arbeidsmarknad og venta utvikling framover. 

Lenke til Kunnskapsgrunnlag for kompetanse i arbeidslivet

Statistikk over tilskotsforvaltning

Lenke til dashboard for bedriftsintern opplæring (BIO-midlar)

Regional analyse for Vestland frå Telemarksforskning

Lenke til regional analyse for Vestland 2021 på telemarksforskning sine sider

Kommunefakta frå SSB

Lenke til kommunefakta på SSB sine sider

Ressursportal.no

Lenke til statistikk for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenester i kommunane på ressursportalen sine sider

Fremtidsverktøyet Norge 2040

Lenke til fremtidsverktøyet på KS sine sider

Samhandlingsbarometeret

Lenke til samhandlingsbarometeret sine sider

Statistikk over innvandring og integrering

Lenke til IMDI sine sider