Slik eig fylkeskomunen

Vestland fylkeskommune har innretta eigarstyringa si i tråd med kommunelova og KS sine tilrådingar for eigarstyring. Det er viktig at eigarstyringa er innretta slik at den bidreg til at fylkeskommunen når eigarskapsmåla sine.

Fylkeskommunen vedtek kvart år ei eigarskapsmelding som inneheld:

  • fylkeskommunen sin overordna eigarskapspolitikk
  • fylkeskommunen sine forventningar til selskapa og prinsipp fylkeskommunen vil styre ut frå
  • korleis fylkeskommunen si eigarstyring skal og kan skje
  • ei verksemdsoversikt med eigen omtale av kvar verksemd

Eigeskapsmeldingar

Eigarstrategiar

For desse selskapa har fylkeskommunen i tillegg utarbeidd eigne eigarstrategiar: