Reduksjon av utslepp

Fylkeskommune skal jobbe med at FN sine klima- og berekraftsmål vert nådd, for å sikre livsgrunnlaget til framtidige generasjonar.

For å lukkast med dette skal vi jobbe for ambisiøse kutt i klimagassutslepp og klimatilpasse samfunnet for dagens og framtidas klima. Denne samfunnsendringa på vegen til nullutsleppssamfunnet inkluderer også ei berekraftig forvalting av naturressursane som ligg i fylket, meir bruk av fornybar energi og meir effektiv bruk av energi.

Fylkeskommunen arbeider i mange sektorar og innan fleire fagområde. Miljø og klima påverkar i større eller mindre grad alle desse. Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne nasjonal og lokal politikk innanfor klima- og miljøfeltet. Dette inneber mellom anna å omsetje nasjonale klimamål til regionalt og lokalt nivå gjennom regional planlegging. Vi bidreg til ei klimavenleg utvikling av samfunnet gjennom regionale planar, rådgjeving, støtte til miljøsertifisering, løyver og andre finansieringsordningar m.m.

Tiltaksliste for kommunane

Fylkeskommunen har utarbeida eit førsteutkast på tiltaksliste for kommunar i Vestland. Du finn lista til høgre på sida her. Lista inneheld tiltak på vegen for nå mål om nullutslepp innan 2030, og vi ynskjer alle kommunane på lag i dette arbeidet.

Vi arbeider vidare med tiltakslista og ynskjer tilbakemeldingar på innspel, gode nettressursar og døme på kva kommunar har gjort for å redusere utslepp. Dersom du ser noko som kan passe inn på tiltakslista, kan du sende dette til ragnhild.berge.feidje@vlfk.no.