Kontrollutvalet

Kontrollutvalet skal føre kontroll med den fylkeskommunale forvaltninga på vegne av fylkestinget, og sjå til at fylkeskommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Kontrollutvalet gjev innstilling i revisjonssaker direkte til fylkestinget.

Utvalet skal gjennom arbeidet sitt bidra til at innbyggjarane og andre interessentar har tillit til Vestland fylkeskommune, og at fylkeskommunen leverer tenester og utfører mynde effektivt og målretta i samsvar med lov, forskrift og andre reglar, samt fylkestinget sine føresetnader og vedtak.

Kontrollutvalet skal framstå som eit kompetent, uavhengig, objektivt og synleg organ med høg integritet.

Medlemer

Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune har sju medlemer. Leiar, nestleiar og ein av medlemene blir valde blant fylkestinget sine medlemer. Leiar og fleirtalet i kontrollutvalet skal ikkje vera medlem av same parti eller tilhøyra same gruppe som fylkesordføraren.

Kontrollutvalet har normalt 8 - 9 ordinære møte i året. Møta i kontrollutvalet er opne for ålmenta.

NB! Kontrollutvalet må ikkje forvekslast med sekretariat for kontrollutvalet