Vestland – Statistikk og utviklingstrekk

Vestland – Statistikk og utviklingstrekk er ei samling av tal og fakta innafor eit breitt spekter av samfunnstema. Målet er å gje ei oversikt over dei mest sentrale utviklingstrekka innafor tema som demografi, næring, utdanning, kultur, levekår, helse og natur.

Vestland – Statistikk og utviklingstrekk er publisert som ein trykt versjon som kunnskapsgrunnlag til regional planstrategi/utviklingsplan for Vestland 2020-2024.

Per dags dato (03.08.23) er følgjande kapittel digitale: