Vestland – Statistikk og utviklingstrekk

Eit oppdatert og digitalt kunnskapsgrunnlag

                                             (trykk på pila for å utvide PowerBI til fullskjerm)

Vestland – Statistikk og utviklingstrekk er ei samling av tal og fakta innafor eit breitt spekter av samfunnstema. Målet er å gje ei oversikt over dei mest sentrale utviklingstrekka innafor tema som demografi, næring, utdanning, kultur, levekår, helse og natur.

Vestland – Statistikk og utviklingstrekk er publisert som ein trykt versjon som kunnskapsgrunnlag til regional planstrategi/utviklingsplan for Vestland.

Statistikksamlinga må oppdaterast laupande slik at den kontinuerleg kan vere aktuell for arbeidet med å setje retning og mål for dei planane og strategiane som skal utarbeidast for det nye fylket.

Difor har vi sett i gang eit arbeid med å gjere heile kunnskapsgrunnlaget digitalt.  

Per dags dato (01.07.21) er følgjande kapittel digitale:

1. Folk og busetting
2. Utdanning og kompetanse
3. Næring og økonomi
7. Samferdsle
8. Kultur