Reduksjon av utslepp

Fylkeskommune skal jobbe med at FN sine klima- og berekraftsmål vert nådd, for å sikre livsgrunnlaget til framtidige generasjonar.

For å lukkast med dette skal vi jobbe for ambisiøse kutt i klimagassutslepp og klimatilpasse samfunnet for dagens og framtidas klima. Denne samfunnsendringa på vegen til nullutsleppssamfunnet inkluderer også ei berekraftig forvalting av naturressursane som ligg i fylket, meir bruk av fornybar energi og meir effektiv bruk av energi.

Fylkeskommunen arbeider i mange sektorar og innan fleire fagområde. Miljø og klima påverkar i større eller mindre grad alle desse. Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne nasjonal og lokal politikk innanfor klima- og miljøfeltet. Dette inneber mellom anna å omsetje nasjonale klimamål til regionalt og lokalt nivå gjennom regional planlegging. Vi bidreg til ei klimavenleg utvikling av samfunnet gjennom regionale planar, rådgjeving, støtte til miljøsertifisering, løyver og andre finansieringsordningar m.m.