Slik eig fylkeskomunen

Vestland fylkeskommune har innretta eigarstyringa si i tråd med kommunelova og KS sine tilrådingar for eigarstyring. Det er viktig at eigarstyringa er innretta slik at den bidreg til at fylkeskommunen når eigarskapsmåla sine.

Fylkeskommunen vedtek ein gong i valperioden ei eigarskapsmelding som inneheld:

  • fylkeskommunen sin overordna eigarskapspolitikk
  • fylkeskommunen sine forventningar til selskapa og prinsipp fylkeskommunen vil styre ut frå
  • korleis fylkeskommunen si eigarstyring skal og kan skje
  • ei verksemdsoversikt med eigen omtale av kvar verksemd

Eigarskapsmeldingar

Eigarstrategiar

For desse selskapa har fylkeskommunen i tillegg utarbeidd eigne eigarstrategiar:

Felles eigarstrategi for arbeidsmarknadsbedriftene

Fylkestinget har vedteke ein eigen eigarstrategi for arbeidsmarknadsbedriftene, for å utdjupe kva som er føremålet med å eige arbeidsmarknadsbedriftene. Strategien vil også bli brukt til å stille spesifikke forventningar og krav overfor arbeidsmarknadsbedriftene, mellom anna til korleis bedriftene skal jobbe, og til korleis selskapa legg til rette for å involvere eigar/-ane i styringa av selskapet.

Felles eigarstrategi for arbeidsmarknadsbedriftene (pdf)